Při přeměně nepo­u­ží­vané žumpy nebo septiku na jímku je nezbytné prvotní vystří­kání vyso­kotla­kým vodním paprskem a následné použití chemické dezin­fekce, kterých je dnes na trhu spousta. Poté je nutné vnitřní beto­no­vou stěnu dále ošet­řit, aby po půso­bení feká­lií dále nede­gra­do­vala. Nejvhod­něj­ším ošet­ře­ním je využití hloub­kové krys­ta­li­zace, která působí dlou­ho­době a pene­truje do hloubky něko­lika centi­me­trů. Je odolná vůči feká­liím, ropným produk­tům a dalším chemi­ká­liím a dělá beto­no­vou konstrukci 100% nepro­pust­nou.

Nicméně je důle­žité v tomto případě brát zřetel na to, že nejde o úplně příjem­nou činnost, a proto je vhod­nější obrá­tit se na speci­a­li­zo­va­nou firmu, která dokáže starou žumpu či septik vyčis­tit snáze a lépe než jednot­li­vec. Využití tlakové vody je naprosto nezbytné a nepatří to úplně k levným zále­ži­tos­tem, ale se zahradní hadicí by se septik čistil ještě něko­lik dalších let a asi stejně nevy­čis­til. Navíc lézt do septiku potře­buje nejen krapet odvahy, ale kromě správ­ného oble­čení a holin, zcela jistě i respi­rá­tor a předem zajiš­těné odvě­trá­vaní. Zní to kompli­ko­vaně, ale je to nejen o tech­no­lo­gii, ale i o bezpečí.

Pokud jde o cenu vyčiš­tění septiku, může být někdy velmi podobná ceně nového zásob­níku. Vše ale záleží na konkrét­ním případě.


Kate­go­rie:Dům a byt, Zahrada
Tagy:, , ,

← Jaké kroky je třeba podnik­nout při přeměně žumpy nebo septiku na jímku na dešťo­vou vodu?