Hospodaření s dešťovými vodami v krajině a zastavěných oblastech

JAK SPRÁVNĚ HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Zasa­ko­vání dešťové vody

Zasa­ko­vá­ním, napří­klad pomocí zasa­ko­vací rýhy, zasa­ko­va­cího průlehu nebo zasa­ko­vací šachty, obno­vu­jeme spodní vodu a podpo­ru­jeme odpa­řo­vání, čímž před­chá­zíme suchu.

Zelená stře­cha

Zelená stře­cha neboli vege­tační stře­cha je schopná mnoho vody zadr­žet a odpa­rem ochla­zo­vat okolí. Kromě toho zelená stře­cha spotře­bo­vává CO2, filtruje škod­livé látky ze vzdu­chu a posky­tuje životní prostor pro rost­liny i zvířata.

Propustné povrchy

Propustné povrchy snižují teplotu okolí, zpoma­lují odtok vody a podpo­rují odpa­řo­vání (např. tráv­ník, štěrk, vege­tační tvár­nice, dřevěné rošty, dlažba porézní nebo se zatrav­ně­nými spárami). Plno­hod­notné zelené plochy navíc výrazně snižují praš­nost a hluk.

Více infor­mací 

Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou

Center map
Traf­fic
Bicyc­ling
Tran­sit
Vycen­t­ro­vat mapu
ČísloDruh příkladuNázev příkladuKrátký popisRok realizaceRealizátor - jménoAdresaMěstoPSČStátGPS souřadnicePřibližná cena stavbyHTML odkaz na stavbu/realizátora stavbyKontakt na realizátora - jménoEmailTelefonSouhlas se zveřejněnímZdroj informací
1Pasivní důmCentrum Veronica HostětínPasivní dům s přírodní zahradou slouží jako ekologické vzdělávací a ubytovací středisko. Stavbu lze navštívit, můžete si vyzkoušet bydlení v pasivním domě nebo si objednat exkurzi. Využití dešťové vody pro splachování a úklid.2006ZO ČSOP VeronicaHostětín 86Bojkovice687 71ČR49°3′1.84"N; 17°52′44.16"E24 mil.,- Kčhttp://hostetin.veronica.cz/pasivni-dumYvonna Gaillyová, ředitelka ZO ČSOP Veronicahostetin@veronica.cz572630670Ano
2Parkoviště parkové na ul. Dvorská, BlanskoZáměrem projektu Parkového parkoviště Dvorská bylo:
· posílit parkový charakter veřejného prostranství, jakožto významný prvek klidovosti území a zachování čistoty životního prostředí – za tímto účelem bylo vysazeno přes 30 nových stromů ošetřeno 20 stávajících stromů,
· posílit stávající komunikační vazby – byly stabilizovány původní šlapákové cesty
· posílit využitelnost veřejného prostranství ve vazbě na chybějící prvky v navazujícím a blízkém okolí, zvláště pak eliminovat kritický deficit ploch pro dopravu v klidu
· využít přirozenou kumulaci obyvatel v typických místech veřejného prostranství k posílení jejich informovanosti – informační cedule
· stabilizovat zázemí pro výběh domácího zvířectva
· zlepšit využití čekací doby na zastávce autobusu pro malé děti – pryžové špalíky
· v klidovém místě vytvořit zajímavé zázemí pro odpočinek všech občanů nevyjímaje seniory a děti – založené lapidárium, osazeny lavičky .
2009Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°22'1.783"N, 16°39'9.285"E6,5 mil. Kčhttp://www.blansko.cz/Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvojestefan@blansko.cz775888967Ano
