Hospodaření s dešťovými vodami v krajině a zastavěných oblastech

JAK SPRÁVNĚ HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Zasa­ko­vání dešťové vody

Zasa­ko­vá­ním, napří­klad pomocí zasa­ko­vací rýhy, zasa­ko­va­cího průlehu nebo zasa­ko­vací šachty, obno­vu­jeme spodní vodu a podpo­ru­jeme odpa­řo­vání, čímž před­chá­zíme suchu.

Zelená stře­cha

Zelená stře­cha neboli vege­tační stře­cha je schopná mnoho vody zadr­žet a odpa­rem ochla­zo­vat okolí. Kromě toho zelená stře­cha spotře­bo­vává CO2, filtruje škod­livé látky ze vzdu­chu a posky­tuje životní prostor pro rost­liny i zvířata.

Propustné povrchy

Propustné povrchy snižují teplotu okolí, zpoma­lují odtok vody a podpo­rují odpa­řo­vání (např. tráv­ník, štěrk, vege­tační tvár­nice, dřevěné rošty, dlažba porézní nebo se zatrav­ně­nými spárami). Plno­hod­notné zelené plochy navíc výrazně snižují praš­nost a hluk.

Více infor­mací 

Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou

Vycen­t­ro­vat mapu
ČísloDruh příkladuNázev příkladuKrátký popisRok realizaceRealizátor - jménoAdresaMěstoPSČStátGPS souřadnicePřibližná cena stavbyHTML odkaz na stavbu/realizátora stavbyKontakt na realizátora - jménoEmailTelefonSouhlas se zveřejněnímZdroj informací
1Pasivní důmCentrum Veronica HostětínPasivní dům s přírodní zahradou slouží jako ekologické vzdělávací a ubytovací středisko. Stavbu lze navštívit, můžete si vyzkoušet bydlení v pasivním domě nebo si objednat exkurzi. Využití dešťové vody pro splachování a úklid.2006ZO ČSOP VeronicaHostětín 86Bojkovice687 71ČR49°3′1.84"N; 17°52′44.16"E24 mil.,- Kčhttp://hostetin.veronica.cz/pasivni-dumYvonna Gaillyová, ředitelka ZO ČSOP Veronicahostetin@veronica.cz572630670Ano
2Parkoviště parkové na ul. Dvorská, BlanskoZáměrem projektu Parkového parkoviště Dvorská bylo:
· posílit parkový charakter veřejného prostranství, jakožto významný prvek klidovosti území a zachování čistoty životního prostředí – za tímto účelem bylo vysazeno přes 30 nových stromů ošetřeno 20 stávajících stromů,
· posílit stávající komunikační vazby – byly stabilizovány původní šlapákové cesty
· posílit využitelnost veřejného prostranství ve vazbě na chybějící prvky v navazujícím a blízkém okolí, zvláště pak eliminovat kritický deficit ploch pro dopravu v klidu
· využít přirozenou kumulaci obyvatel v typických místech veřejného prostranství k posílení jejich informovanosti – informační cedule
· stabilizovat zázemí pro výběh domácího zvířectva
· zlepšit využití čekací doby na zastávce autobusu pro malé děti – pryžové špalíky
· v klidovém místě vytvořit zajímavé zázemí pro odpočinek všech občanů nevyjímaje seniory a děti – založené lapidárium, osazeny lavičky .
2009Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°22'1.783"N, 16°39'9.285"E6,5 mil. Kčhttp://www.blansko.cz/Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvojestefan@blansko.cz775888967Ano
3Vsakovací parkovištěParkoviště na ul. Edvarda Beneše, BlanskoPo lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volali zejména ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova už dlouho. Si tuace v tomto místě byla nepřehledná. Stávající parkovací kapacita u p řestupního uzlu IDOS byla nevyhovující. Oficiálních parkovacích míst v lokalitě bylo, mimo pozemky u budov ČD, cca 60, avšak ve všech plochách lokality parkovalo až 160 vozidel, včetně 30 míst u ČD a 20 míst v kolmých stáních u sázkové kanceláře. Projekt řešil návrh nového parkoviště o 204 stáních, které nahradí stávající jednosměrné komunikace, podél kterých docházelo k živelnému a nelegálnímu parkování aut v zelených pásech. Parkoviště u nádraží plní funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města, a mimopracovní dobu klidovou zónu podél řeky Svitavy. Odvod srážkových vod je řešen z cca 80% vsakem, rozhodnutí o tomto způsobu odvodu srážkových vod bylo učiněno na základě hydrogeologického posouzení. 2014Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°21'7.031"N, 16°38'55.612"E16,5 mil. Kčhttp://www.blansko.cz/Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvojestefan@blansko.cz, mracek@blansko.cz775888967Ano
4Otevřena zahradaBrno - Vzdělávací a poradenské centrumNadace Partnerství je vlastníkem areálu Údolní od roku 2006. Součástí vize Otevřené zahrady od začátku byla uhlíkově neutrální energetická bilance celého provozu (tzv. zero carbon). Tato vize se stává skutečností, a proto dnes může Otevřená zahrada sloužit mimo jiné jako praktický příklad a inspirace pro ekologicky šetrnou přestavbu městských částí i administrativních areálů.2012Nadace PartnerstvíÚdolní 33Brno60200ČR49°11'51.728"N, 16°35'55.566"E50 mil Kč bez DPH http://www.otevrenazahrada.cz/Pasivni-budovyRoman Truksa,
koordinátor Otevřené zahrady
partnerstvi@nap.cz, otevrenazahrada@nap.cz515903145Ano
5Vsakovací průlehy s rýhouMěstský dům kultury v KarvinéStavební úpravy vnitroareálových rozvodů stávající kanalizace Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě. Bylo provedeno odvodnění terénu přes lokální retence - zasakovací průlehy s retenčními příkopy. Na odtoku z retnčního příkopu je umístěn v šachtě regulátor odtoku - škrtící clona s bezpečnostním přelivem. Vody jsou odvedeny do zrekonstruované kanalizace DN 200. 2006Investor: statutární město Karviná Fryštátská 72/1Karviná-Fryštát733 24 ČR49°51'45.75"N, 18°32'17.26"E6,8 mil. Kčwww.karvina.czIng. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkovéhohelena.bogoczova@karvina.cz596387308Ano
6Zasakovací plochyMcDonald`s ČR, spol. s r.o.Zeleň v okolí vhodná pro zasakování dešťových vod. Čechtice257 65ČR49.6586342N, 15.1189939Ewww.mcdonalds.czivo.lamich@cz.mcd.com+420 725 714 138ne
7Vodní plochyBusiness Complex TITANIUMVnitroblok propojující obě budovy představuje otevřenou parkovou odpočinkovou zónu s designovým bazénem a vodními fontánami o ploše 3.000 m2. 2013JRA Estate, a.s.Nové sady 996/25Brno602 00ČR49.1877792N, 16.6065839Ehttp://www.titanium-brno.cz/titanium@titanium-brno.czne
8Zasakovací plochyNH COLLECTION OLOMOUC CONGRESSŘada zasakovacích ploch v okolí hotelu(v zahradě) i u parkovacích míst.2010HOTELPARK STADION a.s.Legionářská 1311 / 21Olomouc77900ČR49°36’4.381″N, 17°14’47.637″Ehttp://www.nh-olomouc.cz/nhcollectionolomouccongress@nh-hotels.com585575111ne
9Akumulace děšťové vody a vegetační střechyLandek Ostrava-bydlení v příroděDeveloperský projekt bydlení v Ostravě pro 26 domů řeší nakládání s DV promocí vegetačních střech extenzivních s nízkou vegetací (suchomilní rostliny), odtok z teras bude řešen spárami v prknech a pro akumulaci DV jsou vybudovány retenční nádrže.JTA – Holding, spol. s r.o.Petřkovická č. pop. 861/5Ostrava - Petřkovice725 29ČRhttp://www.jta.cz/reference/obchodni-cinnost/developersky-projekt-bydleni-v-prirode-landek/?q=landekIng. Alan Jančík,jta@jta.cz605297557ne
