Exkurze 2018: Kodaň Hamburk, 28. 5. - 1. 6. 2018

V letoš­ním roce pro Vás chys­táme již 4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospo­da­ření s dešťo­vou vodou, která tento­kráte povede do němec­kého Hamburku a dánské Kodaně. TERMÍN: 28. 5. — 1. 6. 2018 Odjezd 28. 5. ve 23:00, návrat 1. 6. v 6:30, nástup a výstup: budova hlav­ního vlako­vého… Celý článek »

Hospodaření s dešťovou vodou a zeleň Hamburku a Kodaně

Seve­ro­ně­mecký Hamburk a dánská Kodaň – cíle další exkurze v rámci projektu Počí­táme s vodou – patří mezi města s nejsys­te­ma­tič­těj­ším a nejkon­cepč­něj­ším přístu­pem k adap­taci na změnu klimatu. S tím jderuku v ruce také hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a otázka zeleně a jejího systému v rámci sídla. Obě města překotně rostou, což nutně znamená navy­šo­vání rozlohy… Celý článek »

Sborník, prezentace a fotografie z konference Počítáme s vodou 2017

Zde najdete ke stažení sbor­ník anotací a prezen­tace příspěvků před­ne­se­ných na konfe­renci: Miroslav Bárta: Bond, voda a změny klimatu včera a dnes. Michal Krav­čík: Vliv poško­zo­vání území na časo­vou a prosto­ro­vou změnu rozdě­lení srážek. Thilo Lehmann: Hospo­da­ření se sráž­ko­vými vodami ve Vídni – metody a výzvy. Martin Seidl: Hospo­da­ření s dešťo­vou… Celý článek »

Jak vylepšit město? Dejme šanci vodě a zeleni!

Rostoucí zasta­vě­nost krajiny je přiro­ze­ným důsled­kem rozvoje civi­li­zace, vodní režim tím ale velmi trpí.  V přírodě se velká část spad­lých srážek vsákne nebo odpaří do ovzduší, což má zásadní klima­tický význam. Při odpa­řo­vání se spotře­bo­vává velké množ­ství tepla a snižuje se tedy teplota vzdu­chu, což je v horkém… Celý článek »

Soběstačné mobilní domky - fikce nebo realita?

  Námět k tomuto článku nám poskytl ojedi­nělý projekt archi­tekta pana Kožnara, který řeší projekt mobil­ního domu, což by samo o sobě nebylo ničím ojedi­nělé. Zají­mavé na tomto mobil housu bude jeho soběstač­nost a výji­mečný design. Hlavní myšlen­kou je dobro­druž­ství, klid a mobi­lita. Projekt zahr­nuje tři rozdílné designy jedno­tek, které… Celý článek »

Retenční nádrže a zelená střecha – příklady dobré praxe HDV

Je známou skuteč­ností, že dosa­vadní běžný způsob naklá­dání s dešťo­vou vodou v zasta­věné krajině je neudr­ži­telný. Byly proto podnik­nuty změny v legisla­tivě, takže nejhorší řešení – nepro­dlené odvá­dění veške­rých dešťo­vých vod z povrchů rovnou do řek – není u nových či rekon­stru­o­va­ných objektů až na výjimky legální. Také dotační program… Celý článek »

Jak hospodaří s dešťovou vodou na Chatě Prašivá v Beskydech

V posled­ních letech se sucho a problémy souvi­se­jící s nedo­stat­kem vody nevy­hý­bají ani horským oblas­tem, a to i těm nejdeš­ti­věj­ším u nás, Morav­sko­slez­ským Besky­dům. Toto pohoří, a hlavně jeho návě­trné svahy, patří k sráž­kově nejbo­hat­ším územím v rámci České repub­liky. Jen v proběh­lých pěti letech se však něko­li­krát stalo, že bylo sucho takové, že vysy­chaly dříve opravdu… Celý článek »

Jak hospodaří s vodou tříčlenná rodina v Českém Brodě?

Pokud byste rádi ušet­řili ve vaší domác­nosti pár litrů vody denně ať už z finanč­ního či morál­ního hlediska, mohl by vás inspi­ro­vat příběh rodiny Zuberů žijí­cích v bytě v Českém Brodě. Jedná se o tříčlen­nou rodinu s malým chlap­cem. Manželé si pozvali jednoho z našich poradců, zda by jim pomohl najít… Celý článek »

Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury

Hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a zeleň jsou nezbyt­nou součástí adap­tač­ních opat­ření na změnu klimatu ve městě. Řada velkých sídel totiž již dnes trpí neduhy, souvi­se­jí­cími s klima­tic­kou změnou, které kompli­kují život míst­ních obyva­tel. Příkla­dem je efekt měst­ského tepel­ného ostrova, kdy vlivem akumu­lace tepla zasta­vě­ným prostře­dím dochází k rozdílu teplot ve… Celý článek »

Exkurze s Koniklecem do Rakouska za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou

autorka: I. Kabel­ková Letošní exkurze s Konik­le­cem v rámci projektu Počí­táme s vodou směřo­vala v říjnu 2017 za příklady dobré praxe hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV) do Rakouska — do Vídně a do Lince. Cestou z Prahy jsme však zasta­vili již v Brně, protože i zde jsou k vidění zají­mavé reali­zace. Jiří Vítek z firmy JV… Celý článek »

