Na základě vodo­hos­po­dář­ské poli­tiky v ČR je od roku 2009 staveb­ní­kům (vlast­ní­kům staveb­ních pozemků) přede­psáno (prová­děcí vyhláška ke staveb­nímu zákonu č. 269/2009 Sb.) před­nostně zasa­ko­vání dešťo­vých vod (forma odvá­dění dešťo­vých vod z pozemků). Není-li to možné, další možností je regu­lo­vané odvá­dění do povr­cho­vých vod. Poslední vari­an­tou je regu­lo­vané odvá­dění do kana­li­zace.

Od roku 2013 se touto proble­ma­ti­kou také zabývá norma TNV 75 9011 — Hospo­da­ření se sráž­ko­vými vodami. Jsou zde stano­veny regu­lace odtoku pro odvá­dění dešťo­vých vod do povr­cho­vých vod a do jednotné kana­li­zace.

V případě zasa­ko­vání DV je nutná konzul­tace s geolo­gem, který, v souladu s ČSN 759010 „Návrh zasa­ko­vacího zaří­zení“, vyhod­notí všechny místní podmínky, tj. vlast­nosti podloží (koefi­ci­ent vsaku), hloubku podzemní vody a směr jejího prou­dění, sklon terénu, vliv na sousední pozemky či ochranná pásma vod atd.

Pokud bude Váš poze­mek vhodný pro zasa­ko­vání, dnešní trh nabízí velké množ­ství zasa­ko­vacích (drenáž­ních) systémů.


Kate­go­rie:Dům a byt, Legisla­tiva, Vybrané dotazy
Tagy:, , ,

← Co vyplývá pro hospo­da­ření s dešťo­vou vodou z platné legisla­tivy a tech­nic­kých norem v ČR?