Dešťo­vou vodu je samo­zřejmě možné skla­do­vat na povrchu. Úskalí je v tom, že hrozí nebez­pečí, že se začne kazit. Nádrž je vysta­vena poměrně vyso­kým teplo­tám a má k ní přístup světlo. To podpo­ruje množení různých mikro­or­ga­ni­zmů, navíc by vám v zimě zamr­zala. Také ve sklepě jsou příliš vysoké teploty podpo­ru­jící život bakte­rií. Zako­pete-li však nádrž pod zem, zajis­títe stálou nízkou teplotu a tmu, takže se voda nekazí.

Proto se větši­nou voda z povr­cho­vých nádrží používá pouze na zalé­vání. Často je to jen obyčejný plas­tový sud pod okapem bez čerpa­dla, pouze s vypouš­tě­cím kohout­kem. Nejsou tam ani žádné filtrační systémy, stačí mřížka proti listí a dalším větším nečis­to­tám. Užitečné je víko s otvo­rem na okapo­vou rouru, aby se v nádrži nero­jili komáři a nepa­daly tam nečis­toty z okolí. Dobré také je, když se nádrž jednou za čas vyprázdní, aby v ní voda nehnila.

Samo­zřejmě, že napří­klad pro spla­cho­vání WC nemusí být voda až tak kvalitní a lze použít méně kvalitní vodu z nadzemní nádrže. Jediné, co hrozí, je zápach a vyšší znečiš­tění zaři­zo­va­cích před­mětů. Pro praní je však mnohem vyšší poža­da­vek na kvalitu vody, aby se nestalo, že bude prádlo zapáchat. Pokud byste tedy chtěl dešťo­vou vodu použí­vat pro spla­cho­vání, musí být ve sklepě, kde nemrzne. Venkovní nádrž by byla pouze pro sezónní použití a musela by se před začát­kem zimy vypus­tit.

Je tu ještě jedna možnost, a to použití UV lamp pro zničení mikro­or­ga­nismů ve vodě. Je to však nákladné, a pokud to jde, dopo­ru­čili bychom raději umís­tit nádrž přece jen pod zem.

Video­tip na vylep­šení sudu na dešťo­vou vodu nalez­nete pod tímto odka­zem: https://www.pocitamesvodou.cz/jak-si-snadno-a-rychle-vylepsit-sud-na-destovou-vodu/

Další infor­mace o jímání dešťové vody jsou uvedeny v tomto článku: https://www.pocitamesvodou.cz/destova-voda-poradime-jak-ji-vyuzit/


Kate­go­rie:Dům a byt, Zahrada
Tagy:, , , ,

← Chtěl bych využí­vat dešťo­vou vodu k zalé­vání a jako užit­ko­vou vodu v domác­nosti, nechci však budo­vat podzemní nádrž. Je možné pro tyto účely skla­do­vat vodu v nádrži na povrchu nebo ve sklepě?