3Vsakovací parkovištěParkoviště na ul. Edvarda Beneše, BlanskoPo lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volali zejména ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova už dlouho. Si tuace v tomto místě byla nepřehledná. Stávající parkovací kapacita u p řestupního uzlu IDOS byla nevyhovující. Oficiálních parkovacích míst v lokalitě bylo, mimo pozemky u budov ČD, cca 60, avšak ve všech plochách lokality parkovalo až 160 vozidel, včetně 30 míst u ČD a 20 míst v kolmých stáních u sázkové kanceláře. Projekt řešil návrh nového parkoviště o 204 stáních, které nahradí stávající jednosměrné komunikace, podél kterých docházelo k živelnému a nelegálnímu parkování aut v zelených pásech. Parkoviště u nádraží plní funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města, a mimopracovní dobu klidovou zónu podél řeky Svitavy. Odvod srážkových vod je řešen z cca 80% vsakem, rozhodnutí o tomto způsobu odvodu srážkových vod bylo učiněno na základě hydrogeologického posouzení. 2014Město Blanskonám. Svobody 32/3Blansko678 01ČR49°21'7.031"N, 16°38'55.612"E16,5 mil. Kčhttp://www.blansko.cz/Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvojestefan@blansko.cz, mracek@blansko.cz775888967Ano
4Otevřena zahradaBrno - Vzdělávací a poradenské centrumNadace Partnerství je vlastníkem areálu Údolní od roku 2006. Součástí vize Otevřené zahrady od začátku byla uhlíkově neutrální energetická bilance celého provozu (tzv. zero carbon). Tato vize se stává skutečností, a proto dnes může Otevřená zahrada sloužit mimo jiné jako praktický příklad a inspirace pro ekologicky šetrnou přestavbu městských částí i administrativních areálů.2012Nadace PartnerstvíÚdolní 33Brno60200ČR49°11'51.728"N, 16°35'55.566"E50 mil Kč bez DPH http://www.otevrenazahrada.cz/Pasivni-budovyRoman Truksa,
koordinátor Otevřené zahrady
partnerstvi@nap.cz, otevrenazahrada@nap.cz515903145Ano
5Vsakovací průlehy s rýhouMěstský dům kultury v KarvinéStavební úpravy vnitroareálových rozvodů stávající kanalizace Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě. Bylo provedeno odvodnění terénu přes lokální retence - zasakovací průlehy s retenčními příkopy. Na odtoku z retnčního příkopu je umístěn v šachtě regulátor odtoku - škrtící clona s bezpečnostním přelivem. Vody jsou odvedeny do zrekonstruované kanalizace DN 200. 2006Investor: statutární město Karviná Fryštátská 72/1Karviná-Fryštát733 24 ČR49°51'45.75"N, 18°32'17.26"E6,8 mil. Kčwww.karvina.czIng. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkovéhohelena.bogoczova@karvina.cz596387308Ano
6Zasakovací plochyMcDonald`s ČR, spol. s r.o.Zeleň v okolí vhodná pro zasakování dešťových vod. Čechtice257 65ČR49.6586342N, 15.1189939Ewww.mcdonalds.czivo.lamich@cz.mcd.com+420 725 714 138ne
7Vodní plochyBusiness Complex TITANIUMVnitroblok propojující obě budovy představuje otevřenou parkovou odpočinkovou zónu s designovým bazénem a vodními fontánami o ploše 3.000 m2. 2013JRA Estate, a.s.Nové sady 996/25Brno602 00ČR49.1877792N, 16.6065839Ehttp://www.titanium-brno.cz/titanium@titanium-brno.czne
8Zasakovací plochyNH COLLECTION OLOMOUC CONGRESSŘada zasakovacích ploch v okolí hotelu(v zahradě) i u parkovacích míst.2010HOTELPARK STADION a.s.Legionářská 1311 / 21Olomouc77900ČR49°36’4.381″N, 17°14’47.637″Ehttp://www.nh-olomouc.cz/nhcollectionolomouccongress@nh-hotels.com585575111ne