10Zelená střechaCity Green CourtBudova City Green Court aplikovala jako vůbec první projekt v České republice řadu inovativních zelených řešení, stavebních prvků a inovací, které mají pozitivní vliv na samotný projekt i jeho okolí. Příkladem je sofistikovaný systém osvětlení využívající obsazenosti a senzorů denního světla, zelená střecha, vysoce efektivní zavlažovací systém či působivé uzavřené atrium s využitím přirozeného větrání. Budova byla navržena tak, aby spotřebovávala o 56 procent méně energie než budovy postavené pro splnění českého stavebního zákona. Je to jediná budova na českém trhu, která se může pochlubit kombinací certifikátu LEED Platinum Core&Shell a LEED Platinum Commercial Interiors.2012SKANSKA a.s.Křižíkova 682/34aPraha 8 - Karlín186 00ČR50.0507703N, 14.4349794Ehttp://www.skanska.cz/cz/Projekty/Projekty/?pid=7449&plang=cs-czinfo@pragueoffices.com+420/608/981 848ne
11Vodní prvkyMalešický parkCílem obnovy parku byl vznik moderního rekreačního centra plného zeleně. Zahrnovala rekonstrukce cest, instalaci závlahového systému, vsazení laviček, vybudování dětských hřišť a sociálních zařízení a vymezení ploch pro volné pobíhání psů. Během obnovy mělo být vysazeno 366 nových stromů. Součástí parku se měl stát vodní prvek s vodní kaskádou, okruh pro cyklisty, dětské hřiště s úpravou umožňující pohyb tělesně postižených, cvičební seniorpark či posilovací hříště pro vozíčkáře a promenáda.2013MěÚ Praha 10Vršovická 68Praha 10 - Vršovice101 38ČR50.0849036N, 14.4988442Ehttps://cs.wikipedia.org/wiki/Male%C5%A1ick%C3%BD_parkIvany Cabrnochovéivanac@praha10.czne
12Vodní důmVodní dům u obce Hulice na Benešovsku (interaktivní návštěvnické centrum)Na dvoře centra pak (nejen pro děti) čeká umělý vodopád a soustava čerpadel, lopatkových mlýnků a dalších mechanických atrakcí, které mohou samy děti pohánět vlastními silami. Při okružní procházce vnějším areálem návštěvníci uvidí umělý suchý poldr, přirozené meandry umělého potůčku, malou vodní nádrž s živými rybami nebo hadcovou skalku – ukázku národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec, která je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop.2016Český svaz ochránců přírody VlašimPláteníkova 264Vlašim258 01ČR49.7210008N, 15.0848144E60 mil. Kčhttp://www.vodni-dum.cz/Mgr. Tereza Ptáčková, Manažerka návštěvnického střediska Vodní důmtereza.ptackova@csop.cz775 068 884ne
13Vodní a zelené plochySpielberk Office Centre - BrnoJedna z nejmodernějších zelených budov v Evropě. Spielberk Office Centre Holandská 8Brno639 00ČR49.1813453N, 16.6058200Ehttp://www.spielberk.cz/Barbora Youssef-Property Managerbarbora.youssef@ctp.eu533446446ne
14Vodní prvkyStudna na dětském hřišti v JičíněVodní prvky na dětském hřišti v Jičíně. Mají tam studnu, pumpu, soustavu koryt a vodopádů s klapkama, archimédův šroub, vodní mlýnek, atd.MěÚ JičínŽižkovo náměstí 18Jičín 1506 01ČR50°26'10.510"N, 15°21'12.990"Ehttp://www.estudanky.eu/4813-studna-bez-jmenahttp://www.mujicin.cz493545111ne
15Akumulace děšťové vodyÚstí nad Labem – Habrovice Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky umístěné na pozemku každého domu.TRADE PANAD s.r.o.28. října 3117/61Ostrava702 00ČRhttp://www.tradepanad.cz/projekt.aspx?id=474info@tradepanad.czne
16Akumulace děšťové vodyNa zeleném vršku Rodinné domy v přírodním parku VelkopopovickoProjekt 19 rodinných domů v blízkosti Prahy Velké Popovice má hospodaření s dešťovou vodou řešenou pomocí nádrže u každého RD, ze které může být použita např. na zalévání.2008PROCTUS INVEST s.r.o. Masarykovo nábřeží 2Praha 2120 00ČR49.9126561N, 14.6399619Ehttp://www.proctus.cz/aktualni-projekty/na-zelenem-vrsku-rodinne-domy-velke-popovice/o-projektu.htmlIng. Pavel Pummerp.pummer@proctus.czne
17Akumulace dešťové vodyProjekt 4BlockPředností projektu 4Block je důraz na ekologii. Projekt bude vybaven zavlažováním zahrady ze zásobníku dešťové vody na střechách, v garážích domu bude možnost nabytí elektromobilu a tepelná čerpadla integrovaná do vzduchotechniky zajistí mechanickou výměnu vzduchu v bytech s rekuperací vzduchu.2017CRESTYL real estate s.r.o.Voctářová 2449/5Praha 8 180 00ČR50.1056753N, 14.4702506Ehttp://www.4blok.cz/cs/about/projectcrestyl@crestyl.com277271820ne
18JezírkoŠkolní jezírko - dešťová voda v zahraděNázorné a efektivní využití dešťové vody v areálu školy.2014Základní škola Jílové u PrahyKomenského 365Jílové u Prahy254 01ČR49.8973336N, 14.4997719E42.600,- Kčhttp://www.zsjilove.cz/clanky/jezirko.htmlPaedDr. Bc. Květa Trčkovázsjilove@zsjilove.cz241951210ne
19Akumulace děšťové vodyDešťovka pro táborovou základnuV rámci projektu byly na Posekanci nainstalovány čtyři nádrže na zadržování dešťové vody a informační cedule. 2015Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh LitomyšlStrakovská 1027Litomyšl570 01ČR49.8659097N, 16.3225725E33.800,- Kčhttp://litomysl.skauting.cz/?id=216Mgr. Jana Dvořáková PhDdvorakova_jana@centrum.cz605043637ne
20Využití šedé vodyBotanica K (3, 4)Jedinečný bytový dům, který využívá systém pro hospodaření se šedou vodou. To znamená, že voda z umyvadel, van a sprch bude po přečištění využívána pro splachování toalet. Díky tomuto řešení mohou noví obyvatelé bytového domu uspořit až 6 000 litrů pitné vody denně. Roční úspora na vodném a stočném by měla být cca 168 300 Kč na projekt. Kromě vyšší šetrnosti k životnímu prostředí a zmíněným finančním úsporám projektem developer přispívá také k vyšší soběstačnosti budov. 2015Skanska Reality a.s.PekařskáPraha 5 – Jinonice15000ČRhttp://reality.skanska.cz/cs-CZ/Projekty-a-byty/Botanica-K-12/info@skanskareality.cz296331611ne
21Akumulace děšťové vodyBytový dům Rarach projektu U cukrovaru v Praze Bytový dům je naplánován v nízkoenergetickém standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná. To v tomto případě znamená důkladné zateplení obvodového pláště budovy, kvalitní okna a solární panely pro dohřev teplé užitkové vody a HDV je zde řešeno podzemní nádrží.2015Skanska Reality a.s.DolnocholupickáPraha - Modřany143 00ČRhttp://reality.skanska.cz/cs-CZ/Projekty-a-byty/U-cukrovaru-rarach/info@skanskareality.cz296331611ne
22Akumulace děšťové vody Rohan cityNově vznikající projekt na Praze 8 počítá s úsporou dešťové vody pro zavlažování zahrady DV ze zabudované retenční nádrže. Zeleň v okoli. 2016Sekyra Group, a.s.Praha 8180 00ČRhttp://www.sekyragroup.cz/cz/projekty/velka-rozvojova-uzemi/pripravovane-projekty-2/rohan-city/architektonicke-reseniinfo@sekyragroup.cz234005551ne
23Zahrada, jezírko, vsakování DVKomunitní zahrada SuchdolZahrada, která slouží žákům základní školy M. Aleše, ale zároveň ostatním obyvatelům či návštěvníkům městské části Suchdol, v sobě spojuje několik funkcí. Je místem pro odpočinek a relaxaci, herním hřištěm pro děti a mládež a zároveň se jedná o pokusný systém vsakování dešťové vody. DV voda je vedena otevřenými koryty s různými materiály do přírodního jezírka.2015MěÚ SuchdolSuchdolské náměstí 734/3Praha - Suchdol16500ČR50°8'19.948"N, 14°22'50.008"Ehttp://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=5786&ln=cz&sc=citizenposta@praha-suchdol.cz 222361411ne
