Na strán­kách výrobců a prodejců různých systémů pro využí­vání dešťové vody se dočtete, že pokud chcete využívat vodu v domác­nosti na spla­cho­vání a praní, potře­bu­jete řídící jednotku, která zajiš­ťuje zálo­ho­vání systému užit­kové vody vodou pitnou. Tato jednotka je umís­těna v domě a obsa­huje čerpadlo, od kterého vede pouze hadice do nádrže. Při nedo­statku užit­kové vody v systému se čerpadlo vypne a pustí do rozvodu dešťové vody vodu pitnou (děje se to tzv. přes volnou hladinu, aby nedošlo k mísení rozvodů). Exis­tují i jednotky tohoto typu, které mají místo sacího čerpadla čerpadlo ponorné. Na těchto inter­ne­to­vých strán­kách si můžete prohléd­nout několik typů řídí­cích jednotek.

Není však nezbytně nutné, mít tento sofis­ti­ko­vaný systém. Lze si pořídit obyčejné ponorné čerpadlo, které se zavěsí 10–15 cm nad dno nádrže, abychom nena­sá­vali kal. V případě, že má čerpadlo hadici s plovákem a sacím košem, může se umístit na dno. Ponorná čerpadla mívají také plovák, který vypne čerpadlo, když voda klesne pod určitou úroveň, aby nena­sálo vzduch. Pokud použí­váme vodu v domác­nosti, Je nutné mít čerpadlo, které zajistí stálý tlak v rozvodu, tedy tzv. domácí vodárnu. Také musíme zajistit zálo­ho­vání systému pitnou vodou. To lze udělat nezá­visle na čerpadle a to tak, že pitnou vodu dopl­ňu­jeme rovnou do nádrže. Na přívodním potrubí s pitnou vodou je ventil řízený čidlem hladiny v jímce.

Stejným způsobem můžeme použít i čerpadlo sací (také v prove­dení „domácí vodárna“. To bývá umís­těno mimo nádrž. Do nádrže vede hadice se sacím košem. Není dobré, aby sací koš ležel na dně jímky, mohl by nasávat kal. Proto ho buď opat­říme plovákem tak, aby sál vodu asi 10 cm pod hladinou, nebo ho zavě­síme asi 15 cm nad dno nádrže. V případě sacího čerpadla je žádoucí, aby toto čerpadlo mělo zpětnou klapku na sacím potrubí a ochranu proti běhu na sucho.


Kategorie:Dům a byt
Tagy:, , , ,

← Jaké čerpadlo je vhodné pro čerpání dešťové vody z nádrže?