Využití dešťové vody v kadeřnictví?

Využití dešťové vody v kadeř­nic­tví? Zní to poně­kud zvláštně, ale je to tak. V Německu ji v jednom tako­vém kadeř­nic­kém salónu zavedli na umývání vlasů a spoko­jení jsou zákaz­níci, zaměst­nanci i maji­tel, který tak značně ušetří. Přečíst celý článek.

Retenční park v centru New Yorku

Vsakovací park

V posled­ním čísle časo­pisu Nati­o­nal Geogra­phic (Česko, listo­pad 2013, str. 26–27.) vyšel krátký článek o retenč­ním parku, který se během příštího roku chys­tají vybu­do­vat přímo v centru New Yorku. Město, konkrétně jeho část Brook­lyn, se potýká s klasic­kým problé­mem nedo­sta­tečné kapa­city kana­li­zační sítě, která se proje­vuje hlavně při… Celý článek »

Klimatická změna a vodní režim krajiny

Zelená střecha, Kappadokie Turecko

Co je to klima­tická změna? Klima­tická změna je charak­te­ri­zo­vána stří­dá­ním sucha a záplav, vichři­cemi, příva­lo­vými sráž­kami, zvyšo­vá­ním průměr­ných teplot a nárůs­tem extrémů teplot. Typické jsou náhlé změny počasí. Zřejmé je ubývání ledovců, zejména horských. Na konti­nen­tech ubývá vody, snižují se letní průtoky v řekách. (Zpra­vo­daj Ekoze­mě­dělci přírodě 5/2009) Jak… Celý článek »

Využívání dešťové vody doma i na pozemku

Video: Jezírko napl­níte deštěm. Vodou můžete i spla­cho­vat a prát.

„Není nad to nebýt závislý na obec­ním vodo­vodu, který na tom navíc není s množ­stvím vody právě nejlépe. Zvláště v suchých letech, jakým se rýsuje být ten letošní,“ vysvět­luje ekolo­gicky smýš­le­jící nadše­nec Petr Dobrý od Mnicho­vic, který cennou dešťo­vou vodu využívá ve svém ener­ge­ticky úspor­ném domě.

Celý článek s videem

Informace o vsakování

Vsako­vání sráž­kové vody do půdního profilu je potřebné Současné i budoucí využí­vání dešťové vody v měst­ských i vesnic­kých sídlech s hustou sítí obyt­ných i provoz­ních budov včetně zpev­ně­ných ploch lze promě­nit od stan­dard­ních ekolo­gicky i ekono­micky nepro­spe­ru­jí­cích svodů do kana­li­zací nebo vodo­tečí na zachy­cení tohoto zdroje vody pomocí vsaků do půdního… Celý článek »

Využití tepla již jednou ohřáté vody

Krytý plavecký bazén v Lito­myšli začal nově využí­vat odpadní teplo z vody, která by již jinak bez užitku odtekla do kana­li­zace. Teplota vypouš­těné vody dosa­huje v průměru kolem 28 °C. Prin­cip opat­ření zave­de­ného v lito­myšl­ské plovárně je v tom, že se voda nevy­pouští do kana­li­zace, ale do akumu­lační nádoby, kde… Celý článek »

Povodňová ochrana

Bystrý potok v obci Baška

„Tech­nická úprava zname­nala ekolo­gic­kou devastaci řeky. Navíc se koryto, i přes různé formy stabi­li­zace, včetně výstavby jezů, velmi zahlou­bilo. Kolem roku 1990 byly některé úseky řeky značně poško­zené se silně erodo­va­nými břehy. Zahlou­bené koryto nevhodně odvod­ňo­valo nivu — ve stud­ních se ztrá­cela voda, mizely poslední mokřady… Celý článek »

