V případě jaké­ho­ko­liv zásob­níku se pro jeho výběr a hlavně jeho veli­kost vychází z výpo­čtu, kterým se zásob­ník tzv. obje­mově opti­ma­li­zuje. Objem zásob­níku se řídí veli­kostí střešní plochy nebo před­po­klá­da­nou spotře­bou dešťo­vých vod (vždy se volí menší z obou objemů). Objem zásob­níku se tedy dimen­zuje tak, aby zásoba dešťové vody, která zde bude akumu­lo­vána, vysta­čila na dobu 3 týdnů. V praxi se právě tohle období proká­zalo jako maxi­mální doba, během níž téměř s jisto­tou přijde déšť.

Na základě zkuše­ností z praxe platí velmi jedno­du­chý vzorec: dopo­ru­čený objem zásob­níku pro jednu osobu na 3 týdny je 1m3. Proto pokud budeme počí­tat opti­mální objem zásob­níku pro 4 člen­nou rodinu, bude jeho opti­mální objem 4m3 zásob­ník. Tento objem se navy­šuje o 1m3 objemu na každý 100m2 inten­zivně zalé­vané zahrady. Pokud tedy chci (tlakově) zalé­vat 100 m2 tráv­níku, potře­buju už 5m3 velký zásob­ník.

Stále však zůstává otázka, zdali mám vždy i dosta­tečně velkou stře­chu, aby objem vypoč­te­ného zásob­níku byl záro­veň i napl­něn — je zřejmé, že stře­cha zahradního altánku tak velký zásob­ník určitě dosta­tečně nezá­sobí. Platí zde proto kont­rolní výpo­čet, který vychází z toho, že na každý 25 m2 stře­chy můžeme připo­jit maxi­málně 1m3 objemu zásob­níku. Objem správně navr­že­ného zásob­níku se pak rovná tomu menšímu z obou vypo­čí­ta­ných objemů. Jestli tedy mám stře­chu velkou 125 m2, tak mohu použít maxi­málně 5m3 zásob­ník. Pokud použiji větší, bude tak či tak větši­nou polo­prázdný. Pokud veli­kost stře­chy má pouze 100m2, mohu použít maxi­málně 4m3 zásob­ník. Potřeb­nou zbylou vodu budu muset dopl­ňo­vat vodou pitnou.

Při vytr­va­lém dešti může dojít i k opač­nému problému, kdy zásob­ník již nedo­káže pojmout aktu­ální množ­ství spadlé vody, proto má každá akumu­lační nádrž bezpeč­nostní přepad, kde se voda vsákne pozvolně do půdy. Vybrat nádrž správné veli­kosti je tedy důle­žité jak z hlediska jejího maxi­mál­ního využití, tak z důvodů provoz­ních (napří­klad vyrov­nané plnění a čerpání). Ze zkuše­ností z poslední doby víme, že v tomto směru také zcela dobře poradí přímo prodejci akumu­lač­ního zásob­níku.


Kate­go­rie:Dům a byt, Zahrada
Tagy:, , ,

← Jak velký zásob­ník na dešťo­vou vodu zvolit? A jak se řeší případný nedo­sta­tek nebo naopak velké množ­ství dešťové vody, když někdy prší méně a někdy zase více?