Podmínka naklá­dání s dešťo­vou vodou vyplývá z níže uvede­ných před­pisů. Poku­síme se uvést, jak tyto před­pisy na sebe nava­zují:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v plat­ném znění (stavební zákon): Podle § 110 odst. 5 staveb­ního zákona obsa­hové nále­ži­tosti žádosti o stavební povo­lení a rozsah a obsah projek­tové doku­men­tace stanoví prová­děcí právní před­pis, kterým je vyhláška o doku­men­taci staveb č. 499/2006 Sb., v plat­ném znění.
  2. Vyhláška o doku­men­taci staveb č. 499/2006 Sb., v plat­ném znění: Podle § 2 vyhlášky o doku­men­taci staveb rozsah a obsah projek­tové doku­men­tace pro ohlá­šení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) staveb­ního zákona nebo pro vydání staveb­ního povo­lení je stano­ven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

V příloze č. 5 k vyhlášce o doku­men­taci staveb je pod bodem „A.3 Údaje o území“ bod f), podle kterého se do projek­tové doku­men­tace musí uvést údaje o dodr­žení obec­ných poža­davků na využití území. Toto je řešeno ve vyhlášce o obec­ných poža­dav­cích na využí­vání území č. 501/2006 Sb., v plat­ném znění:

V § 20 odst. 5 vyhlášky o obec­ných poža­dav­cích na využí­vání území se uvádí, že se stavební poze­mek vždy vyme­zuje tak, aby na něm bylo vyře­šeno mj. vsako­vání nebo odvá­dění sráž­ko­vých vod ze zasta­vě­ných ploch nebo zpev­ně­ných ploch, pokud se neplá­nuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

  1. před­nostně jejich vsako­vání, v případě jejich možného smísení se závad­nými látkami umís­tění zaří­zení k jejich zachy­cení, není-li možné vsako­vání,
  2. jejich zadr­žo­vání a regu­lo­vané odvá­dění oddíl­nou kana­li­zací k odvá­dění sráž­ko­vých vod do vod povr­cho­vých, v případě jejich možného smísení se závad­nými látkami umís­tění zaří­zení k jejich zachy­cení, nebo
  3. není-li možné oddě­lené odvá­dění do vod povr­cho­vých, pak jejich regu­lo­vané vypouš­tění do jednotné kana­li­zace.

(Podle § 26 zmíněné vyhlášky je za podmí­nek stano­ve­ných v § 169 staveb­ního zákona z usta­no­vení § 20 odst. 5 vyhlášky možná výjimka.)

Podle § 21 odst. 3 vyhlášky o obec­ných poža­dav­cích na využí­vání území vsako­vání dešťo­vých vod na pozem­cích staveb pro bydlení (jak uvádí § 20 odst. 5 této vyhlášky) je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsako­vání dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samo­statně stojí­cího rodin­ného domu a stavby pro rodin­nou rekre­aci nejméně 0,4, b) řado­vého rodin­ného domu a byto­vého domu 0,3.

V příloze č. 5 o doku­men­taci staveb je pod bodem „A.4 — Údaje o stavbě“ bod e), podle kterého se do projek­tové doku­men­tace uvádí údaje o dodr­žení tech­nic­kých poža­davků na stavby. Toto je řešeno ve vyhlášce o tech­nic­kých poža­dav­cích na stavby č. 268/2009 Sb., v plat­ném znění:

Stavby, z nichž odté­kají povr­chové vody, vzniklé dopa­dem atmo­sfé­ric­kých srážek (dále jen „sráž­kové vody“), musí mít podle § 6 odst. 4 vyhlášky o tech­nic­kých poža­dav­cích na stavby zajiš­těno jejich odvá­dění, pokud nejsou sráž­kové vody zadr­žo­vány pro další využití. Znečiš­tění těchto vod závad­nými látkami nebo jejich nadměrné množ­ství se řeší vhod­nými tech­nic­kými opat­ře­ními. Odvá­dění sráž­ko­vých vod se zajiš­ťuje před­nostně zasa­ko­vá­ním. Není-li možné zasa­ko­vání, zajiš­ťuje se jejich odvá­dění do povr­cho­vých vod; pokud nelze sráž­kové vody odvá­dět samo­statně, odvádí se jednot­nou kana­li­zací.

V příloze č. 5 o doku­men­taci staveb je bod „B.3 — Připo­jení na tech­nic­kou infrastruk­turu“, podle kterého se do projek­tové doku­men­tace uvádí i výpo­čtové množ­ství dešťo­vých od a způsob s jejich naklá­dá­ním.

Napo­jení stavby na tech­nic­kou infrastruk­turu se pak zakres­luje do situ­ač­ního výkresu. Nejde tedy o dvojí rozvod vody v domě, ale o naklá­dání s dešťo­vou vodou obecně – přede­vším o způsob její nezá­vadné likvi­dace (vsakem, napo­je­ním na kana­li­zaci apod.).

Pokud si staveb­ník zvolí navíc i rozvody pro dešťo­vou vodu přímo v domě, jde pouze o jeho rozhod­nutí. Vím, že jde o proble­ma­tiku složi­tou, ale každý auto­ri­zo­vaný projek­tant, který projek­to­vou doku­men­taci na stavby rodin­ného domu zpra­co­vává, si s tako­vou zále­ži­tostí jako je naklá­dání s dešťo­vými vodami u novostavby rodin­ného domu obvykle snadno poradí.

Něko­lik prak­tic­kých infor­mací k tématu nalez­nete zde:

https://www.pocitamesvodou.cz/stavim-renovuji-dum-renovuji-zahradu-ktera-opatreni-hospodareni-s-destovou-vodou-jsou-pro-me-nejvhodnejsi/

 


Kate­go­rie:Dům a byt, Legisla­tiva, Obce a veřejný prostor, Odpadní vody
Tagy:, , , , ,

← Podle jakého zákona je povin­nost hospo­da­ření s dešťo­vou vodou defi­no­vána pro staveb­níky?