Každý systém rozvodu dešťové vody v domě musí být připra­ven na její nedo­sta­tek, v někte­rých přípa­dech k němu může dochá­zet často. Pokud nemáte jiný zdroj užit­kové vody (šedá voda, studna na užit­ko­vou vodu), dopl­ňuje se do systému voda pitná. Je však nutno dbát na to, že se rozvody užit­kové a pitné vody v žádném případě nesmí mísi­telně setkat. Je to poža­da­vek hygi­e­nické ochrany vodo­vod­ního řadu a určuje ho norma ČSN EN 1717.

První možností je dopl­ňo­vat v případě potřeby pitnou vodu rovnou do jímky. Do nádrže se vyústí potrubí s čistou vodou a to buď nad maxi­mální hladinu vody v nádrži (nad přepad), aby se nemohlo dostat do styku s užit­ko­vou vodou, nebo přes uklid­ňo­vací prvek ke dnu, podobně jako potrubí s dešťo­vou vodu. V druhém případě ovšem musí být na přívod­ním potrubí ještě před nádrží místo, kde bude potrubí přeru­šeno a voda bude padat volným pádem do příto­kové nálevky. Tím se zabrání vnik­nutí užit­kové vody do rozvodů vody pitné.

Můžeme také zaús­tit potrubí s pitnou vodou do přívod­ního potrubí s vodou dešťo­vou vedoucí do nádrže, opět však musíme udělat opat­ření proti mísení rozvodů.

Na přívod­ním potrubí s pitnou vodou zálo­hu­jící nádrž je ventil řízený čidlem hladiny v jímce. Když čidlo zjistí pokles hladiny pod urči­tou mez, ventil se otevře a vodu doplní až na stano­ve­nou mez, při které se zase zavře. Pokud máte sací čerpa­dlo, které funguje pouze v polo­hách zapnuto/vypnuto a neumí praco­vat s nulo­vým průto­kem, je potřeba, aby dolní mez (ventil se otvírá, pitná voda přitéká do nádrže) nebyla níž, než sání čerpa­dla. To by totiž jinak nasálo vzduch a přestalo by praco­vat. Ovšem pokud se hladina otevření ventilu stanoví příliš vysoko, zmen­šuje se tím využi­telná kapa­cita nádrže (pitná voda by se dopl­ňo­vala, i když bychom třeba ještě vysta­čili s vodou do příštího deště). V případě ponor­ného čerpa­dla je však možné, aby spodní mezí byla úroveň sání. Tato čerpa­dla totiž větši­nou mají mecha­ni­zmus, kterým se sama vypnou dříve, než hladina poklesne nato­lik, aby se nasál vzduch.

Horní mez (ventil se zavírá) se stanoví podle toho, jaký je obvyklý odběr vody. Neměla by být příliš nízko, aby se ventil nemu­sel otví­rat a zaví­rat se zbytečně velkou frek­vencí. Ovšem pokud by byla moc vysoko, zbytečně mnoho dešťové vody by nám odté­kalo do přepadu, když po suchém období přijde vydatný déšť. Je tedy dobré vzít v úvahu, jak časté a vydatné jsou srážky v regi­onu.

Tento způsob dopl­ňo­vání vody přímo do nádrže má tu výhodu, že se nádrž čas od času propláchne pitnou vodou.

Exis­tuje ještě druhý způsob, jak řešit nedo­sta­tek dešťové vody. Je to řídící dopl­ňo­vací jednotka, která když zjistí pokles hladiny pod stano­ve­nou mez, pustí pitnou vodu přímo do výtlač­ného potrubí rozvodu užit­kové vody. Je opět nutné zabrá­nit mísení rozvodů, a to napří­klad tím, že zaří­zení má v sobě malou nádržku s otevře­nou hladi­nou, na kterou pitná voda volně dopadá.


Kate­go­rie:Dům a byt
Tagy:, , , , ,

← Jak tech­nicky vypadá řešení nedo­statku dešťové vody v případě, že je použí­vána jako užit­ková voda v domě?