02

Karel Kříž je majitelem a jednatelem projekční a inženýrské kanceláře TIMAO s.r.o. zabývající se především vodohospodářskými stavbami a stavbami městského inženýrství. Společnost TIMAO se zaměřuje na celkové rekonstrukce uličních prostorů a veřejných prostranství (vedení technického vybavení, povrchů místních komunikací) se snahou o maximální zapojení prvků modrozelené infrastruktury. Působí také jako odborný asistent na Fakultě stavební, ČVUT v Praze, Katedře zdravotního a ekologického inženýrství. Je členem ČKAIT, technické normalizační komise TNK 66 – inženýrské sítě a odborně způsobilým koordinátorem BOZP při práci na staveništi. Je členem CzSTT (Česká společnost pro bezvýkopové technologie), kde působí také jako koordinátor a hodnotitel studentských prací o cenu CzSTT.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz