Když je nádrž pod zemí, voda se kazit nebude. Je tam totiž skla­do­vána při stálé nízké teplotě a mimo dosah světla. Takové prostředí je nepří­z­nivé pro množení řas a bakte­rií. Je samo­zřejmě nutné zabrá­nit hroma­dění listí a jiných orga­nic­kých nečis­tot. To zajiš­ťují filtry mecha­nic­kých nečis­tot umís­těné na přítoku nádrže.

Snížení kvality vody zabrá­níme také tím, že ji nebu­deme skla­do­vat příliš dlouho. Je proto potřeba správně navrh­nout veli­kost nádrže, není prav­dou, že čím větší nádrž, tím lépe. Pro čistotu vody je dobré, aby jímka jednou za čas přetekla. Každá nádrž musí mít přepad do kana­li­zace nebo lépe do vsaku.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , , ,

← Nebude se voda v nádrži pod zemí kazit?