24Retenční nádrž s vsakovacími blokyObchodní centrum OtrokoviceObchodní centrum z roku 2013 má DV řešenou pomocí dvou retenčních nádrží s vsakovacími bloky.2013soukromá osoba KauflandDr. E. Beneše 1914Otrokovice765 02ČR49°12'1.060"N, 17°32'5.669"Ehttp://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/reference/obchodni-centrum-otrokovice.htmlne
25Využití dešťové vodyTovárna v LanškrouněSvedená dešťová voda se může využít ke splachování toalet pro 400 zaměstnanců nebo jí chladit hydraulické lisy. MěÚ Lanškrounnám. J. M. Marků 12Lanškroun563 01ČRhttp://www.lidovky.cz/stat-chysta-dotaci-na-sber-destove-vody-jde-o-reakci-na-sucho-v-cesku-1pv-/zpravy-domov.aspx?c=A160327_213953_ln_domov_ELEKohout Richard - referent (vodní hospodářství)richard.kohout@lanskroun.eu465 385 295ne
26JezírkoJezírko v zahradě Montessori školyNa zahradě Montessori školy bylo vlastními silami žáků vybudováno okrasné jezírko. Popudem pro vybudování jezírka byla krom okrasných funkcí i snaha o demonstraci užitečnosti vody v krajině. Jezírko zadržuje vodu ze zahrady Montessory školy, stéká do něj voda ze střechy zahradního pavilonu a snižuje se jím odtok srážkových vod do Libušského potoka. Vodu z jezírka hodlají děti používat na zahradě pro zálivku rostlin a vrbového tunelu. Současně připravují experimentální koryto, kde s pomocí ruční pumpy budou vodu z jezírka pouštět z umělého svahu po různých površích a sledovat rychlost jejího toku a vsakování. Přípravy realizace se účastnili i odborníci z Koniklece, jako konzultanti dětí z Montessori školy. Děti si pod vedením učitelek a konzultantů jezírko sami vyprojektovaly a zrealizovaly. Překvapila nás míra jejich samostatnosti a smyslu pro dotažení věci do konce.2015ZŠ Na BeránkuPertoldova 3373/51Praha 12 - Modřany143 00ČR50°0'4.598"N, 14°26'3.367"E30 - 50 tis. kčhttp://www.zsmontessori.net/category/projekt-prirodni-zahrada/  Mirka Kellovská, učitelka ZŠ Na Beránkumirka.kellovska@zsmontessori.net244402412ne
27Akumulace dešťové vodyPodzemní nádrž na dešťovou vodu V areálu zahradnického učiliště pro žáky s vice vadami byla vybudována podzemní nádrž o objemu 5 m3, ve které je shromažďována dešťová voda ze střechy učiliště. Dešťová voda je využívána pro manuální zalévání záhonů a pro automatickou závlahu vertikální zahrady. Proto jsou v nádrži umístěna dvě čerpadla. První z nich zajišťuje přívod vody ke dvou odběrným místům pro zalévání na pozemku učiliště a musí tedy udržovat stálý tlak v rozvodu. Druhé čerpadlo je napojeno na automatický závlahový systém vertikální zahrady a je řízeno čidly vlhkosti a teploty ve vertikální zahradě. Bezpečnostní přepad z nádrže je zaústěn do vsakovacího zařízení na pozemku učiliště. 201401/71 ZO ČSOP KONIKLECVlkova 2725/34Praha 3130 00ČR49°59'20.073"N, 14°24'42.216"E350 tis. Kč01/71 ZO ČSOP Koniklecinfo@ekocentrumkoniklec.cz420222948758Ano
28Zelená střechaATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouBudova má rekuperační vytápění, zelenou střechu, je opláštěná nízkoenergetickými panely RUUKKI ENERGY, kde se klade vysoký důraz na způsob montáže. Tento průmyslový objekt se přibližuje parametrům nízkoenergetické stavby.2013ATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouNa Hutích 2962/44Jablonec nad Nisou466 57ČR50°43'0.905"N, 15°11'13.817"Ehttp://www.bak.cz/reference/vyrobni-a-logisticky-zavod-atrea-s-r-o-v-jablonci--r264.htmhakenova@bak.cz483368301Ne
29Propustné povrchyProstranství před penzionam ve ValticíchDvorek před penzionem využívaný zejména hosty je sice malý, ale velice příjemný také díky tomu, že většina plochy dvorku je trávníkem. Nepropustných povrchů, které se v létě rozpálí a nepříjemně sálají je zde minimum: Úzká vydlážděná cestička od branky k hlavnímu vchodu a od vchodu na parkoviště. Méně frekventovaná cestička mezi hlavním vchodem a vchodem pro personál je vydlážděna pouze jednotlivými kameny v trávě. Parkoviště, které zabírá asi polovinu pozemku, také není vyasfaltované, jak je současnou běžnou praxí, ale pouze vysypané štěrkem. Parkoviště před penziony nebo malými hotely nejsou tak frekventovaná, jako zcela veřejná parkoviště, takže tento druh povrchu stačí. Navíc je toto řešení levnější, než asfalt nebo dlažba a odpadá nutnost zbudování odvodnění, jelikož dešťová voda se zasakuje přímo na parkovišti. Kopečná 984Valtice691 42 ČR48.7402044N, 16.7534181EÚspora 20-30 tis. oproti běžnému řešení.Ne
30Retenční nádrže, zelená střechaBudova DeltaBudova Delta je jednou z mnoha kancelářských budov rozsáhlého komplexu v Praze v Michli. Kancelářské komplexy bývají k vodnímu režimu města velmi nepříznivé, jelikož u tohoto druhu zástavby vznikají obrovské plochy, odkud se veškerá dešťová voda rychle odvádí, takže se tu nezasakuje ani neodpařuje. Kancelářské budovy jsou často velmi rozsáhlé a bývají obklopeny širokými silnicemi kvůli množství lidí, kteří sem přijíždí a odjíždí. A navíc z užitného hlediska není třeba, aby byly obklopeny zelení, jak tomu bývá například u bytové zástavby.
Budova Delta však ukazuje, že to jde i jinak. Získala certifikát udržitelnosti BREEAM na úrovni Very Good a hospodaření s dešťovou vodou je jedno z hledisek udržitelnosti, kterým si toto hodnocení rozhodně zaslouží.
Část střechy budovy je pokryta ozeleněnou střešní terasou, kam mohou chodit všichni uživatelé budovy. Zelení je sice pokryta jen asi třetina střechy, zato se však jedná o zeleň intenzivní – je tvořena zejména keři. Část dešťové vody dopadající na střechu tedy „zalévá“ zeleň a je následně jejím prostřednictvím transportována zpět do ovzduší.
Voda, která ze střech odtéká, je svedena potrubím dolů. Zde pak tvoří zajímavý vodní prvek: Z markýzy nad vchodem padá vodopádem do retenční nádrže. Tato nádrž je vysypána valouny a její součástí jsou stromy a rostliny, takže velmi pěkně dotváří prostranství před vchodem za sucha i za deště, kdy se stává vodním prvkem. Při naplnění této nádrže voda odtéká přepadem do další nádrže, která je také vysypaná valouny a je komponována jako říční delta. Tyto otevřené retenční nádrže umožňují odpařování zadržované vody do okolí, což podpoří přirozený vodní režim krajiny. I tyto nádrže jsou samozřejmě napojeny na dešťovou kanalizaci, ale voda je z nich upouštěna jen pomalu, což pomáhá předcházet přetížení kanalizace a rozvodňování řek.
2015 BBC-Building Delta, a.s., developer Passerinvest groupZa Brumlovkou 1559/5Praha 4140 00ČR50.0476567N, 14.4576264E1,3 mld. Kčhttp://www.bbcentrum.cz/cz/k-pronajmu/budova-deltaPASSERINVEST GROUP, a.s.info@passerinvest.cz+420 221 582 111Nehttps://www.archiweb.cz
