Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury

Hospo­da­ření s dešťo­vou vodou a zeleň jsou nezbyt­nou součástí adap­tač­ních opat­ření na změnu klimatu ve městě. Řada velkých sídel totiž již dnes trpí neduhy, souvi­se­jí­cími s klima­tic­kou změnou, které kompli­kují život míst­ních obyva­tel. Příkla­dem je efekt měst­ského tepel­ného ostrova, kdy vlivem akumu­lace tepla zasta­vě­ným prostře­dím dochází k rozdílu teplot ve… Celý článek »

Exkurze s Koniklecem do Rakouska za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou

autorka: I. Kabel­ková Letošní exkurze s Konik­le­cem v rámci projektu Počí­táme s vodou směřo­vala v říjnu 2017 za příklady dobré praxe hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV) do Rakouska — do Vídně a do Lince. Cestou z Prahy jsme však zasta­vili již v Brně, protože i zde jsou k vidění zají­mavé reali­zace. Jiří Vítek z firmy JV… Celý článek »

Nedivme se, že je sucho

  Histo­rické civi­li­zace vyschly, arche­o­lo­gové je nachází pod nánosy písku. Nejstarší velká civi­li­zace byla v Mezo­po­tá­mii na území dnešní Sýrie mezi řekami Eufrat a Tygris. Záběry ze Sýrie můžeme vidět každý den – je to vyschlá země bez stromů, bez vege­tace, bez vody. Jakou chybu udělaly histo­rické… Celý článek »

Konference Počítáme s vodou 2017, Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu

  V pořadí třetí pokra­čo­vání konfe­rence Počí­táme s vodou 2017 se usku­teč­nilo 16. května 2017 ve zcela za plně­ném sále Novo­měst­ské radnice. Konfe­rence se koná v rámci projektu Počí­táme s vodou, jehož nosi­te­lem je Ekocen­t­rum Konik­lec a garanty jsou odbor­níci z Českého vyso­kého učení tech­nic­kého v Praze a Asoci­ace pro vodu ČR. Hlav­ním cílem… Celý článek »

Hospodaření s dešťovou vodou: podle odborníků bude nejtěžší změnit myšlení lidí

  Vodní blahobyt skon­čil, musíme přestat odvá­dět vodu z krajiny, varo­val minulý týden ministr život­ního prostředí Richard Brabec na mezi­ná­rodní konfe­renci Počí­táme s vodou. Od dalších řečníků zaznělo, že nejtěžší úkol bude změnit myšlení lidí. Michal Krav­čík popsal, jakým způso­bem lidé „podře­zali“ žíly malému vodnímu cyklu. Zahra­niční… Celý článek »

Sborník a prezentace z konference Počítáme s vodou 2017

Zde najdete ke stažení sbor­ník anotací a prezen­tace příspěvků před­ne­se­ných na konfe­renci: Miroslav Bárta: Bond, voda a změny klimatu včera a dnes. Michal Krav­čík: Vliv poško­zo­vání území na časo­vou a prosto­ro­vou změnu rozdě­lení srážek. Thilo Lehmann: Hospo­da­ření se sráž­ko­vými vodami ve Vídni – metody a výzvy. Martin Seidl: Hospo­da­ření s dešťo­vou… Celý článek »

Jak hospodaření s dešťovou vodou ovlivňuje podobu měst?

Jak budou vypa­dat města v budouc­nosti? Jakým směrem půjde jejich rozvoj a obstojí města výzvám spoje­ným s mění­cími se nároky lidí a podmín­kami klimatu? „Udrži­telný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adap­to­vat na změnu klimatu. Podmín­kou je systé­mové zavá­dění hospo­da­ření se sráž­ko­vou… Celý článek »

Konference Počítáme s vodou 2017

Konference Počítáme s vodou 2017

3. ročník Konfe­rence „Počí­táme s vodou 2017: Hospo­da­ření se sráž­ko­vou vodou — základní podmínka adap­tace na změnu klimatu a nedílná součást modro­ze­lené infrastruk­tury“ se usku­teční 16. května v Praze, Novo­měst­ská radnice   Udrži­telný rozvoj měst bude možný jen tehdy, pokud se města začnou adap­to­vat na… Celý článek »

ČSOP Koniklec na DANUBE UP 2016 v Bratislavě

Při příle­ži­tosti 7. Evrop­ského summitu regi­onů a měst v rámci dopro­vodné akce DANUBE UP měl Konik­lec možnost prezen­to­vat úspěšný projekt Počí­táme s vodou, ale také další své akti­vity zamě­řené na hospo­da­ření s vodou. Konik­lec byl Úřadem vlády ČR takto přizván mezi tři české zástupce na tomto celo­ev­rop­ském setkání. Inova­tivní… Celý článek »

Musí pršet, nestačí, když kape

Dešťová voda přita­huje v posled­ních letech pozor­nost přede­vším kvůli rostou­címu suchu. Mnoho z nás ho dosud nepo­ci­ťuje a nevidí proto nutnost se vodou zabý­vat. Řada lidí, pro které je sucho a voda „téma“, se však rozrůstá. Stejně tak i nalé­ha­vost, s jakou je potřeba řešit problémy spojené s hospo­da­ře­ním s dešťo­vou vodou: povodně,… Celý článek »

