V Jihlavě také POČÍTÁME S VODOU

Jihlava je speci­fická tím, že se nachází na evrop­ském rozvodí. Jediná voda, se kterou může město i region hospo­da­řit, je voda dešťová. Víme, že si jí musíme vážit, protože pokud nám odteče bez užitku (to v tom lepším případě) nebo navíc ještě napáchá cestou škody (to v případě horším), můžeme …
Celý článek

Na povodně jsme se připravili dobře. Zapomněli jsme ale na jinou věc, říká ministr Brabec

„Vnímejme vodu jako veřejný zájmem,“ řekl ministr život­ního prostředí Richard Brabec na úvod říjnové konfe­rence Počí­táme s vodou. Na důle­ži­tost vody jsme podle něho přišli pohří­chu pozdě. Od roku 1998 se Česko podle něho vcelku dobře připra­vo­vala na povodně. „Na sucho se ale zapo­mnělo, přes­tože odbor­níci upozor­ňo­vali, že kromě povodní tu …
Celý článek

Hamburk. V roce 2011 tu hodinový déšť napáchal milionové škody. Jak se bránit napadlo starostu při letu nad městem

V roce 2011 přišel neče­kaně silný déšť. Hamburk – jako skoro každé evrop­ské město – má spoustu zpev­ně­ných ploch. Během jedné hodiny příva­lo­vého deště vznikly škody za 40 mili­onů euro. Jako hlavní problém se ukázaly právě zpev­něné plochy. V roce 2014 dostal při letu nad městem jeho starosta Olaf Scholz …
Celý článek

Dešťovou vodu ve městě chceme, ale neumíme ji tam udržet.

Ve zcela zapl­ně­ném sále Novo­měst­ské radnice v Praze se dne 23.10.2018 konalo již 4. pokra­čo­vání mezi­ná­rodní konfe­rence Počí­táme s vodou, tento­krát s podti­tul­kem Hospo­da­ření s vodou jako nástroj k rozvoji měst. Konfe­renci orga­ni­zo­val 01/71 ZO ČSOP Konik­lec pod zášti­tami minis­trů život­ního prostředí a země­děl­ství. Ministr život­ního prostředí Richard Brabec byl osobně příto­men a přiví­tal …
Celý článek

Fotografie, sborník a prezentace z konference POČÍTÁME S VODOU 2018

Zde najdete ke stažení sbor­ník anotací a prezen­tace příspěvků prone­se­ných na konfe­renci: Pavel Dani­helka: Stra­te­gie snižo­vání rizik kata­strof v souvis­losti s vodou a Rámec ze Sendai Peter Steen Mikkel­sen: Pláno­vání více­ú­če­lové infrastruk­tury pro dešťo­vou vodu pomocí tříbo­do­vého přístupu Jiří Vítek: Adap­tace na změnu klimatu prostřed­nic­tvím modro-zelené infrastruk­tury Petr Birklen: Proble­ma­tika …
Celý článek

Konference Počítáme s vodou 2017

Hospo­da­ření se sráž­ko­vou vodou: základní podmínka adap­tace na změnu klimatu Akce proběhla 16. 5. 2017 v budově Novo­měst­ské radnice v Praze Jak budou vypa­dat města v budouc­nosti? Jak jejich podobu ovliv­ňuje hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a jak zachá­zení s ní rozho­duje o podobě zítřka? Spoj­nici mezi civi­li­zací a vodou budeme sledo­vat na …
Celý článek

Dešťová voda z okapu pro zalévání zahrádky: Na co si dát pozor?

Máte-li zahrádku, nejspíše jste si již poří­dili nádobu na zachy­tá­vání dešťové vody z okapu. Nebo třeba o jejím poří­zení uvažu­jete. Dešťová voda je totiž ta nejlepší a nejpři­ro­ze­nější zálivka pro vaše rost­liny: je měkká, má ideální teplotu a navíc je zadarmo. Stačí vám na to klidně stará vana, barel, prak­tické …
Celý článek

Hospodaření s dešťovou vodou a zeleň Hamburku a Kodaně

Seve­ro­ně­mecký Hamburk a dánská Kodaň – cíle další exkurze v rámci projektu Počí­táme s vodou – patří mezi města s nejsys­te­ma­tič­těj­ším a nejkon­cepč­něj­ším přístu­pem k adap­taci na změnu klimatu. S tím jderuku v ruce také hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a otázka zeleně a jejího systému v rámci sídla. Obě města překotně rostou, což nutně znamená navy­šo­vání rozlohy zpev­ně­ných …
Celý článek

Modro-zelená infrastruktura je cesta, jak udržet vodu ve městech a vnitrozemí

Exis­tují různé přístupy k tomu, jak tvořit a stavět město. V násle­du­jí­cím textu bych ráda před­sta­vila pohled, který se zabývá vita­li­tou prostředí a je úzce prová­zaný s využi­tím vody a zeleně ve městech. Před­stavte si místo ve městě, kde rádi trávíte volný čas, odkud odchá­zíte odpo­čatí a s příjem­ným poci­tem. Znáte jich více? …
Celý článek

Exkurze s Koniklecem do Hamburku a Kodaně za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou a adaptačními opatřeními

V rámci letošní exkurze s Konik­le­cem v rámci projektu Počí­táme s vodou jsme zamí­řili koncem května 2018 do němec­kého Hamburku a dánské Kodaně. Důvo­dem výběru těchto měst bylo, že obě jsou průkop­níky v propo­jení hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV) s adap­tač­ními opat­ře­ními na změnu klimatu a v jejich začle­nění do územ­ního pláno­vání. Na tuto roční dobu …
Celý článek