31Retenční nádržRetenční nádrž Červený MlýnNádrž leží na místě bývalého rybníka nad Červeným mlýnem, pod dálniční křižovatkou ulic Sportovní a Porgesova. Nedaleko odtud se nachází napojení kanalizačního přivaděče C08 na kmenovou stoku C. Přivaděč C08 sbírá splaškové a dešťové vody z oblasti Lesné. Aby při deštích nedocházelo k přetížení kmenové stoky C a následně i brněnské ČOV, je před tímto napojením umístěna odlehčovací komora. Když se při dešti zvýší průtok v přivaděči C08 nad určitou mez, zajistí odlehčovací komora odtok přebytečné vody do retenční nádrže Červený Mlýn. Do kmenové stoky C tak přitéká voda s omezeným průtokem.
Voda z retenční nádrže je do kmenové stoky vypouštěna škrceně a při běžných deštích s určitou prodlevou. Navíc se část vody před odtokem do stoky vsákne či odpaří.
Negativním aspektem je samozřejmě fakt, že s dešťovou vodou se do nádrže dostávají a následně se vsakují také splašky, ač značně naředěné.
Do nádrže je svedená také dešťová voda z okolních komunikací. Tato voda se zde odpařuje a vsakuje namísto jejího odvodu stokami přes čistírnu do řeky. Nádrž je tedy prospěšná i při menších deštích, kdy není třeba do ní odlehčovat přivaděč C08.
CimburkovaBrno612 00ČR49.2178400N, 16.6046822ENehttp://spravnym.smerem.cz/
32Využívání dešťové vodyRodinný dům ve VonoklasechDům je umístěn v malé vesnici v CHKO Český kras s oslnivým výhledem do krajiny. Technické řešení domu reaguje na jeho umístění ve vzácné a krásné přírodě zejména tím, že ve velké míře dodržuje principy udržitelnosti. Dům je dřevostavba s kamenným obkladem vytápěný tepelným čerpadlem země-voda nebo alternativně krbem. Vytápění zefektivňuje také systém rekuperace nepotřebného tepla.
Také hospodaření s vodou je zde řešeno s důmyslem a smyslem pro ekologii a udržitelnost: Veškerá dešťová voda je zachycována v podzemních nádržích a využívá se pro splachování WC, zalévání a napájení jezírka. Splašková voda je biologicky filtrována a používána pro závlahu trávníku.
2011Vonoklasy252 28ČR49.9472747N, 14.2804119Enehttps://www.archiweb.cz
33Využívání dešťové vody, zelené střechyMain Point KarlínKancelářská budova Main Point Karlín na Rohanském nábřeží je navržena jako velmi šetrná k životnímu prostředí. Získala nejvyšší ocenění v prestižní certifikaci šetrných budov systémem LEED.
Na šetrnost k přírodě bylo dbáno i při návrhu nakládání se srážkovými vodami. Dešťová voda ze střechy je jímána do nádrží a následně je využívána pro zalévání střešních teras a veškeré další zeleně v budově a jejím pozemku. Objem nádrží 60 m3. Voda je filtrována od mechanických nečistot a je zde i zařízení pro odstranění případných bakterií, což je důležité zejména kvůli dlouhodobějšímu skladování vody, aby se voda nekazila: Velké nádrže umožňují skladovat dostatek vody, aby nechyběla v nejsušších obdobích, kdy je také třeba nejvíce zalévat.
Zajímavým přírodním prvkem jsou interiérové vertikální zahrady ve vstupních prostorách budovy. Jsou krásné, výrazně zlepšují mikroklima těchto prostor a podtrhují význam využívání dešťové vody pro zavlažování, protože spotřebují vody hodně.
K nezajímavějším technologiím zajišťujícím šetrnost budovy patří chlazení, které v kancelářských budovách zhltne nejvíce energie. Pro chlazení budovy je totiž využívána vltavská voda z podzemního kanálu, který byl v historii vybudován pro průplach přístavu v Libni a nyní prochází betonovým kanálem pod budovou. V přechodném období (jaro a podzim) předává vltavská voda chlad kapalině, která chladí budovu v režimu free-cooling. V horkém období je chlad z Vltavy využíván pro chlazení kondenzátorů chladící jednotky.
Použité zdroje: http://stavba.tzb-info.cz
https://www.asb-portal.cz
2011Pobřežní 665/21Praha 8186 00ČR50.0933917N, 14.4438572Easi 1 mld. Kčwww.mainpointkarlin.czPSJ Invest, architektonická kancelář DaMne
34Propustné povrchyProstranství před kaplí v DobřichovicíchÚprava povrchu před dobřichovickým kostelem kombinuje zpevněný a nezpevněný povrch. Obdélníky dvou druhů dlažby prostřídané s obdélníky trávy velmi dobře slouží v místě, kde se lidé shromažďují povětšinou jen jednou týdně v neděli před a po mši svaté. Prostranství zůstává propustné pro vodu, ale zároveň vypadá reprezentativně. Když je mokro, není nutno stát v mokré trávě či dokonce v blátě, jak by tomu bylo, kdy zde nebyla žádná dlažba. Dobřichovický zámek (z ulice Za Mlýnem)Dobřichovice252 29ČR49.9258022N, 14.2738533Ene
35Vertikální zahrada Vertikální zahrada v zahradnickém učilišti v Praze 12Vertikální zahrada je specifický způsob ozelenění fasád domů. Pilotní projet vertikální zahrady byl realizován na budově zahradnického učiliště pro žáky s více vadami. Tato vertikální zahrada je tvořena soustavou geotextilních kapsiček podložených pevnou deskou a zavěšených na samonosné konstrukci (ocelové profily ukotvené v zemi). Kapsičky jsou naplněny anorganickým substrátem (zeolit, drcený keramzit) a do tohoto substrátu jsou sázeny rostliny. Vzhledem ke svislé orientaci takto tvořeného „záhonu“ a jeho umístěním pod přesahem střechy nemohou rostliny dobře využívat vláhu ze srážek. Vertikální zahrada je tedy opatřena automatickým závlahovým systémem. Jedná se trubku s dírkami, procházející kapsičkami a přivádějící rostlinám vodu. Závlahový systém je napojen na podzemní nádrž s dešťovou vodou. Zavlažování je řízeno čidlem vlhkosti umístěným ve vertikální zahradě, které sleduje, zda je vlhkost v zahradě dostatečná. Pro zahradnické učiliště je vertikální zahrada cenným rozšířením pěstebních ploch a také příležitostí pro učně osvojit si péči o tento inovativní druh zeleně. K tomuto využití bylo přihlédnuto i při výběru rostlin, kterými byla zahrada osázena. Do vysoko umístěných kapsiček, ke kterým je třeba lézt po žebříku, byly umístěny rostliny nenáročné na údržbu. U níže situovaných kapsiček se počítá s experimentováním. Zatím zde byly vysazeny různé druhy trvalek s převahou jahodníku. Do budoucna učiliště počítá s pokusy pěstovat na vertikální zahradě různé druhy zeleniny a bylinek. 2016Svobodné zahrady Klus, s.r.o., 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC, Odborné učiliště pro žáky s více vadamiK Nouzovu 308Praha 1214300ČR49.9889472N, 14.4117347E80 tis. Kčwww.ekocentrumkoniklec.cz01/71 ZO ČSOP Koniklecinfo@ekocentrumkoniklec.cz+420 222 948 758Ano
36Retence a zasakování dešťové vodyMnichov, čtvrť Messestadt Riem: Retence a vsakování dešťové vody Relativně nová čtvrť na východě Mnichova se vyznačuje velkým množstvím prvků a opatření sloužící k odvodu, retenci a vsaku dešťové vody. Již se satelitního snímku je vidět, že většina domů má vegetační střechy, takže značná část dešťové vody se rovnou využije a odpaří na těchto střechách.(foto 1, 2)
Dále je v zástavbě věnována pozornost tomu, aby parkovací plochy nebyly plně zpevněné: hojně se zde využívají zatravňovací dlaždice nebo obyčejné nevyspárované dlažby s většími mezerami mezi jednotlivými dlaždicemi (foto 2,3)
Díky štěrkopískovému podloží jsou v této lokalitě velmi příznivé podmínky pro zasakování. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch je odváděna do zasakovacích průlehů, zatravněných i štěrkových, a do suchých poldrů. (foto 4, 5)

