Jak vylepšit město? Dejme šanci vodě a zeleni!

Rostoucí zasta­vě­nost krajiny je přiro­ze­ným důsled­kem rozvoje civi­li­zace, vodní režim tím ale velmi trpí.  V přírodě se velká část spad­lých srážek vsákne nebo odpaří do ovzduší, což má zásadní klima­tický význam. Při odpa­řo­vání se spotře­bo­vává velké množ­ství tepla a snižuje se tedy teplota vzdu­chu, což je v horkém… Celý článek »

Soběstačné mobilní domky - fikce nebo realita?

  Námět k tomuto článku nám poskytl ojedi­nělý projekt archi­tekta pana Kožnara, který řeší projekt mobil­ního domu, což by samo o sobě nebylo ničím ojedi­nělé. Zají­mavé na tomto mobil housu bude jeho soběstač­nost a výji­mečný design. Hlavní myšlen­kou je dobro­druž­ství, klid a mobi­lita. Projekt zahr­nuje tři rozdílné designy jedno­tek, které… Celý článek »

Retenční nádrže a zelená střecha – příklady dobré praxe HDV

Je známou skuteč­ností, že dosa­vadní běžný způsob naklá­dání s dešťo­vou vodou v zasta­věné krajině je neudr­ži­telný. Byly proto podnik­nuty změny v legisla­tivě, takže nejhorší řešení – nepro­dlené odvá­dění veške­rých dešťo­vých vod z povrchů rovnou do řek – není u nových či rekon­stru­o­va­ných objektů až na výjimky legální. Také dotační program… Celý článek »

Jak hospodaří s dešťovou vodou na Chatě Prašivá v Beskydech

V posled­ních letech se sucho a problémy souvi­se­jící s nedo­stat­kem vody nevy­hý­bají ani horským oblas­tem, a to i těm nejdeš­ti­věj­ším u nás, Morav­sko­slez­ským Besky­dům. Toto pohoří, a hlavně jeho návě­trné svahy, patří k sráž­kově nejbo­hat­ším územím v rámci České repub­liky. Jen v proběh­lých pěti letech se však něko­li­krát stalo, že bylo sucho takové, že vysy­chaly dříve opravdu… Celý článek »

Jak hospodaří s vodou tříčlenná rodina v Českém Brodě?

Pokud byste rádi ušet­řili ve vaší domác­nosti pár litrů vody denně ať už z finanč­ního či morál­ního hlediska, mohl by vás inspi­ro­vat příběh rodiny Zuberů žijí­cích v bytě v Českém Brodě. Jedná se o tříčlen­nou rodinu s malým chlap­cem. Manželé si pozvali jednoho z našich poradců, zda by jim pomohl najít… Celý článek »

Nedivme se, že je sucho

  Histo­rické civi­li­zace vyschly, arche­o­lo­gové je nachází pod nánosy písku. Nejstarší velká civi­li­zace byla v Mezo­po­tá­mii na území dnešní Sýrie mezi řekami Eufrat a Tygris. Záběry ze Sýrie můžeme vidět každý den – je to vyschlá země bez stromů, bez vege­tace, bez vody. Jakou chybu udělaly histo­rické… Celý článek »

Musí pršet, nestačí, když kape

Dešťová voda přita­huje v posled­ních letech pozor­nost přede­vším kvůli rostou­címu suchu. Mnoho z nás ho dosud nepo­ci­ťuje a nevidí proto nutnost se vodou zabý­vat. Řada lidí, pro které je sucho a voda „téma“, se však rozrůstá. Stejně tak i nalé­ha­vost, s jakou je potřeba řešit problémy spojené s hospo­da­ře­ním s dešťo­vou vodou: povodně,… Celý článek »

Exteriérová vertikální zahrada – pilotní projekt nové alternativy pro městskou zeleň

Pozi­tivní vliv zeleně na mikro­klima měst je nesporný a citelný. Zeleň je schopná díky odparu vody tlumit letní teplotní výkyvy, udržuje přiro­ze­nou vlhkost půdy i vzdu­chu a má schop­nost zachy­co­vat z ovzduší různé škod­livé plyny i prach. Ve městech se však často potý­káme s tím, že přes veškeré úsilí nena­chá­zíme dosta­tek… Celý článek »

První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahrad­nic­kém učilišti v Komo­řa­nech slav­nostní otevření verti­kální zahrady. Při té příle­ži­tosti byl uspo­řá­dán veřejný workshop, jehož účast­níci si mohli vyzkou­šet, jak se rost­liny do verti­kální zahrady sází. Reali­zá­to­rem tohoto projektu je Ekocen­t­rum Konik­lec ve spolu­práci s Ing. Zuza­nou Kluso­vou a Odbor­ným učiliš­těm pro… Celý článek »

Stát chystá dotaci na sběr dešťové vody. Jde o reakci na sucho v Česku

Článek ze serveru www.lidovky.cz se věnuje otázce sucha v České repub­lice a plánům Minis­ter­stva život­ního prostředí na podporu domác­ností zachy­tá­vat dešťo­vou vodu. Nový program Modrá úspo­rám by od letoš­ního léta mohl zajis­tit dotační tituly pro získání prostředků na nákup domov­ních nádrží na sráž­ko­vou vodu. V článku je zmiňo­ván i projekt… Celý článek »

