Plán pro obnovu malého vodního cyklu

Sloven­ský hydro­log a ochránce život­ního prostředí, Michal Krav­čík, vydal publi­kaci Global Action Plan for the Resto­ration of Natu­ral Water Cycles and Climate. Spolu­au­tor­kou je Jan Lambert, vědkyně z USA, o které se můžete dozvě­dět více napří­klad z její před­nášky o různých přístu­pech k zadr­žo­vání vody v krajině.

O podzemní nádrži na dešťovou vodu v Jihlavě

Budo­vaná retenční dešťová nádrž bude mít objem 1840 m3 a jejím účelem bude zachy­co­vat vodu z příva­lo­vých dešťů. Vybu­do­vání nádrže by mělo mít pozi­tivní dopad na čistotu vody v řece. Nádrž zejména při vydat­ných sráž­kách pojme velké množ­ství dešťové vody, která je kvůli jednotné kana­li­zaci znečiš­těná splašky. Znečiš­těná… Celý článek »

Monitorování úniků vody

Na portálu Naše voda vyšla zají­mavá zpráva o tom, že by se k mapo­vání „nevi­di­tel­ných“ úniků vody z potrubí dala použí­vat bezpi­lotní leta­dla. Výzkum, který byl nedávno před­sta­ven na konfe­renci IEEE v Jordán­sku, si klade za cíl snížit obrov­ské množ­ství vody, které se ztrácí z vodo­vod­ního potrubí, a to zejména v suchých… Celý článek »

Bienální konference VODA 2015

Ve dnech 16.–18. 9. 2015 se konala v Poděbra­dech 11. bienální konfe­rence Voda 2015, pořá­daná Asoci­ací pro vodu ČR. Byli jsme u toho! Konfe­rence VODA již tradičně sdru­žuje odbor­níky z celého spek­tra vodní proble­ma­tiky, a to jak z vodo­hos­po­dář­ské praxe, tak vědce a výzkum­níky. Úvodní plenární sekce konfe­rence obvykle shrnuje proble­ma­tiku,… Celý článek »

Inspirace – průmyslová budova s kořenovou čističkou na střeše i fasádě

Ve Slav­kově u Brna letos vyrostla velmi netra­diční ener­ge­ticky plně soběstačná „živá stavba“. Budova pracuje pouze s ener­gi­emi získa­nými z přírod­ních zdrojů, ať již jde o sluneční záření nebo chlad z podzemí. Její součástí je retenční jezero, které slouží jako záso­bárna vody pro celý firemní areál. Obvo­dový plášť je vlastně… Celý článek »

Úsporné budovy budou nutností. I kvůli změnám klimatu.

Kvalitní obálka budovy, stínící prvky nebo využí­vání dešťové vody. Budovy se budou muset přizpů­so­bit stále častěj­ším extré­mům počasí, ale i výpad­kům dodá­vek ener­gie, které s sebou mohou přinést změny klimatu. Vychází to z právě zveřej­něné studie aliance Šance pro budovy. Studie s názvem Návrh opat­ření pro adap­taci budov na… Celý článek »

Pozvánka na dva semináře týkající se extrémních hydrologických jevů

Dne 2. prosince 2015 proběhne v Praze konfe­rence „Příva­lové povodně – příčiny, průběh, následky, varo­vaní a poučení“. O dva týdny později, 16. prosince, zde můžete navští­vit semi­nář „Extrémní hydro­lo­gické jevy v povo­dích“. Pozvánky s podrob­nostmi o obou akcích si můžete prohléd­nout na webo­vých strán­kách Českého národ­ního výboru pro hydro­lo­gii.  

Seminář „Otevřený prostor 2016: Místní ekonomika a klimatické změny“

Ekolo­gický insti­tut Vero­nika zve do Hostětína na semi­nář určený těm, kteří se zají­mají o proble­ma­tiku odol­nosti komu­nit vůči změnám klimatu. Řešit se budou otázky jako napří­klad: Jak se připra­vit na extrémní jevy počasí na komu­nitní úrovni? Jaké jsou možnosti v oblasti staveb, ener­gie, hospo­da­ření s vodou, peněz a místní měny, pěsto­vání a zpra­co­vání… Celý článek »

National Geographic – speciální číslo věnované klimatu

Celé listo­pa­dové číslo časo­pisu se věnuje globál­ním změnám klimatu. Najdete v něm napří­klad tzv. klima­tické návody na přežití, článek věnu­jící se stou­pa­jící hladině moří a oceánů nebo příspě­vek, kde autoři pole­mi­zují nad tím, kterým orga­nismům se bude s rostoucí teplo­tou dařit a které naopak ustoupí. Krátký příspě­vek z tohoto čísla… Celý článek »

O lesích jako významném hydrologickém prvku naší krajiny

Na počátku podzimu proběhla v Ostravě konfe­rence Lesnická hydro­lo­gie: věda a praxe. Některé zají­ma­vosti a infor­mace o dlou­ho­do­bém sledo­vání vztahů lesních ekosys­témů a hydro­lo­gic­kého režimu, které na ní byly před­ná­šeny, si můžete přečíst na inter­ne­to­vých strán­kách portálu Enviweb.  