Nakládání s dešťovou vodou v řadové zástavbě (zpravidla dlouhé úzké domy orientované kolmo k průchozí komunikaci, často s předzahrádkami, bez vnitřních dvorů)
Blok budov, které jsou uspořádány vedle sebe v řadách. Dešťová voda je vedena krytými strouhami, které jsou zapuštěny v přístupových cestách k domům, do vsakovacích průlehů. Vsakovací průlehy tvoří jakýsi pufr (ochranu) mezi přístupovými cestami k domům a soukromými zahradami sousední řady budov.
V letních měsících se rozestaví sudy pro sběr dešťové vody, aby se voda mohla používat na zalévání zahrad.
Protože střechy jsou nakloněny jen na jednu stranu, nebylo potřeba zajišťovat odvod dešťové vody na zadní straně budovy.
Vegetační střechy zadržují část dešťové vody. Během letních měsíců se větší část dešťové vody odpařuje přímo na střeše. Díky tomu dochází ke stabilizaci mikroklimatu a vázání prachových částic ze vzduchu. Zpevněné cesty se odvodňují díky příčnému sklonu přímo do vsakovacích průlehů.
Vsakovací zařízení jsou již v provozu tři roky bez jakýchkoli poruch. Také během zimních měsíců dešťová voda vsakuje do země. Usazování sněhu v průlezích nepřináší žádné problémy. (foto 7,8)
Nakládání s dešťovou vodou v blokové zástavbě (seskupení obytných budov těsně vedle sebe okolo společného dvora, domy stojí přímo u kraje ulice, zpravidla bez předzahrádek)
Blok budovy je uspořádán tak, aby vytvářel dvůr. Dešťová voda ze střešních ploch se odvádí na zadní straně budovy prostřednictvím otevřených nebo zakrytých struh. Ve vnitřním dvoru jsou vybudovány vsakovací průlehy a vsakovací rybníky (nádrže), v nichž se dešťová voda zadržuje a vsakuje se do země. Rybníky jsou osázeny rostlinami a obohacují tak úpravu vnitřních dvorů.
Vícepatrové bytové domy jsou zpravidla ve vlastnictví bytové společnosti nebo společenství vlastníků. Poplatky za odvádění dešťové vody nesou nájemníci nebo jednotliví vlastníci. Snížení poplatků sebou přináší také snížení vedlejších nákladů.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2015,
Mgr. Karolína Klímová, Zkušenosti z exkurze do Švýcarska 2015 (dostupné na www.pocitamesvodou.cz)
Mnichov, Messestadt RiemD48.1312017N, 11.6980733Ene
37Retenční nádržRetenční nádrž při průmyslových objektech v OberegguV obci Oberegg ve Švýcarsku byla zbudována retenční nádrž pro odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch: 1325 m2 skladových a výrobních hal a 1675 m2 parkovišť. Výstavbou zanikla původní louka o výměře 3000 m2.
Podloží je zde takového druhu, že není schopné vsakovat srážkovou vodu nad rámec přirozeného zatížení (typ 0). Není tedy možné využít zasakovací průlehy, šachty a jiné typy koncentrovaného zasakování. Stavba má možnost napojení na dešťovou kanalizaci, ale odváděný objem vody nesmí přesáhnout 9 l/s. Aby toto mohlo být dodrženo, voda se shromažďuje v retenční nádrži a odtud se do dešťové kanalizace upouští škrceně. Bezpečnostní přeliv je zaústěn do jednotné kanalizace.
Retenční nádrž má stupňovitý tvar, který je zajímavý nejen esteticky, ale také z biologického hlediska, protože každá vodní rostlina vyžaduje ke svému optimálnímu rozvoji určitou hloubku vody, takže porost nádrže je různorodý. Stupňovitý tvar však byl zvolen zejména z bezpečnostního důvodu. Dítě, které by do nádrže spadlo, by se zachytilo na místě, kde je voda mělká (dloubka max. 20 cm).
Retenční nádrž se ve své funkci osvědčuje. Vedle běžných opatření k udržování biotopu nevyžaduje žádné další stavební a provozní práce.
V dalším kroku plánuje společnost Krupp Presta AG recyklaci vody pro chlazení.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1999Krupp Presta AGFeldlistrasse 14Oberegg9413CHE47.4239850N, 9.5531475EJakob Schmid071 898 30 30nevím (sborník)
38Využívání dešťové vodyHeiden AR – užívání dešťové vody ve školní budověPozemky, na kterých stojí školní budova Wies v Heidenu, sousedí s ochrannou zónou podzemní vody S2, takže není možné dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch jzasakovat.
Dešťová voda ze střechy školy a přilehlé tělocvičny se tedy shromažďuje v nádrži a je pak využívána ve škole ke splachování toalet a pisoárů.
Nejprve voda ze střech ústí do lapače kalů, který je proveden z litého betonu. Z tohoto lapače je přiváděna do podzemní nádrže o objemu 60 m3. Teplota vody je asi 14 °C, takže vznik legionelly je vyloučen (ta se tvoří mezi 20 a 50 °C). Voda z nádrže protéká filtračním zařízením a pomocí čerpadla vytvářejícího optimální tlak zásobuje vodou 22 splachovacích záchodů a 9 pisoárů.
Každoroční údržbové práce zahrnují vyprázdnění lapače kalů a výměnu filtračního zařízení. Jinak tato soustava na užívání dešťové vody nevyžaduje žádnou další údržbu, především proto, že na armaturách a instalacích se neusazuje vápník. Od uvedení do provozu byla potřeba vody na splachování vždy plně pokryta dešťovou vodou. Nainstalovaná přípojka k vodovodní síti pro překlenutí suchých období tak nemusela být ještě nikdy využita.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1995Obec Heiden
Škola Heiden Wies
Obec: Kirchplatz 6
Škola: Wiesstrasse 10a
Heiden AR9410CHE47.4375319N, 9.5370489EUrs Sturzeneggerurs.sturzenegger@heiden.ar.ch071 898 89 74nevím (sborník)
39Retence a zasakování dešťové vodyOstfildern, Čtvrť Scharnhauser ParkScharnhauser park je oblast ekologicky vzorových staveb k bydlení, vhodná zejména pro rodiny. Vzniká zde bydlení pro 9000 lidí a 2500 pracovních míst.
Ekologický přístup je zde aplikován i na odvodnění. Přestože podloží v celé oblasti není propustné, veškerá povrchová voda ze silnic, cest, prostranství, střech a všech ostatních soukromých pozemků se nedostane do kanalizace, ale je zasakována na neobyčejně velké ploše a teprve zbytek vody je odveden do potoků. Voda je odvedena otevřenými příkopy a strouhami do zatravněných průlehů. V těchto průlezích se voda zadržuje, částečně se odpařuje a čistí se při vsakování skrz humusovou vrstvu a skrz štěrkové těleso, které je vloženo pod humusovou vrstvou a jehož mocnost dosahuje až 1,5 m. Tyto příkopy a průlehy se nacházejí na rozlehlých zelených územích městské části, v Baumhainu (stromový hájek), v Landschaftstreppe (tzv. přírodní schody) – jedná se o parkovou plochu procházející od severu na jih celou městskou částí, pozn. překl.) a v parku Holzwiesen.
Průlehy jsou vždy uspořádány kaskádovitě, to znamená, že dochází k přepadu z jednoho průlehu do následujícího. Nakonec je voda přivedena do přírodního vodního recipientu, to znamená do obou potoků na západě a východě od Scharnhauserského Parku. Podkladem pro výpočet množství vody, která je odvedena do potoků, je přitom orná půda. To znamená, že celá městská čtvrť díky zadržování vody v muldách neodvádí do vodního recipientu více vody než nezastavěná plocha orné půdy. Tímto slouží tento systém ochraně vod, protože zabraňuje vysokým povodňovým průtokům a intenzivní erozi. Čistírny odpadních vod nejsou zatěžovány čistou dešťovou vodou. A navíc je v celé městské čtvrti možno se s vodou setkat a zažít ji, čímž zase stoupá kvalita bydlení.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
Veronika Kalníková, Zpráva z exkurze do Švýcarska a Německa aneb čím jsme se mohli inspirovat, květen 2014 (dostupné na www.pocitamesvodou.cz)

