Kromě toho, že uspo­říte pitnou vodu, zbavíte se části vody dešťové. Ta je pro praní vhodná zejména tam, kde je pitná voda (ať už z vodo­vod­ního řadu, tedy upra­vená, nebo ze studně) na praní příliš tvrdá nebo obsa­huje více železa, manganu atd. Měkká dešťová voda lépe rozpouští prací prostředky, takže se jich spotře­buje méně. Navíc se neusa­zuje a netvoří vodní kámen, takže se obejdete bez změk­čo­vačů vody a pračka se méně opotře­bo­vává. Z hygi­e­nic­kého hlediska je praní v dešťové vodě naprosto v pořádku.

Kompli­kace může být v tom, že dešťová voda někdy obsa­huje různé chemické příměsi, kterých se voda ve filtrech mecha­nic­kých nečis­tot nezbaví. Mohlo by se potom stát, že prádlo bude po vyprání zapáchat. Množ­ství těchto příměsí záleží na čistotě ovzduší, druhu střešní krytiny a také na tom, jestli se voda na střeše dostává do kontaktu s velkým množ­stvím nečis­tot jako je listí, jehličí, šišky atd. Tento problém se dá řešit tím, že použi­jete pračku, která umož­ňuje napo­jení na dvojí vodu. Poslední máchání tak probíhá v pitné vodě a prádlo se tím případ­ného zápa­chu zbaví. V současné době již exis­tují speci­ální pračky na dešťo­vou vodu, které doká­žou právě toto. Napří­klad Německá firma Miele nabízí pračky se dvěma oddě­le­nými přípoj­kami na vodu. Pračka je sama schopna řídit proces praní a to tak, že při před­pí­rce, hlav­ním praní a prvním máchání využívá právě dešťo­vou vodu, teprve až pří posled­ním máchání pak vodu pitnou. Podle výsledku dlou­ho­dobé studie Stát­ního hygi­e­nic­kého ústavu v Brémách nebyly zjiš­těny žádné rozdíly mezi kvali­tou praní prádla v pitné vodě a v dešťové vodě.

Je ale možné, že dvojí vodu pro praní potře­bo­vat nebu­dete. Dopo­ru­ču­jeme otes­to­vat kvalitu dešťové vody pro praní tím, že si v ní zkusíte něco vyprat v ruce, nejlépe více kousků oble­čení — polo­vinu v dešťové vodě, polo­vinu v pitné, a porov­nejte to.

Praní v dešťové vodě je opravdu výhodné, jak ekono­micky, tak envi­ron­men­tálně. Při praní nemu­síte použí­vat přípravky na změk­čo­vání tvrdé pitné vody ani látky půso­bící proti vzniku vodního kamene na elek­tric­kých spirálách pračky, proto je při praní dešťo­vou vodou zaru­čena nejen jeho kvalita, ale i úspora. Dešťová voda má slabě kyse­lou reakci od absor­bo­va­ného oxidu uhli­či­tého (CO2) a má tak při praní i přiro­ze­nou odmaš­ťo­vací schop­nost. Za deset let se dá uspo­řit až něko­lik metráků pracích prášků a významně uleh­čit vodním tokům a domov­ním čistič­kám od fosfátů a jiných látek cizo­ro­dých pro přírodu. I konečné máchání (v případě obyčej­ných praček) v dešťové vodě je mnohem účin­nější než v tvrdé pitné vodě. Dešťová voda vyplaví z tkanin i poslední zbytky pracího prášku, které by mohly vyvo­lat případ­nou aler­gic­kou reakci na dětské pokožce. Prádlo po uschnutí není tvrdé, obvykle už není potřebná ani aviváž a jeho život­nost se prodlu­žuje.

Více se o praní v dešťové vodě  dozvíte v těchto člán­cích:

https://www.pocitamesvodou.cz/pradlo-se-nejlepe-vypere-v-obycejne-vode/

https://www.pocitamesvodou.cz/prani-pradla-v-destove-vode-levne-a-setrne-k-prirode/


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , ,

← Často se mluví o tom, že je výhodné použí­vat dešťo­vou vodu na praní. Můžete mi napsat, jaké to má výhody kromě úspory pitné vody?