Jak jednoduše zjistíte, kde ve vaší blízkosti revitalizovali vodní tok nebo kde je jaká studánka?

Cesta k těmto infor­ma­cím je kratší a jedno­dušší, než by se mohlo zdát. Ekolo­gický insti­tut Vero­nica vytvo­řil, nadále dopl­ňuje a spra­vuje tzv. Ekomapu. Tato online dostupná inter­ak­tivní mapa je určena všem těm, kteří se chtějí sezná­mit s různými služ­bami, možnostmi ale i krásami, které úzce souvisí se život­ním prostře­dím a příro­dou.… Celý článek »

Tipy pro udržení vody na zahradě

Letošní dost suché léto donu­tilo mnohé z nás zamys­let se nad tím, jak se nejlépe posta­rat o svou zahradu a udržet ji v jakž takž živém a stále produk­tiv­ním stavu bez toho, abychom na ni denně plýtvali litry pitné vody. Na strán­kách iDNES.cz vyšly v Hobby maga­zínu dva články věnu­jící se tomuto… Celý článek »

Zapojte se do projektu „Zelené oázy“

Připadá vám, že vašemu okolí něco schází, že je takové šedé, tiché a bezútěšné? Možná mu chybí právě nějaká ta zeleň – pás stromů, záho­nek, malá vodní plocha… Nyní máte jedi­neč­nou příle­ži­tost s tím něco udělat. Nadace Part­ner­ství vyzývá k podání projektů k programu Zelené oázy. Reali­zo­vat by se… Celý článek »

Modrá zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2014

Minis­ter­stvo země­děl­ství a Minis­ter­stvo život­ního prostředí připra­vili zprávu o tom, jak jsme na území České repub­liky v roce 2014 hospo­da­řili s vodou. Z různých statis­tik se mimo jiné dozvíte, o kolik vzrostl počet obyva­tel s domy napo­je­nými na kana­li­zaci, kolik odpad­ních vod jsme celkem vypus­tili nebo jaké u nás vládly teplotní, sráž­kové a odto­kové… Celý článek »

Publikace – O lidech a vodě

Před nedáv­nou dobou vydal hydro­ge­o­log Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. netra­dičně poja­tou publi­kaci zamě­ře­nou na proble­ma­tiku vodních zdrojů ve světě.  Kniha „O lidech a vodě“  je jakousi cestou za pozná­ním vody a její hodnoty v různých oblas­tech světa. Při puto­vání po Izra­eli, Nepálu, Bangla­déši, Tádži­kistánu, Libyi, Spoje­ných arab­ských… Celý článek »

Seminář: Znečištění vod jako riziko budoucí katastrofy

Český spolek pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) a Český národní výbor pro omezo­vání následků kata­strof (ČNVONK) ve spolu­práci s Úřadem měst­ské části Praha 9 zvou na další ze semi­nářů z úspěš­ného cyklu „Prevence kata­strof — ochrana obyva­tel a život­ního prostředí“.  Celo­denní semi­nář bude tento­krát věno­ván součas­nému velkému nebez­pečí znečiš­ťo­vání vod,… Celý článek »

Inspirativní projekt – Voda v krajině Beskyd

ČSOP Sala­mandr rozjíždí v oblasti Beskyd nový projekt  zamě­řený na zacho­vání a obnovu vodních prvků v krajině. Jeho hlavní myšlenky a pláno­vané akti­vity jsou popsány na strán­kách ČSOP Sala­mandr.

Jak člověk ovlivňuje řeky?

Zajímá vás, jak se krajinné pláno­vání, správa a úpravy vodních toků, ale i ochrana přírody a další lidské činnosti dotý­kají krajiny řek na úpatí Beskyd? Poslech­něte si na strán­kách Českého rozhlasu rozho­vor s doc. RNDr. Janem Hradec­kým, Ph.D, vedou­cím katedry fyzické geogra­fie a geoe­ko­lo­gie Příro­do­vě­decké fakulty Ostrav­ské univer­zity.  

O stavu našich rybníků

Na zpra­vo­daj­ském serveru Ekolist vyšel článek s názvem „České rybníky zaží­vají podle příro­do­vědců ekolo­gic­kou kata­strofu“. Příspě­vek naráží na jejich dlou­ho­době neutě­šený stav, který se na mnoha rybní­cích v plné míře proje­vil v průběhu letoš­ního suchého a horkého léta. Upozor­ňuje na problémy, které jej zapří­či­ňují, a ukazuje dopad, který na některé orga­nismy… Celý článek »

O povodních a suchu v časopise Živa – pokračování III. a IV.

