Online přednáška: Projevy změn klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Ekolo­gický insti­tut Vero­nica vyvě­sil na inter­net další z před­ná­šek ze semi­náře zamě­ře­ného na změny klimatu – „Regi­ony a měnící se svět. Hrozba nebo příle­ži­tost?“. Jejím auto­rem je RNDr. Ing. Jaro­slav Rožnov­ský, CSc. z Českého hydro­me­te­o­ro­lo­gic­kého ústavu, konkrétně z pobočky v Brně. V před­nášce se věnuje přede­vším očeká­va­ným a také již pozo­ro­va­ným dopa­dům… Celý článek »

Konference „Sucho a povodně“

Na počátku března proběhne konfe­rence nesoucí název „Sucho a povodně – dvě strany jedné mince“. Pořádá ji Insti­tut pro veřej­nou správu Praha a konat se bude 3. – 4. března 2016 ve Vzdě­lá­va­cím stře­disku Insti­tutu v Bene­šově. Akce, která proběhne pod zášti­tou náměst­kyně minis­tra vnitra pro řízení sekce veřejné… Celý článek »

Pozvánka na seminář „Návrhy adaptačních opatření v povodí Moravy“

Koalice pro řeky, z.s. pořádá semi­nář v rámci projektu „Zavá­dění retenč­ních a infil­trač­ních adap­tač­ních opat­ření v povodí Moravy“. Před­sta­veny budou konkrétní návrhy přírodě blíz­kých adap­tač­ních opat­ření, včetně hodno­cení jejich účin­nosti a nákladů. Semi­nář je určen pro zástupce veřejné správy, správců toků, odbor­níků z oblasti země­děl­ství a lesnic­tví a další zájemce o tuto proble­ma­tiku.… Celý článek »

Informace o životním prostředí zábavnou a atraktivní formou

To nabízí webová multi­me­di­ální apli­kace Vítejte na Zemi, kterou provo­zuje CENIA, česká infor­mační agen­tura život­ního prostředí. Kromě získání množ­ství infor­mací, prezen­to­va­ných zde jak mapami, grafy, či videi, si zde můžete zahrát i jedno­du­ché hry nebo otes­to­vat své znalosti o život­ním prostředí. Část strá­nek je věno­vána i školám, které zde najdou… Celý článek »

Popis a fotoreportáž revitalizace potoka Rokytka

Koryto praž­ského potoka Rokytky nad Hořej­ším rybní­kem bylo napří­meno začát­kem 20. století a břehy byly osázeny alejí ořešáků a hrušní. Kvůli dlou­ho­leté zane­dbané údržbě však zarostly nále­to­vou vege­tací. Samotné koryto Rokytky tak bylo degra­do­váno na jakýsi kanál slou­žící k rych­lému odve­dení vody. Dno postrá­dalo členi­tost a problémů měl potok… Celý článek »

Co se bude dít v povodích našich řek?

Pokud vás zajímá, co se bude podni­kat pro obnovu přiro­ze­ných koryt vodních toků, pro před­chá­zení suchu a udržení vodních zdrojů nebo jak se bude hospo­da­řit na rybní­cích, nahléd­něte do čers­tvých Národ­ních plánů pro povodí Labe, Dunaje a Odry, které jsou veřej­nosti k dispo­zici na inter­ne­to­vých strán­kách Minis­ter­stva země­děl­ství ČR.  … Celý článek »

Seminář Zelené střechy

V Brně se v Otevřené zahradě Nadace Part­ner­ství dne 18. února 2015 usku­teční semi­nář s názvem „Zelené stře­chy – adap­tace na klima­tické změny v urba­ni­zo­va­ných územích“. Akce je určena přede­vším zástup­cům veřejné správy a obcí a je zdarma. Na semi­náři by měly být před­sta­veny přínosy zele­ných střech, shrnuty základy správ­ného navr­ho­vání… Celý článek »

Testování opatření proti suchu na Rakovnicku

Na zpra­vo­daj­ském serveru Ekolist byl publi­ko­ván nový článek s infor­ma­cemi o možném testo­vání připra­ve­nosti Rakov­nicka na sucho. Co všechno by se v rámci tohoto projektu mělo dít a kterých míst by se to přesně mělo týkat, se dozvíte právě na inter­ne­to­vých strán­kách Ekolist.cz.        

Online přednáška: Co nás čeká s klimatickou změnou a proč je dobré budovat resilienci?

Na inter­netu je nyní možné se podí­vat na zají­ma­vou před­nášku, která se konala již v červnu minu­lého roku v rámci semi­náře „Regi­ony a měnící se svět. Hrozba nebo příle­ži­tost?“. Pan profe­sor Pavel Dani­helka z Fakulty bezpeč­nost­ního inže­nýr­ství na VŠB-TU v Ostravě nám ukazuje, jak se svět mění a ptá se, zdali… Celý článek »

Retence a využití dešťové vody pro zasněžování jako jeden z projektů řešených v rámci soutěže Pro vodu 2016

Jak jsme infor­mo­vali již dříve, pod taktov­kou Nadace Part­ner­ství probíhá soutěž zamě­řená na vymýš­lení inova­tiv­ních řešení problémů, jejichž společ­ným téma­tem je voda. Celý projekt se zamě­řuje na prevenci sucha či povodní, čištění odpad­ních vod, snižo­vání spotřeby pitné vody a zadr­žo­vání vody ve volné i zasta­věné krajině. Soutěž je… Celý článek »

Jak mohou sjezdovky ovlivnit vodní režim krajiny?