Ostfildern, ScharnhauserparkDE48.7207369N, 9.2697669E1,5 mld. Euronevím (sborník)
40Zasakování dešťové vodyAppenzell - vsakovací průlehy na zbytkové ploše mezi parkovištěm a domyPříklad ze švýcarského města Appenzall ukazuje, že i malé plochy, které by beztak zůstaly nevyužité, lze použít pro vsakování dešťové vody ze střech a silnic.
V malých zbytkových plochách mezi parkovacími stáními a obvodovou zdí byly vybudovány malé vsakovací průlehy, ve kterých se vsakuje voda ze střech a voda z parkovišť. Kvůli špatné propustnosti podloží byla pod průlehy ještě navezena vrstva říčního štěrku. Tak se dosáhne zadržení vody než se stihne vsáknout do špatně propustného podloží. Hloubka vsakovacího průlehu činí maximálně 80 cm. Přívody vody tedy při silných srážkách mohou být zality vzdutou vodou z průlehu.
Přívodní potrubí muselo být vedeno v zemi nad nezámrznou hloubkou. Žádné problémy to však až doposud nezpůsobovalo.

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
1996Appenzeller KantonalbankBankgasse 2Appenzell9050CHE47.3294178N, 9.4087714EUrs Kollerurs.koller@appkb.ch071 788 88 92nevím (sborník)
41Retence dešťové vodyRetenční nádrž psychiatrického centra v Appenzell AusserrhodenV místě psychiatrického centra není možné zasakování z důvodu ochrany podzemní vody a málo propustného podloží. Byl tedy vybudován přírodní retenční průleh s objemem 70-80 m3 pro dešťovou vodu ze čtyř obytných objektů, příjezdové silnice a prostranství před nimi, celková rozloha odvodňovaných ploch je 330 m2. Retenční nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem s napojením na kanalizaci, aby byl zajištěn přípustný odtok vody při vydatných srážkách. Generel odvodnění předpokládá, že se odvodňování nemovitostí přebuduje ve střednědobém horizontu na oddílný systém a přeliv z retenční nádrže se připojí na dešťovou kanalizaci.
Stupňovitý tvar je velmi zajímavý z biologického hlediska (každá vodní rostlina vyžaduje ke svému optimálnímu rozvoji určitou hloubku vody) a přispívá rozhodujícím způsobem k bezpečnosti. Malé dítě, které spadne dovnitř, se zachytí na místě, kde je voda mělká (hluboká do 20 cm).

Zdroj informací: ZO ČSOP Koniklec, Sborník Exkurze do Švýcarska 2014
2010Kanton Appenzell Ausserrhoden, Stavební úřad
Psychiatrické centrum Appenzell Ausserrhoden
Investor: Kasernenstrasse
17A
Objekt: Krombach 3
Herisau19102CHE47.3862003N, 9.2644800EBruno Scheiwillerbruno.scheiwiller@ar.ch071 353 65 78nevím (sborník)
42Retence a využití dešťové vodyJezero s dešťovou vodou v centru BerlínaVětší vodní plochy jsou ve městech zásadním stabilizátorem teploty a producentem vodní páry ve vzduchu. Vodní plocha navíc zdaleka nemusí mít pouze tuto funkci. Kromě toho, že dotváří a zkrášluje město, může být i zásobou účelové vody – poslouží jako požární nádrž, nebo zásobárna užitkové vody. Takový je i příklad umělého jezera v centru Berlína, v sousedství náměstí Postdamer Platz. Rozloha jezera je přibližně 10 000 m2 a hloubka kolísá mezi 100 a 500 mm. Jezero je zásobníkem užitkové vody pro splachování toalet v přilehlých administrativních budovách.
Kvalita vody je sledována a v případě potřeby je voda čištěna. Jezero je vlastně vybudováno na střeše, neboť tato čtvrť Berlína má pod sebou několik podlaží podzemních prostor, kde se nacházejí silniční tunely, metro, podzemní parkoviště, ale i železnice včetně vlakové stanice mezinárodních linek. Pod jezerem je umístěna technická sekce čerpání a filtračních jednotek (Obr. 12), které zadržují řasy, ale i odpadky a drobné předměty, které byly spláchnuty do jezera. Zvláštní dodatečně instalovaný filtr si vyžádaly odpady z nedaleké restaurace McDonald ‘s, se kterými původní projekt nepočítal a které neúměrně zanášely filtrační jednotky.

