Chcete-li využí­vat dešťo­vou vodu, je nutné poří­dit si systém na její zachy­cení a následné využití. V současné době můžete na trhu vybí­rat z rozma­ni­tých zaří­zení a to právě v závis­losti na její dalším upotře­bení.

Obecný prin­cip pro zachy­cení dešťové vody spočívá v tom, že se ze stře­chy dostává dešťová voda do okapu a odtud do akumu­lační nádoby. Shro­máž­děná voda se filtruje, tj. oddě­luje od nečis­tot a používá nejjed­no­duš­ším způso­bem napří­klad na zalé­vání rost­lin, zele­niny apod.

V případě, že chcete využí­vat dešťo­vou vodu pro domác­nost (či průmys­lová nebo obchodní centra), je nutným před­po­kla­dem zřízení dvojího potrub­ního rozvodu – na pitnou a užit­ko­vou vodu. Tyto systémy jsou pak vyba­veny urči­tými prvky, které jsou o něco speci­fič­tější než v prvém případě. Je nutné poří­dit skla­do­vací (zásobní) nádrž, která se umís­ťuje nad zemí i podzemí. Je vyrá­běna z různých mate­ri­álů a také o různých obje­mech. Dále mezi ty další nezbytné potřeby patří přepa­dový sifon, soustava pro klidný nátok vody do nádrže a plovoucí sací soupravy pro odběr vody. Ve sběr­ných nádr­žích dochází k rozdě­lení vody na tři vrstvy – spodní sedi­men­tační, užit­kové a plovoucí vrchní, ve které jsou obsa­žené nečis­toty. Právě proto jsou zcela nutné výše uvedené prvky. Kromě toho systémy ještě mohou obsa­ho­vat filtry, akumu­lační nádrže, čerpací zaří­zení, řídící dopl­ňo­vací jednotky, hladi­nové senzory a potrubí atd. Z nádrží je vyčiš­těná voda čerpaná do systému užit­kové vody. Ve vašem případě se zcela jistě nabízí možnost využí­vání dešťové vody ze samot­ného domu i garáží. Záleží pak na jednot­li­vých svodech. Poří­díte si shro­maž­ďo­vací nádobu, kterou koupíte třeba v hobby marketu, která může být i vhod­ným desé­no­vým doplň­kem celého vnit­rob­loku a navíc může být vyba­vena i výpust­ním kohou­tem.

Před začát­kem celé této akce by však bylo dobré vše zkon­zul­to­vat s maji­te­lem a možná i s ostat­ními sousedy, kteří by třeba mohli tuto akti­vitu podpo­řit.


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , ,

← Chci začít využí­vat dešťo­vou vodu, bydlím v nájem­ném bytě, v domě, který má ve vnit­rob­loku garáže. Jakým způso­bem můžu zachy­tit dešťo­vou vodu? Potře­buji nějaké speci­ální zaří­zení pro filtraci či další úpravu?