Použití starých žump, septiků a podobně je pro skla­do­vání vody ideální. Pod zemí se totiž voda nekazí a navíc nádrž bývá větši­nou nejdražší z celého systému využí­vání dešťové vody.

Je nutné zjis­tit, zda-li jímka dobře těsní, zda je vyho­vu­jící z hlediska veli­kosti a objemu, a mít pod kont­ro­lou aktu­ální množ­ství vody. Samo­zřejmě je také potřeba tako­vou nádrž před použí­vá­ním řádně vyčis­tit. Pokud bude nádrž nutné utěs­nit, zaizo­lu­jeme ji zevnitř hydro­i­zo­lační folií.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , , ,

← Je možné využít starou žumpu jako sběr­nou nádrž pro dešťo­vou vodu?