Exteriérová vertikální zahrada – pilotní projekt nové alternativy pro městskou zeleň

Pozi­tivní vliv zeleně na mikro­klima měst je nesporný a citelný. Zeleň je schopná díky odparu vody tlumit letní teplotní výkyvy, udržuje přiro­ze­nou vlhkost půdy i vzdu­chu a má schop­nost zachy­co­vat z ovzduší různé škod­livé plyny i prach. Ve městech se však často potý­káme s tím, že přes veškeré úsilí nena­chá­zíme dosta­tek… Celý článek »

První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahrad­nic­kém učilišti v Komo­řa­nech slav­nostní otevření verti­kální zahrady. Při té příle­ži­tosti byl uspo­řá­dán veřejný workshop, jehož účast­níci si mohli vyzkou­šet, jak se rost­liny do verti­kální zahrady sází. Reali­zá­to­rem tohoto projektu je Ekocen­t­rum Konik­lec ve spolu­práci s Ing. Zuza­nou Kluso­vou a Odbor­ným učiliš­těm pro… Celý článek »

Stát chystá dotaci na sběr dešťové vody. Jde o reakci na sucho v Česku

Článek ze serveru www.lidovky.cz se věnuje otázce sucha v České repub­lice a plánům Minis­ter­stva život­ního prostředí na podporu domác­ností zachy­tá­vat dešťo­vou vodu. Nový program Modrá úspo­rám by od letoš­ního léta mohl zajis­tit dotační tituly pro získání prostředků na nákup domov­ních nádrží na sráž­ko­vou vodu. V článku je zmiňo­ván i projekt… Celý článek »

Seminář SUCHO II již tento čtvrtek

Český spolek pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) a Český národní výbor pro omezo­vání následků kata­strof (ČNVONK) ve spolu­práci s Úřadem měst­ské části Praha 9 zvou na již 6. semi­nář z úspěš­ného cyklu „Prevence kata­strof – ochrana obyva­tel a život­ního prostředí“ tento­krát s názvem SUCHO II – „Sucho jako reálná hrozba, bude chybět… Celý článek »

Nová informační platforma na téma voda

Minis­ter­stvo život­ního prostředí spus­tilo novou infor­mační a eduka­tivní plat­formu s názvem Voda základ života. Autoři webu si kladou za cíl nejen infor­mo­vat a vzdě­lá­vat, ale zajis­tit přístup k inspi­ra­tiv­ním názo­rům, pouta­vým grafi­kám, nebo k unikát­ním doku­men­tům a propo­jit tok infor­mací mezi veřej­ností, stát­ními orgány, orgány samo­správy, vodo­práv­ními úřady, Povo­dími, ČHMÚ, VÚV,… Celý článek »

Stanovisko Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd k některým názorům a problémům vodního režimu české krajiny

Toto stano­visko si můžete přečíst na strán­kách časo­pisu Vodní hospo­dář­ství. V textu je nastí­něna histo­rie odvod­ňo­vání v naší zemi, dále článek napří­klad upozor­ňuje na problémy absence komplex­ních řešení různých situ­ací – oddě­leně se řeší dílčí témata, jako jsou povodně, sucho, vodní eroze, oddě­leně se nasta­vují dotační tituly,… Celý článek »

Aby dešťová voda ve městech nepůsobila škody, ale byla k užitku

S dešťo­vou vodou je to vlastně velmi prosté. Déšť, který ve městě spadne na nepro­pust­nou plochu, se nemá kam vsák­nout a po povrchu odteče – a někdy působí škody. Leckde jsou okapové svody vyús­těny do kana­li­zace, kam se sbírá i voda z vyas­fal­to­va­ných ulic a náměstí. Stačí, aby přišel silnější… Celý článek »

Problematika umělého zasněžování v hledáčku pořadu Nedej se

Umělé zasně­žo­vání tech­nic­kým sněhem je výraz­ným zása­hem do vodního režimu krajiny. Dnešní skuteč­ností však je, že se jedná bohu­žel o již nezbytný před­po­klad funkč­nosti lyžař­ských areálů. A to nejen těch našich, týká se to překva­pivě třeba i Alp. Vytvo­řený sníh výraz­ným způso­bem ovliv­ňuje odles­něné plochy i uměle zasně­žo­vané louky,… Celý článek »

O managementu lesů, kořenových čistírnách nebo třeba o problematice fosforu na webu časopisu Vodní hospodářství

Vodní hospo­dář­ství je speci­a­li­zo­vaný vědec­ko­tech­nický časo­pis zamě­řu­jící se na projek­to­vání, reali­zaci a pláno­vání ve vodním hospo­dář­ství a souvi­se­jí­cích oborech život­ního prostředí. Vychází jednou měsíčně a v distri­buci mezi běžnými peri­o­diky se moc sehnat nedá. Některé starší články na inter­netu sehnal lze, většinu však ne. Nyní ale na svém webu… Celý článek »