Zdroj informací: Ondřej Nehasil, Využití adiabatického chlazení (diplomová práce 2012)
TheateruferBerlínDE52.5065289N, 13.3724200Ene
43Vertikální zahradaVegetační fasáda technické univerzity v BerlíněVegetační fasády výrazně přispívají k vodnímu režimu zastavěné krajiny, jelikož nahrazují zeleň a tedy i vodu v ní obsaženou, o kterou krajina urbanizací přišla.
Vegetační fasádu využívá například fakulta fyziky Humboldtovy univerzity v Berlíně. Rostliny jsou umístěny v masivních truhlících, které jsou zavěšeny na konstrukci předsazené fasády. Mezi obvodovým pláštěm budovy a předsazenou fasádou jsou vybudovány servisní lávky pro technickou údržbu a přístup zahradníka. Zalévání truhlíků je automatizováno, k zálivce se používá akumulovaná dešťová voda ze střech. Rostliny se pnou po fasádě do výšky dvou až tří podlaží nad své stanoviště, kde je umístěn další truhlík.
Propustnost slunečního záření je v létě 15 až 30 %, takže fasáda působí jako kvalitní stínicí prvek. V zimním období, kdy jsou rostliny neolistěné, propouští 75 až 90 % slunečního záření, které je tepelným ziskem budovy.
Vegetační fasáda je velice účinným nástrojem pro snížení tepelné zátěže a je i velmi příjemná pro uživatele. Nepravidelný stín vytvářený rostlinami, který se mírně pohybuje s větrem, je pro člověka podstatně přirozenější a příjemnější než ostré, pravidelné a nehybné stíny žaluzií. Velkou roli zde hraje i chlazení odparem vody, které udržuje listy rostlin chladné. Na místě, kde bychom jinak měli horké venkovní žaluzie, které by sálaly do interiéru, máme totiž chladné listy rostlin, jejichž teplota může být i nižší než teplota uvnitř stíněné budovy.
Vegetační fasády mají i všechny ostatní výhody zeleně vně budovy. Čistí vzduch, omezují hluk, produkují kyslík, atd. Nevýhodou je nutnost předsazené konstrukce, která zvyšuje cenu fasády. Když ovšem uvážíme cenu žaluzií, motorických pohonů, senzorů a řídící techniky, a když vezmeme v potaz výhody vegetace, není cena za předsazenou konstrukci zas tak vysoká.

Zdroj informací: Ondřej Nehasil, Využití adiabatického chlazení (diplomová práce 2012)