Seminář SUCHO II již tento čtvrtek

Český spolek pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) a Český národní výbor pro omezo­vání následků kata­strof (ČNVONK) ve spolu­práci s Úřadem měst­ské části Praha 9 zvou na již 6. semi­nář z úspěš­ného cyklu „Prevence kata­strof – ochrana obyva­tel a život­ního prostředí“ tento­krát s názvem SUCHO II – „Sucho jako reálná hrozba, bude chybět… Celý článek »

Nová informační platforma na téma voda

Minis­ter­stvo život­ního prostředí spus­tilo novou infor­mační a eduka­tivní plat­formu s názvem Voda základ života. Autoři webu si kladou za cíl nejen infor­mo­vat a vzdě­lá­vat, ale zajis­tit přístup k inspi­ra­tiv­ním názo­rům, pouta­vým grafi­kám, nebo k unikát­ním doku­men­tům a propo­jit tok infor­mací mezi veřej­ností, stát­ními orgány, orgány samo­správy, vodo­práv­ními úřady, Povo­dími, ČHMÚ, VÚV,… Celý článek »

Stanovisko Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd k některým názorům a problémům vodního režimu české krajiny

Toto stano­visko si můžete přečíst na strán­kách časo­pisu Vodní hospo­dář­ství. V textu je nastí­něna histo­rie odvod­ňo­vání v naší zemi, dále článek napří­klad upozor­ňuje na problémy absence komplex­ních řešení různých situ­ací – oddě­leně se řeší dílčí témata, jako jsou povodně, sucho, vodní eroze, oddě­leně se nasta­vují dotační tituly,… Celý článek »

Aby dešťová voda ve městech nepůsobila škody, ale byla k užitku

S dešťo­vou vodou je to vlastně velmi prosté. Déšť, který ve městě spadne na nepro­pust­nou plochu, se nemá kam vsák­nout a po povrchu odteče – a někdy působí škody. Leckde jsou okapové svody vyús­těny do kana­li­zace, kam se sbírá i voda z vyas­fal­to­va­ných ulic a náměstí. Stačí, aby přišel silnější… Celý článek »

Problematika umělého zasněžování v hledáčku pořadu Nedej se

Umělé zasně­žo­vání tech­nic­kým sněhem je výraz­ným zása­hem do vodního režimu krajiny. Dnešní skuteč­ností však je, že se jedná bohu­žel o již nezbytný před­po­klad funkč­nosti lyžař­ských areálů. A to nejen těch našich, týká se to překva­pivě třeba i Alp. Vytvo­řený sníh výraz­ným způso­bem ovliv­ňuje odles­něné plochy i uměle zasně­žo­vané louky,… Celý článek »

O managementu lesů, kořenových čistírnách nebo třeba o problematice fosforu na webu časopisu Vodní hospodářství

Vodní hospo­dář­ství je speci­a­li­zo­vaný vědec­ko­tech­nický časo­pis zamě­řu­jící se na projek­to­vání, reali­zaci a pláno­vání ve vodním hospo­dář­ství a souvi­se­jí­cích oborech život­ního prostředí. Vychází jednou měsíčně a v distri­buci mezi běžnými peri­o­diky se moc sehnat nedá. Některé starší články na inter­netu sehnal lze, většinu však ne. Nyní ale na svém webu… Celý článek »

S dešťovou vodou ke zdravějším městům

Dešťová voda není typický statek, se kterým bychom byli zvyklí hospo­da­řit. Přesto se pojem hospo­da­ření s dešťo­vou vodou stává stále běžnější ve slov­níků archi­tektů, projek­tantů a pracov­níků veřejné správy. Vede je k tomu jednak nutnost daná legisla­ti­vou a potře­bou řešit problémy s kapa­ci­tou stokové sítě, moti­vací je ale stále častěji… Celý článek »

Pozvánka na společné osázení vertikální zahrady

Ekocen­t­rum Konik­lec, o.p.s. a Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. zvou všechny příz­nivce zeleně ve městě na veřejný workshop Osázení verti­kální zahrady. Akce se usku­teční v úterý 22. 3. 2016 ve 14.00 hodin v odbor­ném zahrad­nic­kém učilišti v Praze Komo­řa­nech. Zde je ke stažení pozvánka s progra­mem a adre­sou místa, kde… Celý článek »

Pozvánka na konferenci „Adaptace na změnu klimatu v regionech“

Tato další tema­tická konfe­rence zamě­řená na různá adap­tační opat­ření v regi­o­nech se usku­teční dne 17. 3. 2016 na Masa­ry­kově univer­zitě v Brně. Záro­veň zde proběhne ofici­ální vyhlá­šení výsledků soutěže Adap­tační opat­ření roku 2015. Program a bližší infor­mace k regis­traci nalez­nete na inter­ne­to­vých strán­kách orga­ni­zá­torů.