Při návrhu filtro­vání dešťové vody je třeba dobře znát místní podmínky. Zejména veli­kost odvod­ňo­vané plochy, ale i čistotu vody. Některé stře­chy jsou čisté a vodu z nich je teore­ticky možné použít rovnou. Jinde ale mohou nad stře­chou růst stromy, prášit se z ulice nebo se usazo­vat popí­lek ze souse­dova komína. Filtro­vat musíme vždy, v závis­losti na míst­ních podmín­kách volíme, jaký druh použít (filtr mecha­nic­kých nečis­tot, jemný filtr).

Ve většině případů vysta­číme s pasiv­ními filtry, tzn. bez jaké­ho­koli příkonu. Je ale potřeba počí­tat s tím, že tyto filtry Vás zbaví pouze nečis­tot ve vodě, a nikoli těch, které se Vám do vody dosta­nou za filtrem či které vám napa­dají do nádrže. Takové nečis­toty exis­tují vždy, a proto je třeba v každém případě opat­řit čerpa­dlo jemným sacím košem.


Kate­go­rie:Dům a byt, Vybrané dotazy
Tagy:, , , ,

← Chci spla­cho­vat WC dešťo­vou vodou. Potře­buji nějaký speci­ální filtr? Jak zajis­tím, aby se neza­ná­šelo čerpa­dlo a rozvod?