9Akumulace děšťové vody a vegetační střechyLandek Ostrava-bydlení v příroděDeveloperský projekt bydlení v Ostravě pro 26 domů řeší nakládání s DV promocí vegetačních střech extenzivních s nízkou vegetací (suchomilní rostliny), odtok z teras bude řešen spárami v prknech a pro akumulaci DV jsou vybudovány retenční nádrže.JTA – Holding, spol. s r.o.Petřkovická č. pop. 861/5Ostrava - Petřkovice725 29ČRhttp://www.jta.cz/reference/obchodni-cinnost/developersky-projekt-bydleni-v-prirode-landek/?q=landekIng. Alan Jančík,jta@jta.cz605297557ne
10Zelená střechaCity Green CourtBudova City Green Court aplikovala jako vůbec první projekt v České republice řadu inovativních zelených řešení, stavebních prvků a inovací, které mají pozitivní vliv na samotný projekt i jeho okolí. Příkladem je sofistikovaný systém osvětlení využívající obsazenosti a senzorů denního světla, zelená střecha, vysoce efektivní zavlažovací systém či působivé uzavřené atrium s využitím přirozeného větrání. Budova byla navržena tak, aby spotřebovávala o 56 procent méně energie než budovy postavené pro splnění českého stavebního zákona. Je to jediná budova na českém trhu, která se může pochlubit kombinací certifikátu LEED Platinum Core&Shell a LEED Platinum Commercial Interiors.2012SKANSKA a.s.Křižíkova 682/34aPraha 8 - Karlín186 00ČR50.0507703N, 14.4349794Ehttp://www.skanska.cz/cz/Projekty/Projekty/?pid=7449&plang=cs-czinfo@pragueoffices.com+420/608/981 848ne
11Vodní prvkyMalešický parkCílem obnovy parku byl vznik moderního rekreačního centra plného zeleně. Zahrnovala rekonstrukce cest, instalaci závlahového systému, vsazení laviček, vybudování dětských hřišť a sociálních zařízení a vymezení ploch pro volné pobíhání psů. Během obnovy mělo být vysazeno 366 nových stromů. Součástí parku se měl stát vodní prvek s vodní kaskádou, okruh pro cyklisty, dětské hřiště s úpravou umožňující pohyb tělesně postižených, cvičební seniorpark či posilovací hříště pro vozíčkáře a promenáda.2013MěÚ Praha 10Vršovická 68Praha 10 - Vršovice101 38ČR50.0849036N, 14.4988442Ehttps://cs.wikipedia.org/wiki/Male%C5%A1ick%C3%BD_parkIvany Cabrnochovéivanac@praha10.czne
12Vodní důmVodní dům u obce Hulice na Benešovsku (interaktivní návštěvnické centrum)Na dvoře centra pak (nejen pro děti) čeká umělý vodopád a soustava čerpadel, lopatkových mlýnků a dalších mechanických atrakcí, které mohou samy děti pohánět vlastními silami. Při okružní procházce vnějším areálem návštěvníci uvidí umělý suchý poldr, přirozené meandry umělého potůčku, malou vodní nádrž s živými rybami nebo hadcovou skalku – ukázku národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec, která je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop.2016Český svaz ochránců přírody VlašimPláteníkova 264Vlašim258 01ČR49.7210008N, 15.0848144E60 mil. Kčhttp://www.vodni-dum.cz/Mgr. Tereza Ptáčková, Manažerka návštěvnického střediska Vodní důmtereza.ptackova@csop.cz775 068 884ne
13Vodní a zelené plochySpielberk Office Centre - BrnoJedna z nejmodernějších zelených budov v Evropě. Spielberk Office Centre Holandská 8Brno639 00ČR49.1813453N, 16.6058200Ehttp://www.spielberk.cz/Barbora Youssef-Property Managerbarbora.youssef@ctp.eu533446446ne