V posled­ních dvou číslech časo­pisu Živa jsme se opět mohli setkat s články věno­va­nými tématu povodní a sucha. V jejím letoš­ním třetím čísle lze nalézt příspě­vek s názvem Voda v země­děl­ských půdách . Autory jsou Jan Vopra­vil, Petra Kulí­řová a Zbyněk Kulhavý. Článek, jak již název napo­vídá, řeší nega­tivní vliv vodo­hos­po­dář­ských meli­o­rací země­děl­ské… Celý článek »

Dokument o odvodňování pevniny a možnostech nápravy

Auto­rem doku­mentu je Štefan Vaľo, který dlou­ho­době upozor­ňuje na proble­ma­tiku retence vody v naší krajině; přede­vším na zhut­ňo­vání a degra­daci půdy na polích a v lesích při těžbě dřeva. Jak problémy vzni­kají a čím je lze zmír­nit se dozvíte přímo v tomto videu.

Co dělat, aby nám voda neutíkala?

Teplotní rekordy jsou na denním pořádku a je takové sucho, že tráv­níky jsou vyschlé přesně tak, jak je známe třeba z prázd­ni­no­vého subtro­pic­kého Chor­vat­ska, stro­mům žloutne a padá listí, jako bychom už dávno měli podzim. Koryta potoků a říček jsou prázdná, stav vody na řekách má k ideálu daleko a chova­telé… Celý článek »

Čím vším lze podpořit biodiverzitu?

Co je to biodi­ver­zita? Proč je biodi­ver­zita důle­žitá? Co můžeme pro ochranu biodi­ver­zity udělat? Na ty tyto i další otázky se pokouší odpo­vě­dět příručka s názvem „52 akcí pro podporu biodi­ver­zity“. Publi­kace byla vytvo­řena v Králov­ském insti­tutu přírod­ních věd v Belgii ve fran­couz­ské a nizo­zem­ské verzi, poté byla přelo­žena do… Celý článek »

Nová publikace/učební text – Ochrana klimatu

Jak je to ve skuteč­nosti se stavem klimatu na naší planetě a co můžete udělat pro jeho ochranu? Ekolo­gický insti­tut Vero­nica právě vydal novou publi­kaci Ochrana klimatu, která se proble­ma­tice od základů věnuje. Slou­žit může jako učební pomůcka i dobrý zdroj infor­mací pro širo­kou veřej­nost. Auto­rem je… Celý článek »

Leták "Aby voda neškodila, ale pomáhala"

V rámci projektu jsme vydali leták se struč­nými infor­ma­cemi o hospo­da­ření s dešťo­vou vodou. Můžete si ho stáh­nout, nebo nechat poslat poštou v potřeb­ném množ­ství (např. k distri­buci ve vašem ekocen­tru, na úřadě atp.).

Přírodní koupací jezírko – inspirace

Defi­ni­cemi a popisy různých typů jezí­rek se dnes inter­net jen hemží. Jedním z velice oblí­be­ných druhů jezí­rek je tzv. jezírko koupací, které je tako­vým více­ú­če­lo­vým hybri­dem klasic­kého bazénu a přírod­ního jezírka. Pokud se chcete dozvě­dět více nebo jen načer­pat trochu inspi­race, navštivte stránky Ekoza­hrady (http://www.ekozahrady.com/prirodni_bazen.htm), kde nalez­nete jak… Celý článek »

Kalkulačka úspor vody v domě

Zajímá vás, jaké množ­ství vody byste byli schopni ve svém domě ušet­řit a kolik recyklo­vat? Na inter­ne­to­vých strán­kách http://www.vodavdome.cz/ byla spuš­těna přehledná apli­kace, která vám po zadání něko­lika para­me­trů spočítá, kolik vody odtéká bez dalšího užitku pryč. Dále vám poradí a názorně popíše různé výrobky a tech­no­lo­gie, které… Celý článek »

Pozvání do Poděbrad na konferenci a výstavu Voda 2015

Asoci­ace pro vodu ČR pořádá ve dnech 16. – 18. září 2015 v Kongre­so­vém centru Lázeň­ská Kolo­náda v Poděbra­dech 11. bienální konfe­renci a výstavu VODA 2015. Na webo­vých strán­kách konfe­rence nalez­nete veškeré potřebné infor­mace včetně regis­trač­ního formu­láře či nabídky možnosti firemní prezen­tace.