Rozvody pitné a dešťové vody nesmí být smíseny, a to ani ve společné výto­kové arma­tuře. Je to hygi­e­nický poža­da­vek ochrany vodo­vod­ního řadu a udává ho norma ČSN EN 1717. Musíte mít oddě­lený rozvod vody na pitnou a užit­ko­vou. Někdy se tomu říká dvojí rozvod.

Zalé­vání — kohou­tek na zahradě, ve sklepě, v tech­nické míst­nosti, stačí pouze přívod užit­kové vody ze sběrné nádrže.

Spla­cho­vání WC — postačí pouze přívod užit­kové vody ze sběrné nádrže.

Úklid — pokud budete mít zvláštní odběrné místo napří­klad v úkli­dové míst­nosti, také vám k němu pove­dou pouze jedny trubky s užit­ko­vou vodou. V opač­ném případě je nutné k někte­rým odběr­ným místům v domě přivést kromě rozvodu pitné vody i rozvod užit­kový a opat­řit jej samo­stat­nou výto­ko­vou arma­turu.

Praní — do míst­nosti je vhodné přivést jak užit­ko­vou, tak pitnou vodu. Pro praní v dešťové vodě je vhodná pračka umož­ňu­jící připo­jení pitné i užit­kové vody. V případě, že máte obyčej­nou pračku, je dobré mít možnost připo­jit ji v případě potřeby i na pitnou vodu.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , , , ,

← Jakým způso­bem zavést dešťo­vou vodu do domu přede­vším na zalé­vání, praní, úklid a spla­cho­váni WC? Musím nějak zabrá­nit jejímu kontaktu s rozvody pitné vody? Jak?