14Vodní prvkyStudna na dětském hřišti v JičíněVodní prvky na dětském hřišti v Jičíně. Mají tam studnu, pumpu, soustavu koryt a vodopádů s klapkama, archimédův šroub, vodní mlýnek, atd.MěÚ JičínŽižkovo náměstí 18Jičín 1506 01ČR50°26'10.510"N, 15°21'12.990"Ehttp://www.estudanky.eu/4813-studna-bez-jmenahttp://www.mujicin.cz493545111ne
15Akumulace děšťové vodyÚstí nad Labem – Habrovice Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky umístěné na pozemku každého domu.TRADE PANAD s.r.o.28. října 3117/61Ostrava702 00ČRhttp://www.tradepanad.cz/projekt.aspx?id=474info@tradepanad.czne
16Akumulace děšťové vodyNa zeleném vršku Rodinné domy v přírodním parku VelkopopovickoProjekt 19 rodinných domů v blízkosti Prahy Velké Popovice má hospodaření s dešťovou vodou řešenou pomocí nádrže u každého RD, ze které může být použita např. na zalévání.2008PROCTUS INVEST s.r.o. Masarykovo nábřeží 2Praha 2120 00ČR49.9126561N, 14.6399619Ehttp://www.proctus.cz/aktualni-projekty/na-zelenem-vrsku-rodinne-domy-velke-popovice/o-projektu.htmlIng. Pavel Pummerp.pummer@proctus.czne
17Akumulace dešťové vodyProjekt 4BlockPředností projektu 4Block je důraz na ekologii. Projekt bude vybaven zavlažováním zahrady ze zásobníku dešťové vody na střechách, v garážích domu bude možnost nabytí elektromobilu a tepelná čerpadla integrovaná do vzduchotechniky zajistí mechanickou výměnu vzduchu v bytech s rekuperací vzduchu.2017CRESTYL real estate s.r.o.Voctářová 2449/5Praha 8 180 00ČR50.1056753N, 14.4702506Ehttp://www.4blok.cz/cs/about/projectcrestyl@crestyl.com277271820ne
18JezírkoŠkolní jezírko - dešťová voda v zahraděNázorné a efektivní využití dešťové vody v areálu školy.2014Základní škola Jílové u PrahyKomenského 365Jílové u Prahy254 01ČR49.8973336N, 14.4997719E42.600,- Kčhttp://www.zsjilove.cz/clanky/jezirko.htmlPaedDr. Bc. Květa Trčkovázsjilove@zsjilove.cz241951210ne
19Akumulace děšťové vodyDešťovka pro táborovou základnuV rámci projektu byly na Posekanci nainstalovány čtyři nádrže na zadržování dešťové vody a informační cedule. 2015Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh LitomyšlStrakovská 1027Litomyšl570 01ČR49.8659097N, 16.3225725E33.800,- Kčhttp://litomysl.skauting.cz/?id=216Mgr. Jana Dvořáková PhDdvorakova_jana@centrum.cz605043637ne
20Využití šedé vodyBotanica K (3, 4)Jedinečný bytový dům, který využívá systém pro hospodaření se šedou vodou. To znamená, že voda z umyvadel, van a sprch bude po přečištění využívána pro splachování toalet. Díky tomuto řešení mohou noví obyvatelé bytového domu uspořit až 6 000 litrů pitné vody denně. Roční úspora na vodném a stočném by měla být cca 168 300 Kč na projekt. Kromě vyšší šetrnosti k životnímu prostředí a zmíněným finančním úsporám projektem developer přispívá také k vyšší soběstačnosti budov. 2015Skanska Reality a.s.PekařskáPraha 5 – Jinonice15000ČRhttp://reality.skanska.cz/cs-CZ/Projekty-a-byty/Botanica-K-12/info@skanskareality.cz296331611ne
21Akumulace děšťové vodyBytový dům Rarach projektu U cukrovaru v Praze Bytový dům je naplánován v nízkoenergetickém standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná. To v tomto případě znamená důkladné zateplení obvodového pláště budovy, kvalitní okna a solární panely pro dohřev teplé užitkové vody a HDV je zde řešeno podzemní nádrží.2015Skanska Reality a.s.DolnocholupickáPraha - Modřany143 00ČRhttp://reality.skanska.cz/cs-CZ/Projekty-a-byty/U-cukrovaru-rarach/info@skanskareality.cz296331611ne
