Systémy pro využití dešťo­vých vod se sklá­dají nejčas­těji z těchto zaří­zení – filtry, akumu­lační nádrž, plovací sací soupravy, sifon na přepad, čerpa­dla či zaří­zení na čerpání vody, řídící jednotky, hladi­nový senzor, potrubí a tvarovky na uklid­nění přítoku.

V případě úpravy vody je nutné zabez­pe­čení provozu a kont­roly funkce. Výběr typu zaří­zení, zvláště jedná-li se o filtry a akumu­lační nádrže, záleží na tom, k jakému účelu zachy­co­vaná voda slouží. Pro plno­hod­notné využití dešťové vody, napří­klad pro praní prádla, je nutné zvolit kvalitní filtr a podzemní akumu­lační nádrž, aby se zame­zilo přístupu světla. Nezbytný je samo­zřejmě indi­vi­du­ální přístup ke každému zaří­zení zvlášť.

Aby celý systém správně fungo­val, je třeba zajis­tit splnění poža­davků ke kterým patří — napo­jení vhod­ných záchyt­ných ploch na dešťové zaří­zení, zajiš­těné odve­dení dešťo­vých vod také při poruše zaří­zení, filtrace dešťo­vých vod před jímá­ním, usklad­nění chrá­něné před svět­lem a s uklid­ně­ným příto­kem, ochrana zásob­níku před zpět­ným vzdu­tím a plyny z kana­li­zace, zaří­zení ke zvýšení tlaku vody v kvalit­ním prove­dení s ochra­nou proti nedo­statku vody, přívod pitné vody s volným výto­kem, auto­ma­tické řízení zaří­zení k přívodu pitné vody, dešťové rozdě­lo­vací potrubí bez napo­jení na síť pitné vody, použití trva­lých nere­zo­vých a trvan­li­vých mate­ri­álů, dešťové rozdě­lo­vací potrubí a místa odběru s odol­ným znače­ním „není pitná voda“, plán údržby a kont­roly.

V součas­nosti exis­tuje něko­lik firem, které vyrá­bějí příslu­šen­ství k využí­vání dešťo­vých vod. Je možné vybí­rat z široké nabídky akumu­lač­ních nádrží, filtrač­ních zaří­zení, čerpa­del i řídí­cích jedno­tek. Zaří­zení je možné koupit i jako komplet.

Inspi­ra­tivní článek o využí­vání dešťové vody v domác­nosti nalez­nete pod tímto odka­zem: https://www.pocitamesvodou.cz/destova-voda-vyuzivame-ji-co-to-da-a-setrime-penize-i-prirodu/


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , , ,

← Jaké musím poří­dit tech­nické zaří­zení pro využití dešťové vody v domác­nosti?