Dřevní hmota v korytech a retenční schopnost krajiny

Dřevní hmota v korytech - soutok Moravy a Dyje

Je opravdu nutné odstra­ňo­vat každou překážku uvízlou v korytě vodního toku? Je dřevní hmota součástí říčních koryt nebo jen nebez­pe­čím ohro­žu­jí­cím stavby, které při vyšších stavech vody způso­buje vzdutí hladiny? Když pomi­neme fakt, že se padlé kmeny stromů stávají potra­vou i domo­vem mnoha živo­či­chů a substrá­tem umož­ňu­jí­cím rozvoj… Celý článek »

Management mrtvého dřeva

O tom, jak přistu­pují k proble­ma­tice mrtvého dřeva v Německu si můžete přečíst v do češtiny přelo­žené brožuře Michael von Siemens a kol. 2005: Mrtvé dřevo přináší život do řek a potoků.

Obnova malých vodních nádrží

Obnova rybníků, jakožto význam­ných krajin­ných prvků, je roze­psána v brožuře Obnova malých vodních nádrží. Tato příručka před­sta­vuje přede­vším mimo­pro­dukční funkce rybníků, jako jsou ochrana před povod­němi nebo zlep­šo­vání kvality vody v tocích, niko­liv obnovu rybníků podří­ze­nou výhradně jenom zájmu o chov ryb. Obsa­huje dopo­ru­čení k projek­tům a reali­za­cím obnov rybníků… Celý článek »

Ještě jednou o dřevě ve vodních tocích

V roce 2011 vydali Zdeněk Máčka, Lukáš Krejčí a kolek­tiv z Masa­ry­kovy Univer­zity mono­gra­fii Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Pokud Vás téma zajímá, tak rozhodně dopo­ru­čuji k přečtení!

Využívání dešťové vody

Ačko­liv plochy střech jsou jen zlom­kem z celkové plochy měst­ského povr­cho­vého odtoku, dokonce i malé zásob­níky mají příz­nivý vliv při odka­na­li­zo­vání území. Dříve se jednalo o beto­nové nádrže, dnes je nejčas­těj­ším mate­ri­á­lem plast. Úvod Jedným z nalie­ha­vých problé­mov nového tisícro­čia je hospo­dá­re­nie s vodnými zdrojmi. Neustály nárast popu­lá­cie a tým zvyšo­va­nie… Celý článek »

Vertikální zahrada - zahrada „vzhůru nohama“

Vertikální zahrady ve městě Aviqnon

Už jste se někdy setkali s pojmem verti­kální zahrada? Exis­tence tohoto typu ozele­nění fasády se pomalu dostává do pově­domí nejen zahrad­ních archi­tektů a projek­tantů, ale i široké veřej­nosti. Ve městech si lidé nejčas­těji stěžují na nedo­sta­tek zele­ných ploch s tím souvi­se­jící prašné, suché a špatně dýcha­telné ovzduší. Většina zdí staveb bývá… Celý článek »

Příklad vertikální zahrady - Gruzie

To, že se s verti­kál­ními zahra­dami můžete setkat již leckde ve světě, dokládá tato foto­gra­fie poří­zená v Tbilisi, hlav­ním městě Gruzie.

Příručka nápadů k regeneraci starých domů

Pokud přemýš­líte, že byste chtěli něčím vylep­šit váš starší dům a přiblí­žit ho tak nově projek­to­va­ným nízko­ener­ge­tic­kým a pasiv­ním stav­bám, tak nahléd­něte do příručky Nové stan­dardy pro staré domy — Příručka pro rege­ne­raci rodin­ných domů ve 21. století.

Zajímavé publikace zdarma ke stažení na internetu

Zelená střecha na hradě Hukvaldy

„Ústav pro ekopo­li­tiku, o. p. s. vydal pro Stře­disko ekolo­gické výchovy Lesy hl.m.Prahy struč­nou publi­kaci pro veřej­nost „Jak hospo­da­řit s dešťo­vou vodou na soukro­mém pozemku — prak­tický rádce pro obnovu propust­nosti a zasa­ko­vání“. Tato publi­kace je určena přede­vším drob­ným soukro­mým staveb­ní­kům, kteří často tuto otázku řeší (nebo… Celý článek »