22Akumulace děšťové vody Rohan cityNově vznikající projekt na Praze 8 počítá s úsporou dešťové vody pro zavlažování zahrady DV ze zabudované retenční nádrže. Zeleň v okoli. 2016Sekyra Group, a.s.Praha 8180 00ČRhttp://www.sekyragroup.cz/cz/projekty/velka-rozvojova-uzemi/pripravovane-projekty-2/rohan-city/architektonicke-reseniinfo@sekyragroup.cz234005551ne
23Zahrada, jezírko, vsakování DVKomunitní zahrada SuchdolZahrada, která slouží žákům základní školy M. Aleše, ale zároveň ostatním obyvatelům či návštěvníkům městské části Suchdol, v sobě spojuje několik funkcí. Je místem pro odpočinek a relaxaci, herním hřištěm pro děti a mládež a zároveň se jedná o pokusný systém vsakování dešťové vody. DV voda je vedena otevřenými koryty s různými materiály do přírodního jezírka.2015MěÚ SuchdolSuchdolské náměstí 734/3Praha - Suchdol16500ČR50°8'19.948"N, 14°22'50.008"Ehttp://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=5786&ln=cz&sc=citizenposta@praha-suchdol.cz 222361411ne
24Retenční nádrž s vsakovacími blokyObchodní centrum OtrokoviceObchodní centrum z roku 2013 má DV řešenou pomocí dvou retenčních nádrží s vsakovacími bloky.2013soukromá osoba KauflandDr. E. Beneše 1914Otrokovice765 02ČR49°12'1.060"N, 17°32'5.669"Ehttp://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/reference/obchodni-centrum-otrokovice.htmlne
25Využití dešťové vodyTovárna v LanškrouněSvedená dešťová voda se může využít ke splachování toalet pro 400 zaměstnanců nebo jí chladit hydraulické lisy. MěÚ Lanškrounnám. J. M. Marků 12Lanškroun563 01ČRhttp://www.lidovky.cz/stat-chysta-dotaci-na-sber-destove-vody-jde-o-reakci-na-sucho-v-cesku-1pv-/zpravy-domov.aspx?c=A160327_213953_ln_domov_ELEKohout Richard - referent (vodní hospodářství)richard.kohout@lanskroun.eu465 385 295ne
26JezírkoJezírko v zahradě Montessori školyNa zahradě Montessori školy bylo vlastními silami žáků vybudováno okrasné jezírko. Popudem pro vybudování jezírka byla krom okrasných funkcí i snaha o demonstraci užitečnosti vody v krajině. Jezírko zadržuje vodu ze zahrady Montessory školy, stéká do něj voda ze střechy zahradního pavilonu a snižuje se jím odtok srážkových vod do Libušského potoka. Vodu z jezírka hodlají děti používat na zahradě pro zálivku rostlin a vrbového tunelu. Současně připravují experimentální koryto, kde s pomocí ruční pumpy budou vodu z jezírka pouštět z umělého svahu po různých površích a sledovat rychlost jejího toku a vsakování. Přípravy realizace se účastnili i odborníci z Koniklece, jako konzultanti dětí z Montessori školy. Děti si pod vedením učitelek a konzultantů jezírko sami vyprojektovaly a zrealizovaly. Překvapila nás míra jejich samostatnosti a smyslu pro dotažení věci do konce.2015ZŠ Na BeránkuPertoldova 3373/51Praha 12 - Modřany143 00ČR50°0'4.598"N, 14°26'3.367"E30 - 50 tis. kčhttp://www.zsmontessori.net/category/projekt-prirodni-zahrada/  Mirka Kellovská, učitelka ZŠ Na Beránkumirka.kellovska@zsmontessori.net244402412ne
