Podle § 20 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodo­vo­dech a kana­li­za­cích pro veřej­nou potřebu se povin­nost platit za odvá­dění sráž­ko­vých vod nevzta­huje na plochy dálnic, silnic, míst­ních komu­ni­kací a účelo­vých komu­ni­kací veřejně přístup­ných, vlast­níky drah celo­stát­ních a drah regi­o­nál­ních včetně pevných zaří­zení potřeb­ných pro přímé zajiš­tění bezpeč­nosti a plynu­losti drážní dopravy, zoolo­gické zahrady a plochy nemo­vi­tostí urče­ných k trva­lému bydlení a na domác­nosti. Z uvede­ného zákon­ného usta­no­vení tedy vyplývá, že občané, kteří v nemo­vi­tosti bydlí a nepod­ni­kají v ní, jsou osvo­bo­zeni od úplaty sráž­ko­vých vod a tato povin­nost se vzta­huje pouze na práv­nické osoby a fyzické osoby — podni­ka­tele, kteří v nemo­vi­tos­tech podni­kají. Na základě shora uvede­ného para­grafu jsou občané ze zákona osvo­bo­zeni od úplaty za odvod sráž­ko­vých vod. Nicméně v praxi bychom tedy měli odvá­dět méně peněz za stočné pitné vody pokud použí­váme dešťo­vou, ale na druhé straně, místní společ­nosti provo­zu­jící systém vodo­vodů a kana­li­zací zcela určitě při reali­zaci druhého potrubí na vodu užit­ko­vou nain­sta­lují druhý vodo­měr, který bude zjiš­ťo­vat množ­ství odebrané dešťové vody, na základě které bude připoč­teno množ­ství stoč­ného za odpadní vodu. Tento krok je logický a je výhod­nější než doda­tečný přepo­čet.


Kate­go­rie:Dům a byt, Legisla­tiva, Obce a veřejný prostor, Odpadní vody
Tagy:, , , , ,

← Jak je to s poplatky za využí­vání dešťové vody, pokud ji v domác­nosti použiji třeba na spla­cho­vání WC či praní prádla.