O dešťové vodě na Českém rozhlase

Ti z Vás, kteří nestihli živé vysí­lání pořadu Čajovna Českého rozhlasu Vltava, ve kterém hovo­řil Lukáš Koucký o projetu Pusťme si domů dešťo­vou vodu, mají nyní šanci si ho poslech­nout ze záznamu.

Nová publikace od M. Kravčíka: Po nás púšť a potopa?

Obálka publikace: Po nás púšť a potopa?

Na 232 stra­nách dvoj­ja­zyčné publi­kace Po nás púšť a potopa? (SK-EN) je prezen­to­váno 500 řešení, které se zrodily na Sloven­sku a nabí­zejí výcho­diska k obnově poško­ze­ných částí lesní, polní i urba­ni­zo­vané krajiny. Hlav­ním pomoc­ní­kem v revi­ta­li­zaci je zvýšení retenční schop­nosti krajiny a zachy­cení dešťové vody v místě jejího dopadu. Téma­tem této knihy… Celý článek »

Spotřeba pitné vody klesá, její cena ale stoupá

„Spotřeba pitné vody klesla loni v Česku na další histo­rické mini­mum. Může za to přede­vším nástup úspor­ných spotře­bičů i snaha lidí šetřit za vodu. Rozdíl je ale kraj od kraje. Na venkově lidé spotře­bují méně vody než ve městech. Voda i tak zdra­žuje nejvíc ze všech ener­gií, účty… Celý článek »

Publikace: Podzemní vody České republiky

Podzemní voda a voda tvořící půdní vlhkost před­sta­vuje na Zemi kromě ledovců největší bohat­ství vody na pevni­nách, které něko­li­ka­ná­sobně převy­šuje objem vody ve všech řekách a jeze­rech světa (0,685 %). Přečtěte si knihu J. Krás­ného et al. Podzemní vody České repub­liky — Regi­o­nální hydro­ge­o­lo­gie prostých a mine­rál­ních vod,… Celý článek »

Aktuální zprávy o stavu povrchových vod v Evropě

Na konci tohoto roku byly vydány závě­rečné zprávy hodno­tící stav povr­cho­vých vod na území Evropy. Byly publi­ko­vány v v tech­nic­kých zprá­vách Evrop­ského tema­tic­kého centra pro vnit­ro­zem­ské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM). Ke stažení: ETC/ICM Tech­ni­cal Report 1/2012 ETC/ICM Tech­ni­cal Report 2/2012

Vodní videa

Opravdu spoustu videí z celého světa s různou vodní, a v mnoha ohle­dech inspi­ra­tivní, téma­ti­kou najdete na strán­kách The Water chan­nel.

Exkurze za příklady dobré praxe do Švýcarska a Německa

Exkurze v Berlíně

Do projektu Počí­táme s vodou jsme se rozhodli zařa­dit zahra­niční exkurzi za příklady dobré praxe na základě velmi pozi­tiv­ních ohlasů na před­cháe­jící exkurzi do Berlína. Chys­taná exkurze se usku­teční v květnu roku 2014 a na programu budou příklady dobré praxe v Německu a Švýcar­sku. V současné době vybí­ráme cíle, které budou… Celý článek »

Zelené (živé) fasády – vertikální zahrady

Vertikální zahrady ve městě Aviqnon

Neustále rostoucí ceny ener­gií vedou v poslední době k tlaku na snižo­vání ener­ge­tické nároč­nosti budov. Podíl budov činí na celkové spotřebě ener­gie v EU 40% a s přibý­va­jící zástav­bou a urba­ni­zací krajiny neustále roste. Zákla­dem pro nízkou ener­ge­tic­kou nároč­nost budovy je přede­vším ener­ge­ticky úsporný obvo­dový plášť. Jednou z jeho vari­ant, která… Celý článek »

Vodní události

Před­sta­vu­jeme původní doku­men­tární film Ekocen­tra Konik­lec, který vznikl v rámci projektu „Pusťme si domů dešťo­vou vodu“.
Celý článek »

Hospodaření s vodou v soběstačném domě

Voda u nás tradičně nepatří ke komo­di­tám, u kterých úzkost­livě hlídáme spotřebu. Při nákupu domá­cích spotře­bičů nás zpra­vi­dla víc zajímá spotřeba elek­trické ener­gie, než spotřeba vody, a máme k tomu dokonce i ener­ge­tické štítky, které kvalitu spotře­bičů vyčís­lují – rovněž bez ohledu na spotřebu vody. Přesto však z celo­svě­to­vého pohledu je… Celý článek »