27Akumulace dešťové vodyPodzemní nádrž na dešťovou vodu V areálu zahradnického učiliště pro žáky s vice vadami byla vybudována podzemní nádrž o objemu 5 m3, ve které je shromažďována dešťová voda ze střechy učiliště. Dešťová voda je využívána pro manuální zalévání záhonů a pro automatickou závlahu vertikální zahrady. Proto jsou v nádrži umístěna dvě čerpadla. První z nich zajišťuje přívod vody ke dvou odběrným místům pro zalévání na pozemku učiliště a musí tedy udržovat stálý tlak v rozvodu. Druhé čerpadlo je napojeno na automatický závlahový systém vertikální zahrady a je řízeno čidly vlhkosti a teploty ve vertikální zahradě. Bezpečnostní přepad z nádrže je zaústěn do vsakovacího zařízení na pozemku učiliště. 201401/71 ZO ČSOP KONIKLECVlkova 2725/34Praha 3130 00ČR49°59'20.073"N, 14°24'42.216"E350 tis. Kč01/71 ZO ČSOP Koniklecinfo@ekocentrumkoniklec.cz420222948758Ano
28Zelená střechaATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouBudova má rekuperační vytápění, zelenou střechu, je opláštěná nízkoenergetickými panely RUUKKI ENERGY, kde se klade vysoký důraz na způsob montáže. Tento průmyslový objekt se přibližuje parametrům nízkoenergetické stavby.2013ATREA s.r.o. v Jablonci nad NisouNa Hutích 2962/44Jablonec nad Nisou466 57ČR50°43'0.905"N, 15°11'13.817"Ehttp://www.bak.cz/reference/vyrobni-a-logisticky-zavod-atrea-s-r-o-v-jablonci--r264.htmhakenova@bak.cz483368301Ne
29Propustné povrchyProstranství před penzionam ve ValticíchDvorek před penzionem využívaný zejména hosty je sice malý, ale velice příjemný také díky tomu, že většina plochy dvorku je trávníkem. Nepropustných povrchů, které se v létě rozpálí a nepříjemně sálají je zde minimum: Úzká vydlážděná cestička od branky k hlavnímu vchodu a od vchodu na parkoviště. Méně frekventovaná cestička mezi hlavním vchodem a vchodem pro personál je vydlážděna pouze jednotlivými kameny v trávě. Parkoviště, které zabírá asi polovinu pozemku, také není vyasfaltované, jak je současnou běžnou praxí, ale pouze vysypané štěrkem. Parkoviště před penziony nebo malými hotely nejsou tak frekventovaná, jako zcela veřejná parkoviště, takže tento druh povrchu stačí. Navíc je toto řešení levnější, než asfalt nebo dlažba a odpadá nutnost zbudování odvodnění, jelikož dešťová voda se zasakuje přímo na parkovišti. Kopečná 984Valtice691 42 ČR48.7402044N, 16.7534181EÚspora 20-30 tis. oproti běžnému řešení.Ne
30Retenční nádrže, zelená střechaBudova DeltaBudova Delta je jednou z mnoha kancelářských budov rozsáhlého komplexu v Praze v Michli. Kancelářské komplexy bývají k vodnímu režimu města velmi nepříznivé, jelikož u tohoto druhu zástavby vznikají obrovské plochy, odkud se veškerá dešťová voda rychle odvádí, takže se tu nezasakuje ani neodpařuje. Kancelářské budovy jsou často velmi rozsáhlé a bývají obklopeny širokými silnicemi kvůli množství lidí, kteří sem přijíždí a odjíždí. A navíc z užitného hlediska není třeba, aby byly obklopeny zelení, jak tomu bývá například u bytové zástavby.
Budova Delta však ukazuje, že to jde i jinak. Získala certifikát udržitelnosti BREEAM na úrovni Very Good a hospodaření s dešťovou vodou je jedno z hledisek udržitelnosti, kterým si toto hodnocení rozhodně zaslouží.
