Zcela určitě ano. Pokud dispo­nuje váš dům podvoj­ným rozvo­dem pro užit­ko­vou a pitnou vodu, určitě využijte speci­fic­kých vlast­ností dešťové vody pro topný okruh. Velkou výho­dou dešťové vody je její měkkost a nízký obsah železa a manganu, proto na rozdíl od vody tvrdé nevzniká vodní kámen a tím neza­náší potrubí. Navíc její užití v případě přive­dení do domác­nosti má další uplat­nění. S výše uvede­nou výho­dou jí můžete využít při praní — nemu­síte použí­vat přípravky na změk­čo­vání tvrdé pitné vody ani látky půso­bící proti vzniku vodního kamene na elek­tric­kých spirálách pračky. Dešťová voda má slabě kyse­lou reakci od absor­bo­va­ného oxidu uhli­či­tého (CO2), a má tak při praní i přiro­ze­nou odmaš­ťo­vací schop­nost. Další výbor­nou vlast­ností, kterou využi­jete třeba při mytí oken, karo­se­rií aut a podla­ho­vin je, že dešťová voda neob­sa­huje mine­rální látky, které pak zane­chá­vají po vysu­šení bílé stopy. Neza­náší trysky zahradních rozpra­šo­vačů a díky její měkkosti se ani netvoří šedavý vodní kámen. Další výho­dou dešťové vody je, že neob­sa­huje chlór. Je tedy dobrá i na zalé­vání květin, zele­niny či tráv­níku. Rost­liny se záro­veň hnojí, jeli­kož vzdušný dusík se rozpustí v kapkách dešťové vody při průchodu atmo­sfé­rou a právě zalé­vá­ním se na listy dostává dusí­katé hnojivo v jeho nejpři­ro­ze­nější formě, což může rost­li­nám jedině prospět – jak venkov­ním, tak i poko­jo­vým.


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , , ,

← Jakými způsoby lze využít dešťo­vou vodu v domác­nosti? Je vhodná dešťová voda pro napl­nění topného kruhu?