Nedivme se, že je sucho

  Histo­rické civi­li­zace vyschly, arche­o­lo­gové je nachází pod nánosy písku. Nejstarší velká civi­li­zace byla v Mezo­po­tá­mii na území dnešní Sýrie mezi řekami Eufrat a Tygris. Záběry ze Sýrie můžeme vidět každý den – je to vyschlá země bez stromů, bez vege­tace, bez vody. Jakou chybu udělaly histo­rické… Celý článek »

Konference Počítáme s vodou 2017, Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu

  V pořadí třetí pokra­čo­vání konfe­rence Počí­táme s vodou 2017 se usku­teč­nilo 16. května 2017 ve zcela za plně­ném sále Novo­měst­ské radnice. Konfe­rence se koná v rámci projektu Počí­táme s vodou, jehož nosi­te­lem je Ekocen­t­rum Konik­lec a garanty jsou odbor­níci z Českého vyso­kého učení tech­nic­kého v Praze a Asoci­ace pro vodu ČR. Hlav­ním cílem… Celý článek »

Hospodaření s dešťovou vodou: podle odborníků bude nejtěžší změnit myšlení lidí

  Vodní blahobyt skon­čil, musíme přestat odvá­dět vodu z krajiny, varo­val minulý týden ministr život­ního prostředí Richard Brabec na mezi­ná­rodní konfe­renci Počí­táme s vodou. Od dalších řečníků zaznělo, že nejtěžší úkol bude změnit myšlení lidí. Michal Krav­čík popsal, jakým způso­bem lidé „podře­zali“ žíly malému vodnímu cyklu. Zahra­niční… Celý článek »

Fotografie, sborník a prezentace z konference Počítáme s vodou 2017

Zde najdete ke stažení sbor­ník anotací a prezen­tace příspěvků před­ne­se­ných na konfe­renci: Miroslav Bárta: Bond, voda a změny klimatu včera a dnes. Michal Krav­čík: Vliv poško­zo­vání území na časo­vou a prosto­ro­vou změnu rozdě­lení srážek. Thilo Lehmann: Hospo­da­ření se sráž­ko­vými vodami ve Vídni – metody a výzvy. Martin Seidl: Hospo­da­ření s dešťo­vou… Celý článek »

Jak hospodaření s dešťovou vodou ovlivňuje podobu měst?

Jak budou vypa­dat města v budouc­nosti? Jakým směrem půjde jejich rozvoj a obstojí města výzvám spoje­ným s mění­cími se nároky lidí a podmín­kami klimatu? „Udrži­telný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adap­to­vat na změnu klimatu. Podmín­kou je systé­mové zavá­dění hospo­da­ření se sráž­ko­vou… Celý článek »

Konference Počítáme s vodou 2017

Konference Počítáme s vodou 2017

  Akce proběhla 16. 5. 2017 v budově Novo­měst­ské radnice v Praze Jak budou vypa­dat města v budouc­nosti? Jak jejich podobu ovliv­ňuje hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a jak zachá­zení s ní rozho­duje o podobě zítřka? Spoj­nici mezi civi­li­zací a vodou budeme sledo­vat na úrovni navr­ho­vání a pláno­vání celých měst, ale i na úrovni komu­nit­ních projektů.… Celý článek »

ČSOP Koniklec na DANUBE UP 2016 v Bratislavě

Při příle­ži­tosti 7. Evrop­ského summitu regi­onů a měst v rámci dopro­vodné akce DANUBE UP měl Konik­lec možnost prezen­to­vat úspěšný projekt Počí­táme s vodou, ale také další své akti­vity zamě­řené na hospo­da­ření s vodou. Konik­lec byl Úřadem vlády ČR takto přizván mezi tři české zástupce na tomto celo­ev­rop­ském setkání. Inova­tivní… Celý článek »

Musí pršet, nestačí, když kape

Dešťová voda přita­huje v posled­ních letech pozor­nost přede­vším kvůli rostou­címu suchu. Mnoho z nás ho dosud nepo­ci­ťuje a nevidí proto nutnost se vodou zabý­vat. Řada lidí, pro které je sucho a voda „téma“, se však rozrůstá. Stejně tak i nalé­ha­vost, s jakou je potřeba řešit problémy spojené s hospo­da­ře­ním s dešťo­vou vodou: povodně,… Celý článek »

Exteriérová vertikální zahrada – pilotní projekt nové alternativy pro městskou zeleň

Pozi­tivní vliv zeleně na mikro­klima měst je nesporný a citelný. Zeleň je schopná díky odparu vody tlumit letní teplotní výkyvy, udržuje přiro­ze­nou vlhkost půdy i vzdu­chu a má schop­nost zachy­co­vat z ovzduší různé škod­livé plyny i prach. Ve městech se však často potý­káme s tím, že přes veškeré úsilí nena­chá­zíme dosta­tek… Celý článek »

První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahrad­nic­kém učilišti v Komo­řa­nech slav­nostní otevření verti­kální zahrady. Při té příle­ži­tosti byl uspo­řá­dán veřejný workshop, jehož účast­níci si mohli vyzkou­šet, jak se rost­liny do verti­kální zahrady sází. Reali­zá­to­rem tohoto projektu je Ekocen­t­rum Konik­lec ve spolu­práci s Ing. Zuza­nou Kluso­vou a Odbor­ným učiliš­těm pro… Celý článek »