Vyjet si někam na lyže patří k široce oblí­be­nému zimnímu vyžití. Už od konce podzimu čteme, slýcháme nebo i jinak se z nejrůz­něj­ších médií dozví­dáme o tom, zdali už konečně nastaly ony kýžené vhodné sněhové podmínky, jestli už je ten správný čas sbalit lyže a vyra­zit. Za poslední roky ale… Celý článek »

Klimatická konference v Paříži

Od 30. listo­padu do 12. prosince 2015 se v Paříži konala 21. konfe­rence smluv­ních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkrat­kou COP21 (21st Confe­rence of the Parties). Hlav­ním cílem této konfe­rence bylo uzavřít mezi­ná­rodní dohodu, jež je práv­ním rámcem pro globální klima­tic­kou… Celý článek »

Pozvánka na seminář "Změna klimatu - jak se na ni připravit"

Semi­náře s téma­tem adap­tace na změnu klimatu se budou konat v březnu tohoto roku na třech místech ČR — v Praze, Mladé Boleslavi a Vlašimi. Hlavní náplní semi­nářů bude před­sta­vení parti­ci­pač­ního nástroje k analýze hrozeb a rizik z pohledu změny klimatu na území obce, dále se budou před­ná­še­jící věno­vat zhod­no­cení a prezen­taci dostup­ných… Celý článek »

Situační zpráva „Východiska a možnosti adaptace na změnu klimatu v Rakovníku“

V rámci projektu KLIMADAPT byla ve spolu­práci s míst­ním adap­tač­ním týmem v Rakov­níku zpra­co­vána situ­ační zpráva analy­zu­jící současný stav ve městě z pohledu změn klimatu a navr­hu­jící možná adap­tační opat­ření reagu­jící na iden­ti­fi­ko­vané problémy ve městě. Jako hlavní prio­rity k řešení byly zvoleny problémy souvi­se­jící s nedo­stat­kem vody a také se země­děl­skou… Celý článek »

Dobré ráno s tématem vody

Česká tele­vize věno­vala tříkrá­lový pořad Dobré ráno diskuzi o aktu­ál­ním tématu vody, respek­tive o jejím nedo­statku a vlek­lém úbytku, ke kterému přede­vším poslední tři roky dochází. O tom, jak jsme na tom s vodou v České repub­lice a jaké máme vyhlídky do budoucna, se mode­rá­toři bavili napří­klad s hydro­lo­gem ČHMÚ nebo ředi­te­lem Povodí… Celý článek »

Publikace "Jak na přírodní zahradu"

Ekolo­gický insti­tut Vero­nica vydal krát­kou publi­kaci s tipy hodí­cími se pro zalo­žení vlastní přírodní zahrady. Mimo jiné se v ní lze třeba dozvě­dět, jak si z pet lahví vyro­bit úspor­nou závlahu. Stáh­nout nebo objed­nat si ji můžete na inter­ne­to­vých strán­kách insti­tutu Vero­nica.  

Kniha Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost

V této publi­kaci můžete nalézt popis a analýzy časo­vého a prosto­ro­vého rozlo­žení a vari­a­bi­lity sucha v České repub­lice. Proble­ma­tika je zpra­co­vána jednak na základě indexů sucha vypočte­ných z teplot­ních, sráž­ko­vých a hydro­lo­gic­kých řad (přístro­jové období), jednak podle doku­men­tár­ních pramenů (před­pří­stro­jové období) aden­dro­cho­no­lo­gie. Přihléd­nuto bylo k meto­dám dálkové detekce sucha. Studo­vány byly rovněž synop­tické příčiny… Celý článek »

Jak se stát zemědělcem v poušti?

Opravdu nelehké výzvy se chopil Zdeněk Záto­pek, který nyní přichází s nápa­di­tým projek­tem nesou­cím název – Cesta poušt­ního země­děl­ství. Počítá v něm s využi­tím mořské vody, větru, slunce, rychle rostou­cích bambusů, řas apod. Jak toto všechno dohro­mady funguje a jak díky tomu může na poušti vznik­nout obdě­lá­va­telný poze­mek, se… Celý článek »

O povodních a suchu v časopise Živa – článek číslo V.

Další příspě­vek, jehož auto­rem je náš významný ekolog, profe­sor Josef Fanta, nese vypo­ví­dací název Krajina budouc­nosti – budouc­nost krajiny. Je ještě možné řídit v České repub­lice nějak rozumně vývoj a využí­vání krajiny? Pokud ano, tak jak? Co je to Plat­forma pro krajinu, čemu a jak by se měla… Celý článek »