Část střechy budovy je pokryta ozeleněnou střešní terasou, kam mohou chodit všichni uživatelé budovy. Zelení je sice pokryta jen asi třetina střechy, zato se však jedná o zeleň intenzivní – je tvořena zejména keři. Část dešťové vody dopadající na střechu tedy „zalévá“ zeleň a je následně jejím prostřednictvím transportována zpět do ovzduší.
Voda, která ze střech odtéká, je svedena potrubím dolů. Zde pak tvoří zajímavý vodní prvek: Z markýzy nad vchodem padá vodopádem do retenční nádrže. Tato nádrž je vysypána valouny a její součástí jsou stromy a rostliny, takže velmi pěkně dotváří prostranství před vchodem za sucha i za deště, kdy se stává vodním prvkem. Při naplnění této nádrže voda odtéká přepadem do další nádrže, která je také vysypaná valouny a je komponována jako říční delta. Tyto otevřené retenční nádrže umožňují odpařování zadržované vody do okolí, což podpoří přirozený vodní režim krajiny. I tyto nádrže jsou samozřejmě napojeny na dešťovou kanalizaci, ale voda je z nich upouštěna jen pomalu, což pomáhá předcházet přetížení kanalizace a rozvodňování řek.
2015 BBC-Building Delta, a.s., developer Passerinvest groupZa Brumlovkou 1559/5Praha 4140 00ČR50.0476567N, 14.4576264E1,3 mld. Kčhttp://www.bbcentrum.cz/cz/k-pronajmu/budova-deltaPASSERINVEST GROUP, a.s.info@passerinvest.cz+420 221 582 111Newww.archiweb.cz
31Retenční nádržRetenční nádrž Červený MlýnNádrž leží na místě bývalého rybníka nad Červeným mlýnem, pod dálniční křižovatkou ulic Sportovní a Porgesova. Nedaleko odtud se nachází napojení kanalizačního přivaděče C08 na kmenovou stoku C. Přivaděč C08 sbírá splaškové a dešťové vody z oblasti Lesné. Aby při deštích nedocházelo k přetížení kmenové stoky C a následně i brněnské ČOV, je před tímto napojením umístěna odlehčovací komora. Když se při dešti zvýší průtok v přivaděči C08 nad určitou mez, zajistí odlehčovací komora odtok přebytečné vody do retenční nádrže Červený Mlýn. Do kmenové stoky C tak přitéká voda s omezeným průtokem.
Voda z retenční nádrže je do kmenové stoky vypouštěna škrceně a při běžných deštích s určitou prodlevou. Navíc se část vody před odtokem do stoky vsákne či odpaří.
Negativním aspektem je samozřejmě fakt, že s dešťovou vodou se do nádrže dostávají a následně se vsakují také splašky, ač značně naředěné.
Do nádrže je svedená také dešťová voda z okolních komunikací. Tato voda se zde odpařuje a vsakuje namísto jejího odvodu stokami přes čistírnu do řeky. Nádrž je tedy prospěšná i při menších deštích, kdy není třeba do ní odlehčovat přivaděč C08.
CimburkovaBrno612 00ČR49.2178400N, 16.6046822ENehttp://spravnym.smerem.cz/
32Využívání dešťové vodyRodinný dům ve VonoklasechDům je umístěn v malé vesnici v CHKO Český kras s oslnivým výhledem do krajiny. Technické řešení domu reaguje na jeho umístění ve vzácné a krásné přírodě zejména tím, že ve velké míře dodržuje principy udržitelnosti. Dům je dřevostavba s kamenným obkladem vytápěný tepelným čerpadlem země-voda nebo alternativně krbem. Vytápění zefektivňuje také systém rekuperace nepotřebného tepla.
