Na strán­kách výrobců a prodejců různých systémů pro využí­vání dešťové vody se dočtete, že pokud chcete využí­vat vodu v domác­nosti na spla­cho­vání a praní, potře­bu­jete řídící jednotku, která zajiš­ťuje zálo­ho­vání systému užit­kové vody vodou pitnou. Tato jednotka je umís­těna v domě a obsa­huje čerpa­dlo, od kterého vede pouze hadice do nádrže. Při nedo­statku užit­kové vody v systému se čerpa­dlo vypne a pustí do rozvodu dešťové vody vodu pitnou (děje se to tzv. přes volnou hladinu, aby nedo­šlo k mísení rozvodů). Exis­tují i jednotky tohoto typu, které mají místo sacího čerpa­dla čerpa­dlo ponorné. Na těchto inter­ne­to­vých strán­kách si můžete prohléd­nout něko­lik typů řídí­cích jedno­tek.

Není však nezbytně nutné, mít tento sofis­ti­ko­vaný systém. Lze si poří­dit obyčejné ponorné čerpa­dlo, které se zavěsí 10–15 cm nad dno nádrže, abychom nena­sá­vali kal. V případě, že má čerpa­dlo hadici s plová­kem a sacím košem, může se umís­tit na dno. Ponorná čerpa­dla mívají také plovák, který vypne čerpa­dlo, když voda klesne pod urči­tou úroveň, aby nena­sálo vzduch. Pokud použí­váme vodu v domác­nosti, Je nutné mít čerpa­dlo, které zajistí stálý tlak v rozvodu, tedy tzv. domácí vodárnu. Také musíme zajis­tit zálo­ho­vání systému pitnou vodou. To lze udělat nezá­visle na čerpa­dle a to tak, že pitnou vodu dopl­ňu­jeme rovnou do nádrže. Na přívod­ním potrubí s pitnou vodou je ventil řízený čidlem hladiny v jímce.

Stej­ným způso­bem můžeme použít i čerpa­dlo sací (také v prove­dení „domácí vodárna“. To bývá umís­těno mimo nádrž. Do nádrže vede hadice se sacím košem. Není dobré, aby sací koš ležel na dně jímky, mohl by nasá­vat kal. Proto ho buď opat­říme plová­kem tak, aby sál vodu asi 10 cm pod hladi­nou, nebo ho zavě­síme asi 15 cm nad dno nádrže. V případě sacího čerpa­dla je žádoucí, aby toto čerpa­dlo mělo zpět­nou klapku na sacím potrubí a ochranu proti běhu na sucho.


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , ,

← Jaké čerpa­dlo je vhodné pro čerpání dešťové vody z nádrže?