• Místo: Appen­zell, Innerrho­den a Ausserrho­den
  • Datum: 5.5.2015 — 7.5.2015


Zveme vás na exkurzi do švýcar­ských regi­onů Appen­zell Innerrho­den a Ausser­ho­den. Švýcar­ský přístup k hospo­da­ření se sráž­ko­vými vodami je unikátní v pocho­pení potřeby komplex­nosti – místně opti­mální řešení hledají společně staveb­níci či vlast­níci stavby, projek­tanti, experti a úřady. Jaké vodo­hos­po­dář­ské a ekono­mické výhody v nich Švýcaři vidí?Odborný dopro­vod zajiš­ťuje Dr. Ing. Ivana Kabel­ková (ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdra­vot­ního a ekolo­gic­kého inže­nýr­ství, členka výboru CzWA) a Ing. Jiří Vítek (maji­tel JV projekt VH s. r. o., člen CZWA, ČKAIT, CSVTS, DWA).
Exkurze je před­nostně určena zástup­cům státní a veřejné správy, je ale otevřena i dalším zájem­cům.

Pro účast­níky je zajiš­těno:

  • ubyto­vání ve dvou­lůž­ko­vých poko­jích na dvě noci
  • doprava tam i zpět společ­ným auto­bu­sem
  • dopro­vodné mate­ri­ály
  • tlumo­čení míst­ních průvodců

Pro účast­níky není zajiš­těno:

  • stra­vo­vání (kromě snídaně)

Pozvánka ke stažení (PDF, veli­kost 1,2 MB)

Přihlá­šení je možné přes regis­trační formu­lář na této stránce nejpoz­ději do 3. května 2015. Po 2.5. 2015 není možné regis­traci zrušit.

Zástupci státní a veřejné správy mají účast na exkurzi vč. dopravy zdarma. Pro ostatní je účast zpoplat­něna příspěv­kem na dopravu ve výši 2.000,- Kč (vč. DPH). Mezi ostatní se řadí i druhý účast­ník ze stej­ného úřadu/organizace.

Přihláška je platná po uhra­zení vratné zálohy 1.000,- Kč, případně účast­nic­kého poplatku 2000 Kč, podle údajů, které vám budou zaslány při regis­traci. Záloha vám bude vrácena při nástupu do auto­busu.

Kontakt na koor­di­ná­torku exkurze Zdeňku Ková­ří­ko­vou: zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz.

Případ­nou aktu­a­li­zaci infor­mací najdete na těchto strán­kách.

Pozvánka ke stažení (PDF, veli­kost 1,2 MB)

Přihlá­šení je možné přes regis­trační formu­lář na této stránce nejpoz­ději do 3. května 2015.
Zástupci státní a veřejné správy mají účast na exkurzi vč. dopravy zdarma. Pro ostatní je účast zpoplat­něna příspěv­kem na dopravu ve výši 2.000,- Kč (vč. DPH). Mezi ostatní se řadí i druhý účast­ník ze stejné orga­ni­zace. Účast bude umož­něna max. 2 zástup­cům jedné orga­ni­zace.
Přihláška je platná po uhra­zení vratné zálohy 1.000,- Kč na bankovní účet 2500214207/2010. Záloha vám bude vrácena při nástupu do auto­busu.
Kontakt na koor­di­ná­torku exkurze: zc.celkinokmurtnecoke@avokiravok.aknedz.
Případ­nou aktu­a­li­zaci infor­mací týka­jící se exkurze sledujte na strán­kách: www.pocitamesvodou.cz.


PROGRAM:

5. 5. 2015 úterý
Odjezd v 10 hod. z Prahy
Zastávka  v Mnichově: ukázka hospo­da­ření s dešťo­vou vodou v rezi­denční oblasti Riem
Ubyto­vání se snídaní ve švýcar­ském městě Urnäsch (dvou­lůž­kové pokoje)

6. 5. 2015 středa
Návštěva něko­lika míst v kanto­nech Appen­zell Innerrho­den a Ausserrho­den v dopro­vodu Fredy Marka, vedou­cího úřadu život­ního prostředí kantonu Appen­zell Innerrho­den.
Co uvidíte: vsako­vací příkop v prud­kém svahu, retenční nádrž s bioto­pem, zele­nou stře­chu, užívání dešťové vody ze stře­chy a další.

7. 5. 2015 čtvr­tek
Návrat do Prahy
Zastávka v Ostfil­dern: ukázka komplex­ního řešení HDV v resi­denční oblasti Schar­nhauser Park
Příjezd okolo 21 hodiny

Exkurzi pořádá 01/71 ZO ČSOP Konik­lec v rámci projektu Počí­táme s vodou II., jehož cílem je infor­movat přede­vším zástupce veřejné správy a občany (jako maji­tele soukro­mých pozemků) o prin­ci­pech přírodě blíz­kého hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV) a prosa­zovat systémy decen­t­ra­li­zo­va­ného odvod­nění a využí­vání dešťové vody. Je nutné, aby se nejen v odbor­ných kruzích vědělo, co HDV je a jaký má spole­čenský význam a aby bylo vnímáno jako perspek­tivní řešení odvod­nění urba­ni­zo­va­ných území v duchu prin­cipů udrži­tel­ného rozvoje, které je nutnou nadstav­bou konvenč­ního způsobu odvod­nění.
www.pocitamesvodou.cz

Exkurze se koná v rámci projektu „Počí­táme s vodou II.“ finan­co­va­ného z Programu švýcar­sko-české spolu­práce a za podpory Minis­ter­stva život­ního prostředí České repub­liky.

 Rezer­vace již nejsou povo­leny.

O přijetí rezer­vace Vás budeme infor­mo­vat mailem na zada­nou adresu.