Také hospodaření s vodou je zde řešeno s důmyslem a smyslem pro ekologii a udržitelnost: Veškerá dešťová voda je zachycována v podzemních nádržích a využívá se pro splachování WC, zalévání a napájení jezírka. Splašková voda je biologicky filtrována a používána pro závlahu trávníku.
2011Vonoklasy252 28ČR49.9472747N, 14.2804119Enewww.archiweb.cz
33Využívání dešťové vody, zelené střechyMain Point KarlínKancelářská budova Main Point Karlín na Rohanském nábřeží je navržena jako velmi šetrná k životnímu prostředí. Získala nejvyšší ocenění v prestižní certifikaci šetrných budov systémem LEED.
Na šetrnost k přírodě bylo dbáno i při návrhu nakládání se srážkovými vodami. Dešťová voda ze střechy je jímána do nádrží a následně je využívána pro zalévání střešních teras a veškeré další zeleně v budově a jejím pozemku. Objem nádrží 60 m3. Voda je filtrována od mechanických nečistot a je zde i zařízení pro odstranění případných bakterií, což je důležité zejména kvůli dlouhodobějšímu skladování vody, aby se voda nekazila: Velké nádrže umožňují skladovat dostatek vody, aby nechyběla v nejsušších obdobích, kdy je také třeba nejvíce zalévat.
Zajímavým přírodním prvkem jsou interiérové vertikální zahrady ve vstupních prostorách budovy. Jsou krásné, výrazně zlepšují mikroklima těchto prostor a podtrhují význam využívání dešťové vody pro zavlažování, protože spotřebují vody hodně.
K nezajímavějším technologiím zajišťujícím šetrnost budovy patří chlazení, které v kancelářských budovách zhltne nejvíce energie. Pro chlazení budovy je totiž využívána vltavská voda z podzemního kanálu, který byl v historii vybudován pro průplach přístavu v Libni a nyní prochází betonovým kanálem pod budovou. V přechodném období (jaro a podzim) předává vltavská voda chlad kapalině, která chladí budovu v režimu free-cooling. V horkém období je chlad z Vltavy využíván pro chlazení kondenzátorů chladící jednotky.
Použité zdroje: http://stavba.tzb-info.cz
https://www.asb-portal.cz
2011Pobřežní 665/21Praha 8186 00ČR50.0933917N, 14.4438572Easi 1 mld. Kčwww.mainpointkarlin.czPSJ Invest, architektonická kancelář DaMne
34Propustné povrchyProstranství před kaplí v DobřichovicíchÚprava povrchu před dobřichovickým kostelem kombinuje zpevněný a nezpevněný povrch. Obdélníky dvou druhů dlažby prostřídané s obdélníky trávy velmi dobře slouží v místě, kde se lidé shromažďují povětšinou jen jednou týdně v neděli před a po mši svaté. Prostranství zůstává propustné pro vodu, ale zároveň vypadá reprezentativně. Když je mokro, není nutno stát v mokré trávě či dokonce v blátě, jak by tomu bylo, kdy zde nebyla žádná dlažba. Dobřichovický zámek (z ulice Za Mlýnem)Dobřichovice252 29ČR49.9258022N, 14.2738533Ene

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2017

https://www.youtube.com/watch?v=NuiqPMA3Zd0

O hospodaření s dešťovou vodou

https://www.youtube.com/watch?v=imZL9zQX2dM

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2016

https://www.youtube.com/watch?v=uky6VZTLzZo

Stavba vertikální zahrady v Praze - Komořanech

https://www.youtube.com/watch?v=xaMASfYUaBo

Dokument o stavbě jezírka na zahradě školy

https://www.youtube.com/watch?v=QfFYhU4QUu0

Z konference: Počítáme s děšťovou vodou 2015

https://www.youtube.com/watch?v=2eSRM1YJEAE