Dvě zajímavé zprávy, které se před nedávnem objevily v tisku

Během jednoho dne se na různých zpra­vo­daj­ských serve­rech obje­vily dvě zají­mavé a vcelku rozpo­ru­plné zprávy. Jedna je o změnách v hospo­da­ření s dešťo­vou vodou, které chystá minis­ter­stvo život­ního prostředí. Měla by se týkat přede­vším zpřes­nění a zpřís­nění pravi­del povin­nosti zasa­ko­vání do podzem­ních nádrží nebo trav­na­tých pásů tak, aby voda z asfal­to­vých… Celý článek »

Vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže „Pro vodu“

Soutěž, kterou vyhla­šuje Nadace Part­ner­ství, se zamě­řuje na projekty odpo­věd­ného hospo­da­ření s vodou (prevenci povodní i sucha, čištění vody, využití dešťové vody, recyk­laci šedé vody, snížení spotřeby vody apod.). Novin­kou je, že letos poprvé nabízí obcím a orga­ni­za­cím (firmám, školám, neziskov­kám…) možnost navrh­nout do soutěže vlastní problém, který… Celý článek »

Adaptace sídel na změnu klimatu - pozvánka na konferenci

      Ve čtvr­tek 3. 12. 2015 se v  Praze usku­teční konfe­rence věno­vaná projektu Adap­tace sídel na změnu klimatu. Cílem projektu je pomá­hat českým obcím v reali­zaci prak­tic­kých kroků v oblasti adap­tace na změnu klimatu. Více se dozvíte na inter­ne­to­vých strán­kách Adaptacesidel.cz. Infor­mace o konfe­renci, která je… Celý článek »

Cyklus seminářů pro rok 2015 „Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst“

Semi­nář se zabývá aktu­ální proble­ma­ti­kou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), jako odpo­vědí na problémy způso­bené rych­lým tempem urba­ni­zace a klima­tic­kou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spoleh­li­vost stoko­vých systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřej­ném i soukro­mém majetku, ev. i na zdraví obyva­tel. Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění… Celý článek »

Vláda schválila strategii přizpůsobení se změně klimatu

V říjnu 2015 schvá­lila vláda Stra­te­gii přizpů­so­bení se změně klimatu v podmín­kách ČR. Doku­ment zpra­co­valo Minis­ter­stvo život­ního prostředí ve spolu­práci s dalšími resorty a s využi­tím klima­to­lo­gic­kých podkladů Českého hydro­me­te­o­ro­lo­gic­kého ústavu. Obsa­hem doku­mentu je jednak shrnutí prav­dě­po­dob­ných dopadů změny klimatu a jednak uvedení konkrét­ních návrhů adap­tač­ních opat­ření. Stra­te­gický doku­ment je možné stáh­nout na inter­ne­to­vých strán­kách Minis­ter­stva život­ního prostředí.

Václav Cílek o klimatické změně v kraji Navahů

V časo­pise Vesmír vyšel poutavý článek nesoucí název Poslední indi­án­ská válka týka­jící se změn klimatu v Severní Americe, konkrétně Colo­radu. Věnuje se opaku­jí­cím se suchým obdo­bím, neuvě­ři­telně rych­lým půdním erozím a vzta­hům míst­ních obyva­telů k této krajině a vlivu krajiny na ně. Auto­rem je český vědec Václav Cílek, jenž je… Celý článek »

O nerovnoměrném přístupu k pitné vodě

To, že ne všichni lidé naší planety mají jedno­du­chý a rychlý přístup ke zdra­votně nezá­vadné pitné vodě je již bohu­žel obecně známý fakt. Uvádí se, že celo­svě­tově trpí nedo­stat­kem kvalitní pitné vody na 1,2 mili­ardy lidí. Tento problém primárně vychází z nerov­no­měr­ného výskytu vodních zdrojů ve srov­nání s distri­bucí… Celý článek »

Seminář Nadace Partnerství o hospodaření s vodou v krajině

V říjnu můžete v Brně navští­vit hned něko­lik semi­nářů zamě­ře­ných na proble­ma­tiku dešťové vody. Pár dní po semi­náři, který orga­ni­zujme my z ČSOP Konik­lec (https://www.pocitamesvodou.cz/seminare-pro-rok-2015/), pořádá Nadace Part­ner­ství podob­nou a přece v mnoha aspek­tech jinou akci s názvem – Semi­nář hospo­da­ření s vodou v krajině. Prevence sucha i povodní na jižní Moravě. Akce proběhne… Celý článek »

Fotoreportáž ze semináře v Praze

Ve čtvr­tek 8. 10. 2015 se v budově Magis­trátu hlav­ního města Prahy usku­teč­nila odborná před­náška z cyklu osmi podzim­ních semi­nářů na téma „Hospo­da­ření s dešťo­vou vodou: zákonná povin­nost a podmínka udrži­tel­ného rozvoje měst“.

Ekocentrum Koniklec přihlásilo svůj projekt Počítáme s vodou do soutěže „Adaptační opatření roku“

Společ­nost Inte­gra Consul­ting s.r.o. ve spolu­práci s Masa­ry­ko­vou univer­zi­tou v Brně vyhlá­sily pod zášti­tou Minis­ter­stva život­ního prostředí ČR soutěž „Adap­tační opat­ření roku“. Jejím úkolem je najít projekty, které neje­fek­tiv­něji pove­dou ke snížení nega­tiv­ních dopadů trva­lých teplot­ních změn na život obyva­tel. Soutěž je určena zástup­cům veřejné správy, příspěv­ko­vých… Celý článek »