Rozdíl je velký. Obě nádoby slouží primárně úplně k jinému účelu.

Septik je nádrž na částečné čištění odpadní vody. Septik bývá často součástí domů, které nejsou napo­jeny na kana­li­zaci. Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká přepa­dem do kana­li­zace, případně přes čistírnu odpad­ních vod nebo za pomoci trati­vodu do země. Bezod­to­ková jímka, která slouží k dočas­nému usklad­nění odpadní vody a feká­lií a musí se nechat pravi­delně vyvá­žet, se nazývá žumpa.

Jímka je pak nádrž na dešťo­vou vodu, která slouží k akumu­laci a následně k využití dešťové vody pro zálivku, mytí aut, spla­cho­vání WC, atd. Veli­kost jímky se řídí veli­kostí plochy střech nebo před­po­klá­da­nou spotře­bou vody. K akumu­laci dešťo­vých vod jsou nejvhod­nější podzemní nádrže, protože je v nich udržo­vána rela­tivně nízká teplota vody (pod 16˚ C), a tím je omezeno množení bakte­rií. K insta­laci jímky není potřebné stavební povo­lení, stačí ohlá­šení na staveb­ním úřadu.

Obě nádrže pak tedy slouží skutečně k úplně jiným potře­bám, nicméně starý septik, který se důkladně vyčistí, lze jako jímku pro následné využití akumu­lace dešťové vody využít.


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , ,

← Jaký je rozdíl mezi jímkou a septi­kem?