Newtonstrasse 15Berlín12489DE52.4330156N, 13.5305414Ene
44Vertikální zahradaVertikální zahrada BuštěhradVertikální zahrada na objektu Dinex Technologies (Buštěhrad) byla navržena architektem jako součást průčelí. Tato nádherná a impozantní vertikální zahrada má plochu 27 m2 a je orientována směrem na východ. Je tvořena kapsičkami s anorganickým substrátem, ze kterých roste vegetace. Daří se zde zejména zvonkům, bergéniím, heucherám, pažitce i hostě. Panel vertikální zahrady je ukotven ve fasádě, mezera mezi fasádou a panelem je vkusně zakryta oplechováním. Velmi důležitou součástí vertikální zahrady je závlaha, jelikož rostliny rostoucí na svislé ploše nemohou těžit ze srážek a navíc je třeba vydatného hnojení. Závlaha je zde prozatím řešena a pitnou vodou z vodovodního řadu, ale v plánu je zřídit zavlažování vodou dešťovou, nejen kvůli ekologii, ale také proto, že dešťová voda rostlinám lépe svědčí. Je zde použit kapénkový zavlažovací systém, který je tvořen kapkovací trubičkou procházející zahradou, řídící jednotkou a jímkou, odkud se voda do závlahy čerpá a kam se v určitých intervalech přidává hnojivo. Voda, která mezi rostlinami proteče až dolů, se vrací zpět do jímky a je znovu využita. Váš zahradníkLidická 977Buštěhrad27343ČR50.1538139N, 14.1942578Ewww.vaszahradnik.czFrantišek Ryvolakancelar@vaszahradnik.cz 777 704 962ano
45JezírkaProsecký potok v parku PodviníPark Podviní je skutečnou oázou Prahy 9. A to také díky vodním tokům Rokytka a Prosecký potok, který je drobným vodním tokem, jakých je v Praze desítky a stejně jako mnohé jiné i on končil až do 90 let minulého století v kanalizaci. Po rekonstrukci parku z let 1997-8 se potůček, dlouhý zhruba pouze 1 km, může ukázat v celé své kráse v podobě kaskády romantických vodních prvků. Potok pramení pod usedlostí Jatelka. Brzy mizí v rouře, aby podtekl pod tratí a opět se vynořuje v severní části parku Podviní. Zde je malá usazovací nádrž, ze které voda už zbavená hrubých nečistot proudí do krásného tzv. Dračího jezírka. Pod ním voda na krátko mizí, aby napájela další jezírko. Z něj pak potok pomalu plyne do posledního rybníčku, pod jehož hrází se zakrátko vlévá do Rokytky. V tomto posledním úseku si můžeme všimnout, jak málo vody stačí pro tak pěkné vodní dílo. V několika místech jsou vytvořeny přechody z velkých kamenných bloků a je zde také několik můstků, takže návštěvníci si mohou potok užít opravdu zblízka. 1998Park Podviní (Kovanecká ulice)Praha - Vysočany19000ČR50.1113667N, 14.4926658Eano
46Zadržení vody v urbanizované krajiněLochotínský park v PlzniLochotínský park byl založen roku 1833 jako reprezentativní lázeňský park a stal se lázeňským centrem staré Plzně. Park je ve svahu a tak v důsledku špatně řešeného odvodnění a nevhodného nakládáni s dřevinami (smrková monokultura) začalo docházet k silné erozi. Stromy špatně odolávaly vichřicím a dokonce i větším dešťům, které odplavovaly ze svahů další půdu a narušovaly tak stabilitu porostu.
Revitalizace parku která proběhla mezi lety 2014 a 2015 sledovala zejména zpomalení odtoku srážkových vod a přirozenou stabilizaci svahu tak, aby lépe odolával vodní erozi. Zničené stromy a trávník byly nahrazeny tak, aby se zvýšila druhová rozmanitost a porost se tím stal odolnějším. Dešťová voda je zadržována v tůních, aby z ní mohly rostliny, zvířata i návštěvníci parku těžit i v suchých obdobích. Cestičky v parku jsou dlážděné či mlatové, takže relativně dobře propouští vodu.
Obnova parku respektovala romantického ducha, ve kterém park kdysi vznikl, a tak je zde mnoho krásných míst lákajících k posezení: poustevníkova jeskyně, hudební pavilon, Chotkovo sedátko….
2015ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.Plzeň30100ČR49.7601486N, 13.3627372E29 mil. Kčhttp://www.studiohysek.cz/?leveMenu=4&praveMenu=2o.hysek@studiohysek.cz
nepublikace Adaptace na změnu klimatu ve městech (www.dataplan.info)
47Zelná fasáda a střecha; jezírkoStavba v souladu s přírodouLiko-Noe je kancelářský objekt ve Slavkově u Brna. Tato stavba je zcela unikátní svým maximálním souladem s přírodou. Využívá energie z přírodních zdrojů, čistí a opětovně využívá odpadní i dešťovou vodu a uvádí v život zcela nový pojem: “Přírodní tepelná stabilizace budov". Díky zatravněné fasádě a krásnému jezeru je budova nepřehlédnutelná.
Voda
LIKO-NOE umí zachytit a opakovaně použít veškerou vodu, která je v něm použita. A to jak vodu dešťovou, která je zachycována v retenčním jezírku, tak i vodu odpadní, kterou dokáže díky kořenové čistírně odpadních vod zpracovat. Vyčištěná voda dotuje jezero a je využívána pro závlahu, nebo pro splachování toalet. Jezero je tak zásobárnou vody pro celý firemní areál v době sucha a rovněž může být jezírko využito pro zadržení a akumulaci vody při přívalových deštích.
Stavba je kompletně zahalena v zeleni. Střechu tvoří vegetační souvrství o mocnosti cca 110 mm, které dokáže akumulovat srážkovou vodu v míře až 35 l/m2. Voda, která se ze střechy pozvolna odpařuje, umožňuje střešní plášť velmi efektivně ochladit. I díky tomu teploty v interiéru zřídka kdy přesahují 24 °C. Část střechy je tvořena kořenovou čistírnou, která čistí odpadní vodu a doplňuje s ní celé vodní hospodářství této stavby. Naprostým unikátem je fasádní kořenová čistírna, která je jakousi formou zelené fasády. Fasádní čistírna zajišťuje skvělou kvalitu vyčištěné vody, se kterou je pak možné dále pracovat, vodu znovu využívat a docílit tak maximální hospodárnosti a ohledů k životnímu prostředí. Liko-Noe je stavba, která má na své okolí jednoznačně pozitivní dopad.
Zdravé a příjemné prostředí přirozenou cestou
Nosnou konstrukcí budovy jsou dřevěné panely. Dřevostavby všeobecně trpí špatnou tepelnou stabilitou interiéru, zejména letním přehříváním. Tato nevýhoda byla eliminována právě zelenou fasádou a střechou, které výrazně zvyšují akumulační schopnost konstrukce a odpařování vody z těchto zelených ploch udržuje plášť budovy studený i v tropických dnech. Těsná blízkost jezera ochlazuje vzduch a vytváří zdravé mikroklima. Budova je vybavena tepelným čerpadlem země-voda a rekuperační vzduchotechnickou jednotkou. Aby bylo tepla vždy dostatek, jsou do systému zapojeny solární panely optimalizované na co největší zisky v průběhu zimy.
2014Liko-S a.s.U Splavu 1419Slavkov u Brna684 01ČR49.1448961N, 16.8670125Ehttp://www.liko-noe.cz/liko-noe@liko-s.cz+420 5 44 22 11 11Ano
48Zelená střecha a využití dešťové vodyCentrum ekologických aktivit SluňákovJak architektonický, tak technologický aspekt této budovy měl za cíl maximálně se přiblížit přírodě. Stavba má tvar části elipsy. Je zakryta pochozí bujnou vegetační střechou, která navazuje na zemní val na vnější straně oblouku stavby. Z této strany se tak jeví jako pouhá terénní vlna a zelená střecha zajišťuje, že také vodní režim krajiny je stavbou narušen jen málo.
Za domem se nachází jímka na dešťovou vodu, kterou zde používají na splachování, zalévání a úklid.
2007Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.Skrbeňská 669/70Horka nad Moravou783 35ČR49.6414394N, 17.1998758Ehttps://slunakov.czSluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.info@slunakov.cz585 378 345
ano
49JezírkoUžitečné jezero v Brně v parku Pod PlachtamiÚzemí parku Pod Plachtami přiléhá k panelovému sídlišti Kamenný vrch v Novém Lískovci. Revitalizace této dříve bezprizorní plochy přinesla městu nejen nový park, ale také velkolepý inovativní projekt retence dešťové vody ve městě. Voda ze střech paneláků přilehlého sídliště je podzemním potrubím přivedena do jezera, které zadržuje běžně 630 m3. Maximální kapacita jezera je 890 m3 takže při velkých deštích plní jezero retenční funkci, tolik potřebnou v zastavěném území. O čistotu jezírka se starají pečlivě vybrané rostliny. Pokud by fungování biotopu bylo ohroženo výrazným nedostatkem vody, je možné vodu doplnit z nedalekého vrtu.
Park je zajímavý také díky opravdu pestrému společenstvu rostlin i živočichů.
2012Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový LískovecPlachtyBrno-Nový Lískovec634 00ČR49.1774119N, 16.5488261EA T E L I E R Xzezulka@atelierx.cznehttp://www.stavebnictvi3000.cz
Autor fotek: http://www.stavebnictvi3000.cz
50Zelená střechaIntenzivní zelená střecha centra AlgatechV rámci rekonstrukce a dostavby laboratoří Mikrobiologického ústavu AV ČR byla na objektu zřízena intenzivní vegetační střecha o celkové rozloze 650 m2. Intenzivní zelená střecha potřebuje silnou vrstvu vegetačního substrátu (od tloušťky 500 mm výše), takže zde rostou například i vzrostlé keře. Díky tloušťce substrátu a intenzitě zeleně taková střecha absorbuje velké množství vody a snižuje tak odtok vody ze zastavěného území při přívalových deštích. Na objektech Algatech byl velmi dobře využit potenciál intenzivní zeleně na střeše: snížily se zde výrazně nároky na klimatizaci, podařilo se zamaskovat technologické celky umístěné na střeše a vzhledem k tomu, že se jedná o nízkopodlažní stavby, zeleň na střeše je možné obdivovat i ze země. Přístavba přiléhá k vícepodlažní historické budově mlýna a svým splynutím s okolím nechává mlýnu vyniknout. Navíc vegetační střecha na rozdíl od jiných běžných krytin plochých střech nikterak nehyzdí pohled z vyšších pater přilehlého mlýna.2014Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.iNovohradská 237, Opatovický mlýnTřeboň379 81ČR48.9878319N, 14.7778875Ehttp://www.alga.cz/c-75-opatovicky-mlyn.htmlMikrobiologický ústav AVČR, v.v.inehttp://www.zelenestrechy.info
Autor fotek: http://www.zelenestrechy.info

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2017

https://www.youtube.com/watch?v=NuiqPMA3Zd0

O hospodaření s dešťovou vodou

https://www.youtube.com/watch?v=imZL9zQX2dM

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2016

https://www.youtube.com/watch?v=uky6VZTLzZo

Stavba vertikální zahrady v Praze - Komořanech

https://www.youtube.com/watch?v=xaMASfYUaBo

Dokument o stavbě jezírka na zahradě školy

https://www.youtube.com/watch?v=QfFYhU4QUu0

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2015

https://www.youtube.com/watch?v=2eSRM1YJEAE
EnglishCzech